Pravilnik o otpisu potraživanja Nacionalne službe za zapošljavanje

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o otpisu potraživanja Nacionalne službe za zapošljavanje

Sl.glasnik RS br. 14/2014

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi, način i postupak otpisa potraživanja Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) prema dužnicima.

Član 2

Otpis potraživanja je prestanak dužničko-poverilačkog odnosa, kojim Nacionalna služba, kao poverilac, otpisuje potraživanje prema dužniku pod uslovima i na način propisan ovim pravilnikom.

Potraživanje, u smislu ovog pravilnika, je pravo Nacionalne službe kao poverioca da od dužnika zahteva namirenje dospele, a neplaćene novčane obaveze po osnovu glavnog duga i kamate.

Dužnik iz stava 1. ovog člana može biti fizičko lice, zakonski naslednik fizičkog lica, pravno lice i pravni sledbenik pravnog lica.

Član 3

Nacionalna služba, može da izvrši otpis potraživanja prema dužniku, iz sledećih razloga:

– smrti dužnika korisnika novčane naknade,

– smrti dužnika korisnika sredstava Nacionalne službe po merama aktivne politike zapošljavanja koji nema zakonskih naslednika,

– potpunog gubitka radne sposobnosti dužnika ili bolesti dužnika usled koje se dužnik ne može zaposliti ili održati zaposlenje ni pod opštim ni pod posebnim uslovima, u skladu sa zakonom,

– teže bolesti deteta dužnika,

– kada sud u postupku izvršenja utvrdi da dužnik osim stana ili kuće za stanovanje, u kojima stanuje sa članovima svog domaćinstva ne poseduje druge nepokretnosti koje bi u skladu sa zakonom mogle biti predmet izvršenja,

– kada sud u postupku izvršenja, izvršenje sprovede na pokretnim stvarima dužnika (nameštaj, električni aparati i druge stvari koje nisu neophodne za normalan i uobičajen život dužnika), a iste nije moguće prodati putem usmenog javnog nadmetanja ili neposrednom pogodbom,

– kada sud u postupku izvršenja utvrdi da dužnik ne poseduje imovinu koja može biti predmet izvršenja,

– kada sud u postupku izvršenja utvrdi nemogućnost naplate potraživanja, jer je dužnik nepoznatog prebivališta, odnosno boravišta,

– kada sud u stečajnom postupku utvrdi da stečajni dužnik ne poseduje imovinu iz koje bi se namirili stečajni poverioci ili ukoliko Nacionalna služba potraživanje u stečajnom postupku ne namiri u celosti,

– potraživanja male vrednosti i

– u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

Pod potraživanjem male vrednosti iz stava 1. alineja deseta ovog člana podrazumeva se potraživanje čiji iznos glavnog duga sa obračunatom zakonskom zateznom kamatom ne prelazi iznos minimalne zarade u Republici Srbiji u vreme podnošenja predloga za otpis potraživanja.

Član 4

Postupak za otpis potraživanja pokreće se na osnovu molbe dužnika ili predloga organizacione jedinice Nacionalne službe ukoliko se otpis potraživanja vrši iz razloga propisanih članom 3. stav 1. al. peta-deveta ovog pravilnika.

Molba za otpis potraživanja podnosi se organizacionoj jedinici Nacionalne službe nadležnoj po mestu zaključenja ugovora iz kog je proistekao dug, neposredno preko pisarnice ili poštom ili nadležnom sektoru u Direkciji Nacionalne službe.

Član 5

Upravni odbor Nacionalne službe obrazuje Komisiju za pripremu predloga za otpis potraživanja (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju čine 3 (tri) člana i to: predsednik i dva člana.

Predsednik Komisije imenuje se iz reda članova Upravnog odbora, a dva člana imenuju se iz reda zaposlenih na neodređeno vreme u Direkciji Nacionalne službe, na predlog direktora Nacionalne službe.

O radu Komisije vodi se zapisnik, koji potpisuju svi članovi.

Sednica Komisije zakazuje se po potrebi.

