Uredba o korektivnom koeficijentu, najvišim procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i o načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

Uredba o korektivnom koeficijentu, najvišim procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i o načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

Sl.glasnik RS br. 100/2011, 63/2012, 101/2012, 46/2013

 

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se korektivni koeficijent, najviše procentualno uvećanje osnovne plate, kriterijumi i merila za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i način obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: plata).

Značenje izraza upotrebljenih u ovoj uredbi

Član 2

Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) Izabrani lekar je doktor medicine ili doktor medicine specijalista za oblast opšte medicine, odnosno specijalista medicine rada; doktor medicine specijalista pedijatrije; doktor medicine specijalista ginekologije i doktor stomatologije ili doktor stomatologije specijalista dečje i preventivne stomatologije, a izuzetno i doktor medicine druge specijalnosti pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita;

2) Oblast rada izabranog lekara je oblast zdravstvene zaštite u kojoj lekar obavlja poslove izabranog lekara i to u oblasti opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i stomatologije;

3) Registracija je broj opredeljenih osiguranih lica pojedinačnog izabranog lekara na osnovu potpisanih izjava o izboru izabranog lekara korigovan na osnovu korektivnih faktora u skladu sa ovom uredbom, na poslednji dan posmatranog perioda;

4) Korektivni starosni faktor za registraciju je preračunata vrednost koja služi za korigovanje, odnosno umanjenje ili uvećanje registracije kod izabranih lekara u oblasti opšte medicine, pedijatrije i stomatologije, u zavisnosti od angažovanja izabranog lekara po prosečnom osiguranom licu iz određene starosne grupe osiguranih lica (u daljem tekstu: korektivni faktor za registraciju);

5) Korigovani broj osiguranih lica dobija se tako što se broj osiguranih lica koji su dali izjavu o izboru pojedinačnog izabranog lekara, u svakoj od starosnih grupa, pomnoži odgovarajućim starosnim faktorom;

6) Korektivni starosni faktor za recepte koje propisuje izabrani lekar u oblasti opšte medicine i pedijatrije je vrednost koju čini količnik zbira maloprodajnih cena svih izdatih lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica iz određene starosne grupe i broja osiguranih lica kojima je izdat propisani lek, podeljen sa 1000 (u daljem tekstu: korektivni faktor za recepte);

7) Efikasnost je broj poseta osiguranih lica u posmatranom periodu za svakog pojedinačnog izabranog lekara;

8) Racionalnost je prosečna maloprodajna vrednost propisanih lekova koji se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja po pregledanom osiguranom licu korigovan korektivnim faktorom za recepte u skladu sa ovom uredbom;

9) Posmatrani period je vremenski period iz koga se uzimaju, odnosno upoređuju podaci koji služe kao kriterijumi u skladu sa ovom uredbom o izjavama osiguranih lica, pruženim uslugama, izdatim lekovima na teret obaveznog osiguranja, koje objavljuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) u skladu sa ovom uredbom;

10) Preventiva predstavlja broj preventivnih poseta uključujući i skrining koji se računa kao dve posete, u posmatranom periodu za svakog pojedinačnog izabranog lekara;

11) Merilo je ocena kojom se vrednuju pojedinačni kriterijumi propisani ovom uredbom, u opsegu od 0 do 10, zavisno od ostvarenih rezultata, s tim da ocena 5 odgovara onoj vrednosti koja je jednaka proseku za svaki od pojedinačnih kriterijuma;

12) Ukupna ocena je zbir svih ocena po pojedinačnim kriterijumima u skladu sa ovom uredbom, srazmerno njihovom učešću u ukupnoj oceni, na osnovu koje se određuje srazmerni deo plate po osnovu radnog učinka;

13) Lekar početnik je lekar koji počinje da radi kao izabrani lekar u određenoj oblasti rada.

