Odluka o uslovima, načinu i postupku otpisa potraživanja Nacionalne službe za zapošljavanje

Odluka o uslovima, načinu i postupku otpisa potraživanja Nacionalne službe za zapošljavanje

Sl. glasnik RS br. 7/2010, 94/2010

1. Ovom odlukom uređuju se uslovi, način i postupak otpisa potraživanja od korisnika sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

2. Potraživanje od korisnika sredstava (u daljem tekstu: dužnik) može se otpisati u celosti.

3. Potraživanje se može otpisati pod sledećim uslovima:

  • smrti dužnika Nacionalne službe;
  • teškog zdravstvenog stanja dužnika i članova njegove uže porodice (supružnika ili deteta), nastalog u periodu realizacije ugovorne obaveze;
  • ako je nadležni sud u postupku naplate potraživanja utvrdio nemaštinu dužnika ili ukoliko je nadležni sud utvrdio da je prebivalište dužnika nepoznato;
  • ako se radi o potraživanjima male vrednosti i
  • u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

4. Potraživanja male vrednosti iz tačke 3. alineja 4. ove odluke su potraživanja gde iznos glavnog duga sa obračunatom zakonskom zateznom kamatom ne prelazi iznos minimalne zarade u Republici Srbiji u trenutku dostavljanja predloga za otpis.

5. Priprema predloga za otpis potraživanja vrši se na sledeći način:

– po molbi dužnika ili člana njegove porodice i

– na predlog filijale i mišljenja nadležnog sektora Nacionalne službe.

Otpis potraživanja vrši se na predlog nadležnog sektora Nacionalne službe ukoliko se otpis vrši iz razloga utvrđenih u tački 3. alineja 3. ove odluke.

6. Predlog za otpis potraživanja priprema i Upravnom odboru podnosi Komisija za otpis potraživanja (u daljem tekstu: Komisija).

7. Komisija ima tri člana, koju imenuje Upravni odbor Nacionalne službe.

Predsednik komisije imenuje se iz reda članova Upravnog odbora Nacionalne službe, a dva člana iz reda zaposlenih u direkciji Nacionalne službe.

8. Molba i predlog za otpis potraživanja podnosi se Komisiji, preko nadležne filijale Nacionalne službe, osim iz razloga utvrđenih u tački 3. alineja 3. ove odluke.

9. Molbu i predlog za otpis potraživanja razmatra Komisija, a odluku o otpisu potraživanja donosi Upravni odbor Nacionalne službe, na osnovu predloga Komisije.

10. Sednica Komisije zakazuje se po potrebi, a odluka o otpisu potraživanja se donosi većinom glasova članova Komisije.

O radu Komisije vodi se zapisnik.

Usvojen zapisnik potpisuju svi članovi Komisije.

11. Uz molbu i predlog za otpis potraživanja dostavlja se:

– izvod iz matične knjige umrlih za dužnika, ukoliko je kao razlog za otpis potraživanja naveden razlog iz tačke 3. alineja 1. ove odluke,

– uverenje o zdravstvenom stanju dužnika, ili člana njegove uže porodice izdato od strane nadležne zdravstvene ustanove, ukoliko je kao razlog za otpis potraživanja naveden razlog iz tačke 3. alineja 2. ove odluke,

– zaključak ili rešenje nadležnog suda o obustavi postupka izvršenja, ukoliko je kao razlog za otpis potraživanja naveden razlog iz tačke 3. alineja 3. ove odluke, uz uverenje iz nadležne službe za katastar nepokretnosti i izvod iz matične evidencije nadležne filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno obaveštenje nadležnog suda o nepoznatom prebivalištu dužnika uz dokaze o proveri prebivališta dužnika kod nadležne policijske uprave i

– druge dokaze o činjenicama koje se u molbi i predlogu navode kao razlog za otpis potraživanja.

12. Predlog koji se dostavlja Komisiji, pored dokaza iz tačke 11. ove odluke, treba da sadrži i:

– broj i datum odluke Nacionalne službe o odobravanju sredstava,

– ugovor na osnovu koga su isplaćena sredstva,

– iznos potraživanja koje se otpisuje i

– mišljenje filijale ili nadležnog sektora.

Podnosilac molbe, filijala i nadležni sektor u Nacionalnoj službi dužni su da, na zahtev Komisije, blagovremeno dostave i druge podatke za koje Komisija utvrdi da su relevantni za odlučivanje o molbi, odnosno predlogu za otpis potraživanja.

13. Sprovođenje odluke o otpisu potraživanja u poslovnim knjigama Nacionalne službe vrši nadležni Sektor za finansijsko-računovodstvene poslove u Nacionalnoj službi, na taj način što će na iznos glavnog duga obračunati zakonsku zateznu kamatu zaključno sa danom donošenja odluke o otpisu potraživanja.

Zakonska zatezna kamata se ne obračunava na potraživanja prema korisnicima prava na novčanu naknadu i dužnicima protiv kojih, u momentu otpisa potraživanja, nije pokrenut postupak naplate potraživanja pred nadležnim sudom.

14. Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka o uslovima i načinu otpisivanja potraživanja i naplate potraživanja i načinu rada Komisije za pripremu predloga za otpis potraživanja broj 0011-404-8/2008 od 27. oktobra 2008. godine.

15. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.“