Član 6

Uz molbu/predlog za otpis potraživanja, podnosilac iz člana 4. ovog pravilnika prilaže sledeće dokaze:

– izvod iz matične knjige umrlih, ukoliko je naveden razlog za otpis potraživanja iz člana 3. stav 1. alineja prva,

– izvod iz matične knjige umrlih i obaveštenje suda da dužnik nema zakonskih naslednika, ukoliko je naveden razlog za otpis potraživanja iz člana 3. stav 1. alineja druga,

– rešenje nadležnog organa, ukoliko je kao razlog za otpis potraživanja naveden uslov iz člana 3. stav 1. alineja treća,

– medicinska dokumentacija sa potvrdom nadležne zdravstvene ustanove o bolesti deteta, ukoliko je kao razlog za otpis potraživanja naveden uslov iz člana 3. stav 1. alineja četvrta,

– zaključak nadležnog suda ili rešenje nadležnog suda o obustavi postupka izvršenja, uverenje službe za katastar nepokretnosti da dužnik ne poseduje nepokretnu imovinu, uverenje Poreske uprave o zaduženju dužnika porezom na imovinu, izvod iz matične evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o svojstvu osiguranika dužnika, ukoliko je kao razlog za otpis potraživanja naveden uslov iz člana 3. stav 1. al. peta, šesta i sedma,

– obaveštenje nadležne policijske uprave o prijavljenoj adresi prebivališta/ boravišta dužnika i rešenje nadležnog suda o obustavi postupka zbog nepoznatog prebivališta/boravišta dužnika, ukoliko je kao razlog za otpis potraživanja naveden uslov iz člana 3. stav 1. alineja osma,

– pravosnažno rešenje nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka, odnosno pravosnažno rešenje o glavnoj deobi ukoliko je kao razlog za otpis potraživanja naveden uslov iz člana 3. stav 1. alineja deveta i

– drugi dokazi od uticaja na odlučivanje o predlogu za otpis potraživanja.

Član 7

Nadležna organizaciona jedinica po prijemu molbe za otpis potraživanja utvrđuje da li je dostavljena molba i dokumentacija u skladu sa čl. 4. i 6. ovog pravilnika.

Ukoliko nadležna organizaciona jedinica utvrdi da molba za otpis potraživanja ne sadrži sve dokaze iz člana 6. ovog pravilnika, podnosiocu molbe ostaviće se rok od 15 dana za dopunu molbe od dana prijema obaveštenja.

Nadležna organizaciona jedinica je dužna da, u roku od 15 dana od dana prijema molbe ili predloga za otpis potraživanja, odnosno od kompletiranja dokumentacije ili isteka roka za dopunu dokumentacije, sačini obrazloženo mišljenje o osnovanosti podnete molbe/predloga sa dokumentacijom i predmet dostavi Komisiji.

Član 8

Nadležna organizaciona jedinica iz člana 4. ovog pravilnika uz molbu/predlog za otpis potraživanja dostavlja Komisiji i:

– fotokopiju Odluke o odobravanju sredstava,

– fotokopiju ugovora na osnovu koga su isplaćena sredstva i proistekle ugovorne obaveze dužnika,

– iznos potraživanja čiji se otpis traži/predlaže i

– obaveštenje nadležnog sektora o ukupnom iznosu potraživanja, koji se predlaže za otpis.

Član 9

Komisija razmatra molbu, odnosno predlog za otpis potraživanja i na osnovu priloženih dokaza i mišljenja nadležne organizacione jedinice, priprema predlog za otpis potraživanja.

Podnosilac molbe, odnosno nadležna organizaciona jedinica Nacionalne službe dužni su da, na pismeni zahtev Komisije, dostave i druge dokaze za koje Komisija oceni da su relevantni za odlučivanje o molbi/predlogu za otpis potraživanja.

Molba/predlog za otpis potraživanja je usvojen kada za njega glasa većina članova Komisije.

Zapisnik sa predlogom za otpis potraživanja Komisija dostavlja Upravnom odboru Nacionalne službe na odlučivanje.

Član 10

Na osnovu predloga Komisije, Upravni odbor Nacionalne službe donosi Odluku o otpisu potraživanja.

Direktor Nacionalne službe, na osnovu predloga organizacione jedinice nadležne za ekonomske poslove, donosi odluku o otpisu potraživanja u iznosu do 2.500,00 dinara, radi isknjižavanja malih salda.

Član 11

Sprovođenje Odluke iz člana 10. ovog pravilnika u poslovnim knjigama Nacionalne službe vrši organizaciona jedinica nadležna za ekonomske poslove.

Zakonska zatezna kamata ne obračunava se na potraživanja prema dužnicima koji su korisnici prava na novčanu naknadu i dužnicima protiv kojih, u momentu otpisa potraživanja, nije pokrenut postupak naplate potraživanja pred nadležnim sudom.

Član 12

Molbe i predlozi za otpis potraživanja podneti pre dana stupanja na snagu ovog pravilnika razmatraće se po odredbama ovog pravilnika.

Član 13

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Odluka o uslovima, načinu i postupku otpisa potraživanja Nacionalne službe za zapošljavanje („Službeni glasnik RS“, br. 7/10 i 94/10).

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.“

 

 

Servis računara online zakazivanje