Korektivni faktori iz stava 1. tač. 4. i 6. ovog člana dati su u Prilogu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

II UTVRĐIVANJE PLATA

Elementi za utvrđivanje plata

Član 3

Plata se utvrđuje na osnovu osnovice za obračun plate, koeficijenta, dela plate po osnovu radnog učinka, dodatka na platu, obaveza koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz plate, u skladu sa zakonom.

Osnovica za obračun plate, koeficijent, deo plate po osnovu radnog učinka, dodatak na platu, obaveze koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz plate, u skladu sa zakonom, utvrđene su propisima kojima se uređuju plate u javnim službama, odnosno koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, kao i ovom uredbom.

Osnovna plata

Član 4

Osnovna plata određuje se množenjem koeficijenta, osnovice za obračun plate i korektivnog koeficijenta.

Korektivni koeficijent iz stava 1. ovog člana iznosi 0,9612.

Osnovicu za obračun dodatka na platu čini osnovna plata uvećana za radni učinak, u skladu sa zakonom kojim se uređuju plate u javnim službama.

Deo plate po osnovu radnog učinka

Član 5

Deo plate po osnovu radnog učinka određuje se procentualnim uvećanjem osnovne plate, srazmerno ukupnoj oceni.

Procentualno uvećanje osnovne plate iznosi najviše 8,08%.

Član 5a

Osnovna plata obračunata u skladu sa članom 4. Uredbe ne može biti niža od plate koja se obračunava primenom osnovice za obračun plate koji su utvrđeni aktom Vlade za obračun i isplatu plate za mesec septembar 2012. godine i koeficijenta.

III KRITERIJUMI I MERILA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA ZA IZABRANOG LEKARA

Kriterijumi

Član 6

Kriterijumi za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka iz člana 5. ove uredbe, za zdravstvene radnike koji na primarnom nivou zdravstvene zaštite obavljaju poslove izabranog lekara su:

1) registracija – što čini 40% ukupne ocene;

2) kvalitet zdravstvene zaštite – što čini 60% ukupne ocene.

Kvalitet

Član 7

Pod kvalitetom zdravstvene zaštite podrazumevaju se:

1) preventiva – što učestvuje sa 30% u ukupnoj oceni, osim za izabrane specijaliste dečje i preventivne stomatologije što učestvuje sa 40% u ukupnoj oceni;

2) racionalnost – što učestvuje sa 20% u ukupnoj oceni, osim za izabrane specijaliste dečje i preventivne stomatologije što učestvuje sa 0% u ukupnoj oceni;

3) efikasnost – što učestvuje sa 10% u ukupnoj oceni, osim za izabrane specijaliste dečje i preventivne stomatologije što učestvuje sa 20% u ukupnoj oceni.

Merila

Član 8

Registracija, preventiva i efikasnost se ocenjuju u odnosu na prosečnu vrednost za pojedinačnu ustanovu u odgovarajućoj oblasti rada.

Racionalnost se ocenjuje u odnosu na prosečnu vrednost u Republici Srbiji u odgovarajućoj oblasti rada.

Ocena za registraciju

Član 9

Izabrani lekar za postignut rezultat manji od polovine prosečne vrednosti za registraciju dobija ocenu 0 za registraciju.

Izabrani lekar za postignut rezultat jednak 1,5 prosečnoj vrednosti za registraciju i veći dobija ocenu 10 za registraciju.

Izabrani lekar za postignut rezultat između 0,5 i 1,5 prosečne vrednosti za registraciju dobija ocenu koja raste od 0 do 10 srazmerno postignutom rezultatu.

Ocena za preventivu

Član 10

Izabrani lekar za ostvaren rezultat manji od polovine prosečne vrednosti za preventivu dobija ocenu 0.

Izabrani lekar za ostvaren rezultat 1,5 prosečne vrednosti za preventivu i veći dobija ocenu 10.

Izabrani lekar za ostvaren rezultat između 0,5 i 1,5 prosečne vrednosti za preventivu dobija ocenu koja linearno raste od 0 do 10 srazmerno ostvarenom rezultatu.

Ocena za racionalnost

Član 11

Izabrani lekar za ostvareni rezultat manji od 0,4 prosečne vrednosti za racionalnost dobija ocenu koja linearno raste od 0 do 10 srazmerno ostvarenom rezultatu.

Izabrani lekar za ostvaren rezultat između 0,4 i 0,55 prosečne vrednosti za racionalnost dobija ocenu 10.

Izabrani lekar za ostvaren rezultat između 0,55 i 1,45 prosečne vrednosti dobija ocenu koja linearno opada od 10 do 0 srazmerno ostvarenom rezultatu.

Izabrani lekar za ostvaren rezultat veći od 1,45 prosečne vrednosti za racionalnost dobija ocenu 0.

Ocena za efikasnost

Član 12

Izabrani lekar za ostvaren rezultat manji od polovine prosečne vrednosti za efikasnost dobija ocenu nula.

Izabrani lekar za ostvaren rezultat između 0,5 i 1,5 prosečne vrednosti za efikasnost dobija ocenu koja linearno raste od 0 do 10 u srazmerno ostvarenom rezultatu.

Izabrani lekar za ostvaren rezultat između 1,5 i 2 prosečne vrednosti za efikasnost dobija ocenu 10.

Izabrani lekar za ostvaren rezultat između 2 i 3 prosečne vrednosti za efikasnost dobija ocenu koja linearno opada od 10 do 0 srazmerno ostvarenom rezultatu.

Izabrani lekar za ostvarene rezultate veće od 3 prosečne vrednosti za efikasnost dobija ocenu 0.

Ograničenja

Član 13

Izabrani lekar čiji su rezultati u određenoj oblasti rada manji od 0,5 republičkog proseka ne može imati ocenu veću od 5.

Izabrani lekar čiji su rezultati u određenoj oblasti rada veći od 1,5 republičkog proseka ne može imati ocenu manju od 5.

Ako zaposleni u zdravstvenoj ustanovi obavlja poslove izabranog lekara u određenoj oblasti rada, u radnom vremenu koje je kraće od punog radnog vremena, odnosno od radnog vremena koje se smatra punim radnim vremenom, odnosno nepunim radnim vremenom, u skladu sa zakonom, deo plate po osnovu radnog učinka obračunava se u skladu sa ovom uredbom, prema srazmernom delu plate zaposlenog prema vremenu provedenom u obavljanju poslova izabranog lekara.

Izabrani lekar čije su ocene na osnovu svakog kriterijuma 0, ima konačnu ocenu 0.

Izuzeci

Član 14

Izuzetno od člana 6. ove uredbe, lekaru na specijalizaciji, lekaru u kućnoj nezi, lekaru specijalisti odgovarajuće grane medicine, odnosno stomatologije, a koji ne obavljaju poslove izabranog lekara, lekaru povratniku sa odsustva dužeg od šest meseci, lekaru početniku, lekaru pripravniku, lekaru koji je zasnovao radni odnos na novom radnom mestu, procenat uvećanja osnovne plate po osnovu radnog učinka ne može biti manji od proseka radnog učinka lekara u zdravstvenoj ustanovi.

Lekaru na specijalizaciji procenat uvećanja osnovne plate na osnovu radnog učinka obračunava se u skladu sa stavom 1. ovog člana i isplaćuje se za vreme trajanja specijalizacije lekara.

Izuzetno od člana 6. ove uredbe, lekaru u hitnoj pomoći procenat uvećanja osnovne plate po osnovu radnog učinka obračunava se u visini koju predstavlja uvećana osnovna plata za ostvareni rezultat rada lekara za koji se dobija ocena 5, u skladu sa ovom uredbom.

Lekaru povratniku sa odsustva dužeg od šest meseci, lekaru početniku, lekaru koji je zasnovao radni odnos u drugoj zdravstvenoj ustanovi, procenat uvećanja osnovne plate obračunat u skladu sa stavom 1. ovog člana isplaćuje se u periodu od godinu dana od dana povratka lekara sa odsustva, odnosno od dana kada je počeo da radi, odnosno kada je zasnovao radni odnos u drugoj zdravstvenoj ustanovi.

