Potraživanja zaposlenih od poslodavaca nad kojima je pokrenut stečajni postupak

Servis računara online zakazivanje

Potraživanja zaposlenih od poslodavaca nad kojima je pokrenut stečajni postupak

 

„Čl. 124-146. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) predviđeno je pravo na isplatu neisplaćenih potraživanja kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak (dalje: potraživanje). Pravo na isplatu potraživanja, u skladu sa Zakonom, ima zaposleni koji je bio u radnom odnosu na dan pokretanja stečajnog postupka i lice koje je bilo u radnom odnosu u periodu za koji se ostvaruju prava utvrđena Zakonom.

Ovo pravo zaposleni ostvaruju u postupku kod Fonda solidarnosti, a postupak se pokreće na zahtev zaposlenog (dalje: zahtev). Zahtev se podnosi Fondu u roku od 15 dana od dana dostavljanja pravnosnažne odluke kojom je utvrđeno pravo na potraživanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak. Ovaj zahtev se podnosi na propisanom obrascu čiji sadržaj je utvrđen Pravilnikom o sadržaju obrasca zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti („Sl. glasnik RS“, br. 31/2005). Uz zahtev se dostavlja i propisana dokumentacija.

Zaposleni ima pravo na isplatu:

  1. Zarade i naknade zarade za vreme odsutnosti sa rada zbog privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju koju je bio dužan da isplati poslodavac u skladu sa ovim zakonom, za poslednjih devet meseci pre pokretanja stečajnog postupka;
  2. Naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca, za kalendarsku godinu u kojoj je pokrenut stečajni postupak, ako je to pravo imao pre pokretanja stečajnog postupka;
  3. Otpremnine zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je pokrenut stečajni postupak, ako je pravo na penziju ostvario pre pokretanja stečajnog postupka;
  4. Naknade štete na osnovu odluke suda donete u kalendarskoj godini u kojoj je pokrenut stečajni postupak, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, ako je ta odluka postala pravnosnažna pre pokretanja stečajnog postupka.

Prema tome, o zahtevu za ostvarivanje navedenih prava odlučuje Fond solidarnosti, a ministar odlučuje po žalbi protiv odluke Fonda.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 023-02-00143/2011-02 od 17.10.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje