Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica

Sl.glasnik RS br. 97/2015

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit koji se plaća po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica u skladu sa članom 40. st. 1, 2, 3, 10. i 12. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon i 142/14 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Isplatilac prihoda, odnosno naknade – rezidentno pravno lice (u daljem tekstu: isplatilac) obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku prilikom isplate prihoda nerezidentnom pravnom licu u skladu sa članom 40. st. 1, 2. i 3. Zakona, odnosno prilikom isplate naknade nerezidentnom i rezidentnom pravnom licu u skladu sa članom 40. stav 12. Zakona.

Isplatilac obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku i u slučaju kad prihode iz člana 40. stav 1. tačka 1) i člana 40. stav 3. Zakona isplaćuje stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Poreska prijava u kojoj isplatilac iskazuje obračunate i obustavljene poreze iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se pojedinačno za svaku vrstu prihoda/naknade, na Obrascu PDPO/S – Poreska prijava za porez na dobit po odbitku, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poreska prijava iz stava 3. ovog člana (u daljem tekstu: prijava), podnosi se isključivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan Pravilnikom o podnošenju poreske prijave elektronskim putem („Službeni glasnik RS“, broj 113/13).

Član 3

Obrazac PDPO/S sastoji se iz sledećih delova:

1) deo 1. Podaci o prijavi;

2) deo 2. Podaci o isplatiocu;

3) deo 3. Podaci o primaocima, vrstama prihoda/naknade i obračunatom porezu.

U Obrazac PDPO/S iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala.

Član 4

U Obrazac PDPO/S deo 1. Podaci o prijavi, unose se podaci o vrsti prijave (oznaka vrste i osnov), datum isplate /ostvarenja prihoda/naknade, izmeni prijave i identifikacionom broju prijave, kao i o osnovu i broju rešenja.

Pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave – unosi se oznaka vrste prijave, i to:

1) oznaka 1 – za prijavu koju podnosi isplatilac za obračunati i obustavljeni porez na dobit po odbitku shodno članu 40. st. 1, 2, 3, 10. i 12. Zakona;

2) oznaka 3 – za prijavu koju, u skladu sa članom 182b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 i 105/14 – u daljem tekstu: Zakon o poreskom postupku), podnosi isplatilac koji samoincijativno prijavljuje dugovani iznos poreza za koji nije podneo prijavu, uvećan za obračunatu kamatu;

3) oznaka 4 – za prijavu koju podnosi isplatilac kome je rešenjem donetim u postupku poreske kontrole naloženo podnošenje prijave, odnosno za prijavu koju podnosi poreski organ umesto isplatioca ako isti ne postupi po nalogu iz rešenja (u daljem tekstu: prijava po nalogu kontrole).

Pod rednim brojem 1.1a Osnov – unosi se jedna od oznaka:

1) oznaka 1 – za obračunati i obustavljeni porez po osnovu isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima, uključujući i stalnu poslovnu jedinicu nerezidentnog pravnog lica iz jursidikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, u skladu sa članom 40. st. 1, 2, 3. i 10. Zakona;

2) oznaka 2 – za obračunati i obustavljeni porez po osnovu isplate naknade rezidentnom, odnosno nerezidentnom pravnom licu po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada, u skladu sa članom 40. stav 12. Zakona.

Pod rednim brojem 1.2 Datum isplate/ostvarenja prihoda/naknade – unosi se datum isplate prihoda/naknade u formatu dd/mm/gggg. Ukoliko je datum podnošenja prijave neradni dan u polje 1.2 unosi se prvi naredni radni dan.

Pod rednim brojem 1.3 Izmena prijave – u polje Vrsta unosi se odgovarajuća oznaka koja omogućava izmenu podataka u podnetoj prijavi, odnosno storniranje duplo podnete prijave, odnosno storniranje greškom podnete prijave, i to:

1) oznaka 1 – za izmenjenu prijavu koja se podnosi u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku;

2) oznaka 2 – za izmenjenu prijavu po nalogu kontrole, koja se ne smatra izmenjenom prijavom u smislu člana 40. Zakona o poreskom postupku;

3) oznaka 9 – za storno prijave koju unosi isključivo poreski inspektor u slučaju prestanka razloga za podnošenje prijave koja je predmet storniranja i ista omogućava storniranje podnete prijave u celosti. Razlozi za podnošenje prijave prestaju u slučaju da je isplatilac podneo više puta istu prijavu.