Lekaru koji deo radnog vremena radi na poslovima hitne pomoći, odnosno kućnog lečenja, procenat uvećanja osnovne plate po osnovu radnog učinka na tim poslovima obračunava se i isplaćuje procentualno vremenu provedenom na poslovima hitne pomoći, odnosno kućnog lečenja, u skladu sa stavom 1. ove uredbe.

Ukupna ocena

Član 15

Ukupna ocena je zbir ocena po kriterijumima iz čl. 6-14. ove uredbe, srazmerno njihovom učešću u ukupnoj oceni, s tim što se masa sredstava usklađuje sa iznosom sredstava koja su ugovorena sa Republičkim fondom, u skladu sa finansijskim planom zdravstvene ustanove.

IV KRITERIJUMI I MERILA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA ZA TIM IZABRANOG LEKARA, ODNOSNO ZA DRUGE ZAPOSLENE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

Zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite u kojima poslove obavljaju izabrani lekari

Član 16

Za medicinsku sestru – tehničara koja je u timu sa izabranim lekarom, procenat uvećanja osnovne plate po osnovu radnog učinka obračunava se u istom procentu kao i za izabranog lekara.

Za period u kome je izabrani lekar odsutan zbog privremene sprečenosti za rad, za medicinsku sestru-tehničara koji je u timu sa tim lekarom, za taj period se procenat uvećanja osnovne plate po osnovu radnog učinka obračunava na nivou proseka radnog učinka u zdravstvenoj ustanovi.

Za druge zaposlene u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite u kojoj poslove obavljaju izabrani lekari, deo plate po osnovu radnog učinka obračunava se u visini koja predstavlja prosečno uvećanje osnovne plate po osnovu radnog učinka po zaposlenom u toj zdravstvenoj ustanovi.

Zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite u kojima se ne obavljaju poslovi izabranog lekara

Član 17

Deo plate po osnovu radnog učinka za zaposlene u zdravstvenim ustanovama koji obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite i u kojima poslove ne obavlja izabrani lekar, obračunava se na osnovu obima izvršenog rada zaposlenog, odnosno tima zaposlenih koji učestvuju u obavljanju određenih poslova, odnosno po organizacionoj jedinici ili delu zdravstvene ustanove, odnosno zdravstvene ustanove u celini, kao i kvaliteta obavljenog rada, u skladu sa utvrđenim standardima.

Ako je planirani obim rada koji utvrđuje poslodavac izvršen, odnosno ako je kvalitet rada u skladu sa standardima struke, kao i sa standardima za obavljanje zdravstvene delatnosti, ocena zaposlenog ne može biti manja od 5.

Zdravstvene ustanove na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Član 18

Deo plate po osnovu radnog učinka za zaposlene u ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, obračunava se na osnovu obima izvršenog rada zaposlenog, odnosno tima zaposlenih koji učestvuju u obavljanju određenih poslova, odnosno po organizacionoj jedinici ili delu zdravstvene ustanove, odnosno zdravstvene ustanove u celini, kao i kvaliteta obavljenog rada, u skladu sa utvrđenim standardima.

Ako je planirani obim rada koji utvrđuje poslodavac izvršen, odnosno ako je kvalitet rada u skladu sa standardima struke, kao i sa standardima za obavljanje zdravstvene delatnosti, ocena zaposlenog ne može biti manja od 5.

Obračun radnog učinka za direktora zdravstvene ustanove

Član 19

Direktoru zdravstvene ustanove procenat uvećanja osnovne plate po osnovu radnog učinka obračunava se na nivou proseka radnog učinka lekara u zdravstvenoj ustanovi.

Direktoru zdravstvene ustanove koji određeni procenat radnog vremena radi kao izabrani lekar deo plate po osnovu radnog učinka obračunava se u skladu sa ovom uredbom, srazmerno vremenu provedenom u obavljanju poslova izabranog lekara.

V IZVOR PODATAKA ZA OBRAČUN DELA PLATE PO OSNOVU RADNOG UČINKA

Član 20

Izvor podataka za obračun dela plate po osnovu radnog učinka u skladu sa ovom uredbom su podaci kojima raspolaže zdravstvena ustanova, elektronska faktura za pružene zdravstvene usluge, kao i podaci iz informacionog sistema Republičkog fonda.

Republički fond na zvaničnom sajtu objavljuje podatke koji se odnose na kriterijume za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka za izabranog lekara, u skladu sa ovom uredbom, kao i druge podatke koji se obrađuju i objavljuju na osnovu elektronskih faktura za pružene zdravstvene usluge.

Na zvaničnom sajtu Republičkog fonda izvori podataka za obračun plate u skladu sa stavom 2. ovog člana, objavljuju se kvartalno, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka prethodnog kvartala.

Za obračun dela plate na osnovu radnog učinka zdravstvena ustanova koristi poslednje objavljene podatke na zvaničnom sajtu Republičkog fonda.

Zdravstvene ustanove i Republički fond dužni su da usklađuju izvore podataka za obračun dela plate po osnovu radnog učinka u skladu sa ovom uredbom, s tim da se u slučaju neusklađenosti izvora podataka za obračun plate primenjuju podaci zdravstvene ustanove sve do momenta usklađivanja podataka.

Izvor podataka za deo plate po osnovu radnog učinka koje Republički fond ne objavljuje na zvaničnom sajtu, su podaci zdravstvene ustanove, odnosno podaci iz akta koji donosi zdravstvena ustanova u skladu sa čl. 17. i 18. ove uredbe.

VI KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 21

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova ako obračuna platu suprotno odredbama čl. 3-19. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Republički fond ako na zvaničnom sajtu ne objavi izvore podataka za obračun i isplatu plate u skladu sa ovom uredbom (član 20. st. 2. i 3).

Za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi, odnosno Republičkom fondu, novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara.

VII ZAVRŠNA ODREDBA

Član 22

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se na obračun i isplatu plata počev od 1. oktobra 2012. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmeni  Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

(„Sl. glasnik RS“, br. 63/2012)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama  Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

(„Sl. glasnik RS“, br. 101/2012)

Član 9

U roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, za zaposlene u zdravstvenim ustanovama iz čl. 17. i 18. Uredbe, deo plate po osnovu radnog učinka obračunava se kao da je zaposleni ostvario ocenu 5 po osnovu obima i kvaliteta obavljenog rada.

Član 10

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se na obračun i isplatu plate počev od plate koja se obračunava za mesec oktobar 2012. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama  Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

(„Sl. glasnik RS“, br. 46/2013)

Član 5

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od obračuna i isplate plata za maj 2013. godine.

 

Prilog

 

KOREKTIVNI STAROSNI FAKTOR ZA REGISTRACIJU I RECEPTE ZA OBLAST RADA IZABRANOG LEKARA U OPŠTOJ MEDICINI I PEDIJATRIJI

 

GRUPA

OD (GODINE)

DO (GODINE)

KOREKTIVNI FAKTOR ZA REGISTRACIJU

KOREKTIVNI FAKTOR ZA RECEPTE

1

 

<1

3,00

0,68

2

1

<7

1,90

1,25

3

7

<19

0,88

1,88

4

19

<50

0,84

2,85

5

50

<65

1,40

4,97

6

65

<75

2,20

5,95

7

75

 

3,00

5,38

 

KOREKTIVNI STAROSNI FAKTOR ZA REGISTRACIJU ZA OBLAST RADA IZABRANOG LEKARA U STOMATOLOGIJI

 

GRUPA

OD (GODINE)

DO (GODINE)

KOREKTIVNI FAKTOR ZA REGISTRACIJU (ZA OPŠTU I PEDIJATRIJU)

1

 

<15

1,20

2

 15

 

1,00