Popis-Odluka o pripisu obaveza i potraživanja

Na osnovu odredaba Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. glasnik Srbije 46/2006, 111/2009, 99/2011)  i člana 14. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja  (Sl. glasnik Srbije 106/2006) direktor „__ “ dana __ donosi sledeću

O  D  L  U  K  U

o pripisu obaveza i potraživanja

 

  1. Usvaja se izveštaj Komisije za popis obaveza i potraživanja.
  2. Otpisati zastarela potraživanja prema kupcima u svemu prema Izveštaju Komisije.
  3. Pripisati zastarele obaveze prema dobavljačima u svemu prema Izveštaju Komisije.
  4. Ovu odluku dostaviti knjigovodstvu.

 

Direktor

________________________