Pod rednim brojem 1.3a Identifikacioni broj prijave – unosi se broj prijave koja se menja u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku, odnosno po nalogu kontrole, odnosno broj prijave koja se stornira.

Pod rednim brojem 1.4 Osnov rešenja – unosi se oznaka rešenja nadležnog poreskog organa, i to:

1) oznaka 1 – za rešenje doneto u postupku po žalbi u prvom stepenu;

2) oznaka 2 – za rešenje doneto u postupku po žalbi u drugom stepenu;

3) oznaka 3 – za rešenje doneto na osnovu odluke suda.

Pod rednim brojem 1.5 Broj rešenja – unosi se broj rešenja nadležnog poreskog organa kojim je naloženo podnošenje prijave.

Član 5

U Obrazac PDPO/S deo 2. Podaci o isplatiocu, unose se osnovni podaci o isplatiocu.

Pod rednim brojem 2.1 Poreski identifikacioni broj – unosi se poreski identifikacioni broj (PIB) isplatioca.

Pod rednim brojem 2.2 Matični broj – unosi se matični broj isplatioca.

Pod rednim brojem 2.3 Naziv – unosi se naziv isplatioca.

Pod rednim brojem 2.4 Adresa – unosi se adresa isplatioca.

Pod rednim brojem 2.5 Sedište – unosi se sedište isplatioca.

Pod rednim brojem 2.6 Šifra pretežne delatnosti upisane u Registar Agencije za privredne registre – unosi se šifra pretežne delatnosti isplatioca.

Pod rednim brojem 2.7 Telefon kontakt osobe – unosi se telefon kontakt osobe isplatioca.

Pod rednim brojem 2.8 Elektronska adresa (e-mail) – unosi se elektronska adresa isplatioca na koju se dostavljaju obaveštenja o podnetim prijavama.

Član 6

U Obrazac PDPO/S deo 3. Podaci o primaocima, vrstama prihoda/naknade i obračunatom porezu, unose se podaci o nazivu primaoca prihoda/naknade, državi rezidentnosti, šifri prihoda/naknade, neto prihodu/naknadi, poreskoj stopi, bruto prihodu/naknadi (osnovici za obračun poreza), obračunatom porezu i obračunatoj kamati.

Pod rednim brojem 3.1 Redni broj – unosi se redni broj primaoca prihoda/naknade koji se odnose na jednu vrstu prihoda/naknade.

Pod rednim brojem 3.2. Naziv – unosi se naziv primaoca prihoda/naknade.

Pod rednim brojem 3.3 Država – unosi se dvokarakterna oznaka zemlje primaoca prihoda/naknade iz Šifarnika zemalja koji se objavljuje u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Službeni glasnik RS“, br. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08, 120/08, 38/10, 92/11, 62/13 i 51/15).

Pod rednim brojem 3.4 Šifra vrste prihoda/naknade – unosi se odgovarajuća šifra iz Kataloga šifara vrste prihoda/naknade na koje se plaća porez na dobit po odbitku i po rešenju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a koja se sastoji od pet cifara, i to: PP LJ OVP PPS.

Značenje pojedinih cifara šifre vrste prihoda/naknade je:

1) PP – primalac prihoda/naknade;

2) LJ – pripadnost primaoca prihoda/naknade jurisdikciji sa preferencijalnim poreskim sistemom sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (u daljem tekstu: Lista), koja je utvrđena Pravilnikom o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom („Službeni glasnik RS“, broj 122/12);

3) OVP – vrsta prihoda/naknade;

4) PPS – povlašćena poreska stopa u skladu sa međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu: povlašćena poreska stopa) pri obračunu poreza po odbitku.

Određivanje primaoca prihoda/naknade vrši se izborom jedne od sledećih oznaka vrsta primaoca:

1) oznaka 0 – rezidentno pravno lice;

2) oznaka 1 – nerezidentno pravno lice;

3) oznaka 2 – stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom sa Liste.

Određivanje pripadnosti, odnosno nepripadnosti primaoca prihoda jurisdikciji sa preferencijalnim poreskim sistemom sa Liste, vrši se izborom jedne od sledećih ponuđenih oznaka:

1) oznaka 0 – primalac ne pripada jurisdikciji sa preferencijalnim poreskim sistemom;

2) oznaka 1 – primalac pripada jurisdikciji sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Određivanje vrste prihoda/naknade u zavisnosti od vrste ostvarenog prihoda primaoca prihoda, vrši se izborom jedne od sledećih oznaka vrste prihoda/naknade:

1) oznaka 11 – prihod po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. Zakona;

2) oznaka 12 – prihod po osnovu naknada po osnovu autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine;

3) oznaka 13 – prihod po osnovu kamata;

4) oznaka 14 – prihod po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije;

5) oznaka 15 – prihodi od izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici Srbiji;

6) oznaka 16 – prihod po osnovu usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom;

7) oznaka 23 – naknada po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada.

Primena Zakonom propisane poreske stope, odnosno povlašćene poreske stope, označava se izborom jedne od ponuđenih oznaka:

1) oznaka 0 – ne primenjuje se PPS;

2) oznaka 1 – primenjuje se PPS;

3) oznaka 2 – porez se ne plaća u Republici Srbiji, već u državi rezidentstva primaoca prihoda/naknade.

Pod rednim brojem 3.5 Neto prihod/naknada – unosi se iznos neto prihoda ili neto naknade koji je isplaćen/ostvaren i koji mora biti jednak razlici iznosa iz polja 3.7 – Bruto prihod i iznosa iz polja 3.8 – Porez.

Pod rednim brojem 3.6 Poreska stopa – unosi se poreska stopa koja se primenjuje za obračun poreza na dobit po odbitku u zavisnosti od vrste prihoda i primaoca prihoda iz člana 40. Zakona.

Pod rednim brojem 3.7 Bruto prihod/naknada – unosi se iznos bruto prihoda ili bruto naknade, koji predstavlja osnovicu na koju se primenom Zakonom propisane ili povlašćene poreske stope obračunava porez na dobit po odbitku.

Pod rednim brojem 3.8 Porez – unosi se iznos poreza koji se dobija kao proizvod podatka iskazanih u polju 3.7 i 3.6, podeljen sa 100.

Pod rednim brojem 3.9 Kamata – unosi se iznos obračunate kamate u slučaju kada isplatilac prijave ne podnese prijavu u propisanom roku, kada podnese izmenjenu prijavu u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku, kada se podnosi prijava po nalogu kontrole, odnosno izmenjena prijava po nalogu kontrole.

Pod rednim brojem 3.10 Potvrda o rezidentnosti – označavanjem kvadratića u polju 3.10 omogućava se dostava potvrde o rezidentnosti, a odabirom pozicije označene za prilaganje, omogućava se dostava drugih priloga u pdf formatu.

Pod rednim brojem 3.11 Ukupno – unosi se ukupan iznos obaveze.

Član 7

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 122/12) i Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 61/13).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

Obrazac PDPO/S

PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT PO ODBITKU

KATALOG ŠIFARA VRSTE PRIHODA/NAKNADE NA KOJE SE PLAĆA POREZ NA DOBIT PO ODBITKU I PO REŠENJU

r. br. ŠIFRA VRSTE PRIHODA/NAKNADE OPIS VRSTE PRIHODA
PP
0 – rezident
1 – nerez. PL
2 – stal. P.J.
LJ
0 – ne
1 – da
OVP
Oznaka vrste
prihoda
PPS
0 – ne PPS
1 – da PPS
2 – ne plaća
  Prihodi po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz čl. 35. Zakona
1 1 0 11 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz čl. 35. Zakona, bez korišćenja povlašćene poreske stope
2 1 0 11 1 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz čl. 35. Zakona, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
3 1 0 11 2 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz čl. 35. Zakona, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
4 1 1 11 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz čl. 35. Zakona, bez korišćenja povlašćene poreske stope
5 2 1 11 0 Prihod koji ostvaruje stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz čl. 35. Zakona, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu naknada po osnovu autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine
6 1 0 12 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada po osnovu autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, bez korišćenja povlašćene poreske stope
7 1 0 12 1 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada po osnovu autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
8 1 0 12 2 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada po osnovu autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
9 1 1 12 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu naknada po osnovu autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, bez korišćenja povlašćene poreske stope
10 2 1 12 0 Prihod koji ostvaruje stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada po osnovu autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu kamata
11 1 0 13 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu kamata, bez korišćenja povlašćene poreske stope
12 1 0 13 1 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu kamata, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
13 1 0 13 2 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu kamata, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
14 1 1 13 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kamata, bez korišćenja povlašćene poreske stope
15 2 1 13 0 Prihod koji ostvaruje stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu kamata, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike
16 1 0 14 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, bez korišćenja povlašćene poreske stope
17 1 0 14 1 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
18 1 0 14 2 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
19 1 1 14 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, bez korišćenja povlašćene poreske stope
20 2 1 14 0 Prihod koji ostvaruje stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici
21 1 0 15 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, bez korišćenja povlašćene poreske stope
22 1 0 15 1 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
23 1 0 15 2 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
24 1 1 15 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu pružanja usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja
25 1 1 16 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu pružanja usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, bez korišćenja povlašćene poreske stope
26 2 1 16 0 Prihod koji ostvaruje stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu usluga, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom nepokretnosti
27 1 0 17 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom nepokretnosti, bez korišćenja povlašćene poreske stope
28 1 0 17 1 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom nepokretnosti, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
29 1 0 17 2 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom nepokretnosti, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
30 1 1 17 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom nepokretnosti, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica
31 1 0 18 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica, bez korišćenja povlašćene poreske stope
32 1 0 18 1 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
33 1 0 18 2 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
34 1 1 18 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom akcija i ostalih HOV
35 1 0 19 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom akcija i ostalih HOV, bez korišćenja povlašćene poreske stope
36 1 0 19 1 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom akcija i ostalih HOV, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
37 1 0 19 2 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom akcija i ostalih HOV, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
38 1 1 19 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom akcija i ostalih HOV, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom investicione jedinice
39 1 0 20 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom investicione jedinice, bez korišćenja povlašćene poreske stope
40 1 0 20 1 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom investicione jedinice, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
41 1 0 20 2 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom investicione jedinice, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
42 1 1 20 0 Prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu kapitalnog dobitka ostvaren prodajom investicione jedinice, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od lica koje nije dužno da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku
43 1 0 21 0 Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od lica koje nije dužno da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, bez korišćenja povlašćene poreske stope
44 1 0 21 1 Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od lica koje nije dužno da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
45 1 0 21 2 Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od lica koje nije dužno da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
46 1 1 21 0 Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od lica koje nije dužno da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Prihodi po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od lica koje nije dužno da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku
47 1 0 22 0 Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od lica koje nije dužno da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, bez korišćenja povlašćene poreske stope
48 1 0 22 1 Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od lica koje nije dužno da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, uz korišćenje povlašćene poreske stope u skladu sa UIDO
49 1 0 22 2 Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od lica koje nije dužno da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, pri čemu se porez ne plaća u Republici, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
50 1 1 22 0 Bruto prihod koji ostvaruje nerezidentno pravno lice sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike koji nerezidentno pravno lice ostvaruje od lica koje nije dužno da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, bez korišćenja povlašćene poreske stope
Naknada po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada
51. 0 0 23 0 Naknada koja se isplaćuje rezidentnom pravnom licu po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada, bez korišćenja povlašćene poreske stope
52. 1 0 23 0 Naknada koja se isplaćuje nerezidentnom pravnom licu koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada, bez korišćenja povlašćene poreske stope
53. 1 0 23 2 Naknada koja se isplaćuje nerezidentnom pravnom licu koje nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada, pri čemu se porez ne plaća u Republici Srbiji, već u zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO
54. 1 1 23 0 Naknada koja se isplaćuje nerezidentnom pravnom licu sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada, bez korišćenja povlašćene poreske stope

 

Servis računara online zakazivanje