Porez na kapitalni dobitak prilikom prodaje udela u imovini privrednog društva koje ima strano fizičko lice – rezident Republike Srbije

Servis računara online zakazivanje

Porez na kapitalni dobitak prilikom prodaje udela u imovini privrednog društva koje ima strano fizičko lice – rezident Republike Srbije

„Prihod koji fizičko lice rezident Republike Srbije ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu udela u kapitalu pravnog lica, koji (udeo) je pre prodaje imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina, ne podleže oporezivanju porezom na kapitalni dobitak saglasno odredbi člana 72a tačka 5) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013 i 6/2014 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon). S tim u vezi, u slučaju prodaje udela u stranom pravnom licu, koji (udeo) je fizičko lice rezident Republike Srbije steklo osnivanjem tog lica, period od deset godina, koji je uslov za navedeno poresko izuzimanje, računa se počev od dana registracije stranog pravnog lica kod organa nadležnog za registraciju.

Fizičko lice koje proda udeo u pravnom licu, koji je pre prodaje imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina, treba da podnese nadležnom poreskom organu poresku prijavu na obrascu PPDG-3, zajedno sa dokazima o ispunjenosti uslova za poresko izuzimanje (npr. dokaz o sticanju udela, ugovor o prodaji udela i dr.).

* * *

Odredbom člana 72. stav 1. tačka 3) Zakona propisano je da kapitalni dobitak, odnosno gubitak u smislu ovog zakona predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i njihove nabavne cene, ostvarenu prenosom udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, uključujući i investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova.

Pod prenosom iz stava 1. ovog člana smatra se prodaja ili drugi prenos uz novčanu ili nenovčanu naknadu (stav 2. člana 72. Zakona).

Prema odredbi člana 72a tačka 5) Zakona, kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom u smislu ovog zakona ne smatra se razlika nastala prenosom prava, udela ili hartija od vrednosti, kada je obveznik izvršio prenos prava, udela ili hartija od vrednosti koje je pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina.

Odredbom člana 95. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je da obveznik koji u toku godine izvrši prenos prava po osnovu kojeg može nastati kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa ovim zakonom dužan je da podnese poresku prijavu najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o prenosu stvarnih prava na nepokretnostima, ugovora o prenosu autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, kao i udela u kapitalu pravnih lica.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-14/2013-04 od 06.03.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje