Privredno društvo koje je prestalo da postoji zbog pripajanja drugom privrednom društvu ima obavezu da sastavi vanredni finansijski izveštaj

Servis računara online zakazivanje

Privredno društvo koje je prestalo da postoji zbog pripajanja drugom privrednom društvu ima obavezu da sastavi vanredni finansijski izveštaj

„Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama člana 2. tačka 11) Zakona, propisano je da se „vanredni finansijski izveštaj sastavlja u slučajevima statusnih promena,… i to sa stanjem na dan koji prethodi danu upisa statusne promene,… Vanredni finansijski izveštaj obuhvata: Bilans stanja i Bilans uspeha“.

Članom 17. ovog zakona propisana je dodatna obaveza vršenja popisa pravnim licima i preduzetnicima i u slučaju nastanka statusne promene.

Saglasno članu 25. stav 4. Zakona, pravno lice je dužno da sastavi vanredne finansijske izveštaje u slučajevima predviđenim ovim zakonom i to sa stanjem na dan koji prethodi danu upisa statusne promene.

U skladu sa odredbama člana 33. stav 4. Zakona, pravna lica, odnosno preduzetnici koji sastavljaju vanredne finansijske izveštaje dužni su da ih dostave Agenciji za privredne registre, radi javnog objavljivanja, u roku od 60 dana od dana na koji se ti izveštaji sastavljaju.

Imajući u vidu navedeno, a sa aspekta primene Zakona, mišljenja smo da privredno društvo „A“ doo (sticalac – pravni subjekt koji nastavlja da postoji), nema obavezu da sastavi vanredne finansijske izveštaje i da ih, radi javnog objavljivanja, dostavi Agenciji za privredne registre, već ovu obavezu ima isključivo privredno društvo „B“ doo, koje je pripajanjem privrednom društvu „A“ doo (sticalac), prestalo da postoji kao pravni subjekt.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-592/2015-16 od 11.06.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje