Servis računara online zakazivanje

Kupoprodajna cena udela u imovini pravnog lica opredeljena u nenovčanom obliku

„Odredbom člana 72. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je da se kapitalnim dobitkom smatra prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu udela u imovini pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, osim dužničkih hartija od vrednosti.

Obveznik koji je pravo, udeo ili hartiju od vrednosti pre prodaje držao u svom portfelju pre 24.1.1994. godine ne ostvaruje kapitalni dobitak njihovom prodajom, saglasno odredbi člana 72. stav 7. Zakona.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela, odnosno hartija od vrednosti i njihove nabavne cene usklađene prema odredbama Zakona.

Za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, prodajnom cenom se smatra ugovorena cena, odnosno tržišna cena koju utvrđuje nadležni poreski organ ako oceni da je ugovorena cena niža od tržišne, pri čemu se kao ugovorena, odnosno tržišna cena uzima cena bez poreza na prenos apsolutnih prava (član 73. st. 1. i 2. Zakona).

Prema članu 74. stav 1. Zakona, nabavnom cenom prava, udela, odnosno hartija od vrednosti smatra se cena po kojoj je obveznik stekao pravo, udeo ili hartiju od vrednosti, odnosno cena koju je utvrdio poreski organ u skladu sa Zakonom.

Poresku osnovicu predstavlja oporezivi prihod na koji se plaća porez na kapitalni dobitak utvrđen na način iz čl. 72. do 75. Zakona.

Obveznik poreza na kapitalni dobitak je fizičko lice koje ostvari kapitalni dobitak.

Obveznik koji u toku godine ostvari ili započne ostvarivanje prihoda na kapitalni dobitak, dužan je da podnese poresku prijavu (Obrazac PPDG-3) najkasnije u roku od 15 dana od početka ostvarivanja prihoda, poreskom organu na čijoj teritoriji ima prebivalište (čl. 95. i 98. Zakona).

Porez na kapitalni dobitak utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ, na osnovu podataka iz poreske prijave, odnosno podataka kojima raspolaže nadležni poreski organ, a plaća se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreza (čl. 115. i 118. Zakona).

Imajući u vidu navedene odredbe Zakona, na prihod koji fizičko lice kao osnivač – vlasnik privrednog društva, ostvari po osnovu prodaje udela u imovini pravnog lica čiji je osnivač, nezavisno od načina plaćanja kupoprodajne cene (u novcu, u naturi, odnosno u određenoj imovini), obračunava se i plaća porez na prihode od kapitalnog dobitka, po stopi od 10% u skladu sa čl. 72. do 77. Zakona (poreska stopa od 10% primenjuje se kod oporezivanja kapitalnih dobitaka koji su ostvareni počev od 27.3.2010. godine).

U slučaju kada je kupoprodajna cena udela u imovini pravnog lica opredeljena u nenovčanom obliku (osnivač – fizičko lice svoj udeo u određenom pravnom licu, prodaje drugom pravnom licu koje za uzvrat, kao način isplate kupoprodajne cene udela, na to fizičko lice – osnivača prenosi pravo svojine na određenom stanu), za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, prodajnom cenom udela smatra se cena koja je između stranaka ugovorena kao vrednost nekretnine čiji prenos prava svojine predstavlja vid plaćanja cene udela između prenosioca (lica koje je osnivač privrednog društva i prenosilac udela u imovini pravnog društva i sticalac prava svojine na nepokretnosti) i sticaoca udela (sticalac udela u imovini pravnog društva i prenosilac prava svojine na nepokretnosti), a nabavnom cenom udela smatra se cena po kojoj je obveznik stekao udeo, odnosno cena koju je utvrdio poreski organ u skladu sa Zakonom. Ukoliko nadležni poreski organ oceni da je kao prodajna cena između ugovornih strana ugovorena cena koja je niža od tržišne, onda se prodajnom cenom smatra tržišna cena koju utvrdi poreski organ.

U pogledu utvrđivanja određene poreske obaveze, saglasno načelu fakticiteta, Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju utvrđuje sve činjenice koje su od značaja za opredeljenje poreskog tretmana prihoda, prema članu 9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011 i 2/2012 – ispr.).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-1074/2011-04 od 19.01.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje