Pravilnik o ličnoj karti

Pravilnik o ličnoj karti

Sl.glasnik RS br. 11/2007, 9/2008, 85/2014

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac lične karte, zaštitni elementi, obrazac potvrde o podnetom zahtevu i obrasci za vođenje evidencija o ličnim kartama, kao i način izdavanja lične karte, način uzimanja biometrijskih podataka i veličina fotografije, uslovi za izdavanje lične karte u kraćem roku, način poništavanja lične karte i vođenje evidencije o ličnim kartama.

Član 2

U obrazac lične karte može da se ugradi mikrokontroler (čip) samo ako se sa tim saglasi lice kome se izdaje lična karta i u tom slučaju podatak o prebivalištu i adresi stana lica kome se izdaje lična karta, ne upisuje se u obrazac lične karte.

U mikrokontroler (čip) mogu da se upisuju samo podaci iz člana 8. Zakona o ličnoj karti („Službeni glasnik RS“, br. 62/06 i 36/11) – u daljem tekstu: Zakon.

II OBRAZAC LIČNE KARTE

Član 3

Obrazac lične karte je pravougaonog oblika, u vidu kartice, veličine 85,6 x 54 mm, izrađen je u potpunosti od polikarbonatnog materijala, sa dominantnim plavim tonovima na prednjoj strani obrasca.

Obrazac lične karte je izrađen u skladu sa standardima ISO/IEC 7810, i fizičke karakteristike, i ISO/IEC 10373, za testiranje fizičkih karakteristika, i ISO/IEC 7816-1, ISO/IEC 7816-2, ISO/IEC 7816-3 i ISO/IEC 7816-4, koji se odnose na električna kola i kontakte.

Član 4

(Brisan)

Član 5

Zaštitni elementi na obrascu lične karte su: mikroštampa, OVI (optički promenljive boje) za grafički prikaz u obliku štita sa četiri ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta, guilloche linije, iris štampa, štampa UV bojama, UV niti, DOVID (Difrakcioni optički promenljiv element), u skladu sa definisanom tehničkom specifikacijom i Artwork-om odobrenog od strane poručioca i MLI zona.

Član 6

Obrazac lične karte odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

III IZDAVANJE LIČNE KARTE

Član 7

Lice koje po odredbama Zakona ima pravo na ličnu kartu, zahtev za izdavanje lične karte podnosi organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova u mestu prebivališta, odnosno prijavljenog ili utvrđenog boravišta u Republici Srbiji.

Lice iz stava 1. ovog člana koje živi u inostranstvu, zahtev za izdavanje lične karte može podneti i preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije koje raspolaže odgovarajućim tehničkim sredstvima za uzimanje biometrijskih podataka.

Član 8

Lična karta se izdaje na pismeni zahtev koji mora da sadrži čitko ispisane podatke predviđene u članu 13. Zakona.

Ako roditelji podnosioca zahteva nemaju jedinstveni matični broj ili je taj broj nepoznat, u zahtevu za izdavanje lične karte se navodi ime i prezime roditelja.

U zahtevu se navodi jezik i pismo na kome treba upisati nazive podataka koje sadrži obrazac lične karte i jezik i pismo na kome treba upisati ime i prezime.

U zahtevu se posebno navodi da li je lice kome se izdaje lična karta saglasno da se u obrazac lične karte ugradi mikrokontroler (čip).

Član 9

Podnosilac zahteva je dužan da potpiše zahtev. Ako je podnosilac zahteva nepismen ili iz drugih razloga nije u stanju da se potpiše, potpisaće ga lice koje on ovlasti, a koje pored ličnog imena podnosioca zahteva, navodi i svoje ime, adresu i broj lične karte.

Član 10

Uz zahtev za izdavanje lične karte podnosilac zahteva dužan je da stavi na uvid ličnu kartu ili drugu ispravu iz koje se može utvrditi njegov identitet.

Ako nadležni organ, po službenoj dužnosti, ne može da utvrdi činjenice o ispunjenosti uslova za izdavanje lične karte, pristupanjem podacima u centralnom sistemu za elektronsku obradu i skladištenje podataka, odnosno uvidom u evidenciju o državljanstvu, matičnu knjigu rođenih, matičnu knjigu venčanih, matičnu knjigu umrlih i druge evidencije koje u skladu sa Zakonom, on ili drugo ministarstvo vodi, od podnosioca zahteva će zahtevati da mu dostavi na uvid izvod iz matične knjige rođenih izdat u Republici Srbiji, odnosno uverenje o državljanstvu Republike Srbije, odnosno druge isprave kojima dokazuje ispunjenost uslova za izdavanje lične karte.

Uz zahtev za izdavanje lične karte podnosilac zahteva prilaže dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac lične karte i troškove tehničke izrade lične karte.

Podnosilac zahteva može da, uz zahtev, priloži fotografiju koja verno prikazuje njegov lik, koja nije starija od 6 meseci i koja mora da ispunjava uslove propisane u članu 21. ovog pravilnika.

Član 11

Prilikom prijema zahteva za izdavanje lične karte službeno lice utvrđuje identitet podnosioca zahteva, kao i da li zahtev sadrži propisane podatke, da li je zahtev potpisan i da li su uz zahtev stavljeni na uvid i priloženi propisana dokumenta i dokazi, odnosno vrši proveru podataka pristupanjem podacima u centralnom sistemu za elektronsku obradu i skladištenje podataka i drugim službenim evidencijama.

Ako se proverom ustanovi da je podnesen zahtev nepotpun, odnosno da podnosilac zahteva nije priložio potrebne dokumente i dokaze, zbog čega se po takvom zahtevu ne može postupati, službeno lice će podnosiocu zahteva ukazati na nedostatke u zahtevu, ostavljajući mu primeren rok da ih otkloni.

Ako podnosilac zahteva u određenom roku ne otkloni nedostatke, smatraće se da je odustao od zahteva, o čemu se donosi zaključak i obaveštava podnosilac zahteva.

Član 12

Kad službeno lice koje primi zahtev utvrdi da je zahtev za izdavanje lične karte uredan i da se po njemu može postupati, na pogodnom mestu na zahtevu stavlja zabelešku i svojim potpisom potvrđuje da je zahtev podnesen u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Član 13

Prilikom prijema zahteva za izdavanje lične karte, podnosiocu zahteva se izdaje potvrda.

Potvrda iz stava 1. ovog člana izdaje se na obrascu veličine 21 x 15 cm, izrađenom od hartije bele boje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 14

Zahtev za izdavanje lične karte lica koje nema prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji, zajedno sa uzetim biometrijskim podacima, nadležno diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije će bez odlaganja proslediti Ministarstvu unutrašnjih poslova – Policijskoj upravi za grad Beograd, radi rešavanja.

Član 15

Službeno lice koje rešava o zahtevu vrši proveru kroz evidenciju o ličnim kartama, utvrđuje identitet, državljanstvo, kao i provere drugih podataka značajnih za odlučivanje.

Izvršene provere i radnje službeno lice potvrđuje svojim potpisom na zahtevu za izdavanje lične karte.

Član 16

Kad se zbog lečenja, bolesti ili smrti člana porodice, neodložnog službenog puta ili drugih opravdanih razloga koji ne trpe odlaganje zatraži hitno izdavanje lične karte, podnosilac zahteva dužan je da uz zahtev priloži i dokaze o razlozima za izdavanje lične karte u roku kraćem od propisanog (lekarsko uverenje, telegram o smrti člana porodice, putni nalog, dokaz o zaključenju braka, dokaz o registraciji privrednog društva i sl.).

Član 17

Kad se zahteva izdavanje nove lične karte iz razloga navedenog u članu 19. stav 1. tačka 2. Zakona, smatra se da fotografija na ličnoj karti više ne odgovara izgledu njenog imaoca ako je lik imaoca lične karte bitno promenjen kao posledica prirodnih promena i promena nastalih usled fizičkih uticaja (hirurške intervencije, povrede i dr.).

Član 18

(Brisan)

Član 19

Lična karta uručuje se podnosiocu zahteva lično, u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova ili preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije.

Van prostorija Ministarstva unutrašnjih poslova, uručenje lične karte, kao i podnošenje zahteva za izdavanje lične karte mogući su samo izuzetno, iz očigledno opravdanih razloga zbog čega je takvo postupanje neophodno (bolest ili starost lica, izdržavanje kazne zatvora, boravak u posebnoj ustanovi i sl.).

IV UZIMANJE BIOMETRIJSKIH PODATAKA

Član 20

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje lične karte uzimaju se sledeći biometrijski podaci lica kome se izdaje lična karta, i to:

1) fotografija;

2) otisci prstiju;

3) potpis.

Pod uzimanjem biometrijskih podataka, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se uzimanje podataka iz stava 1. ovog člana pomoću odgovarajućih tehničkih sredstava i prevođenje tih podataka u elektronski oblik (u daljem tekstu: uzimanje).

Član 21

Uzimanje fotografije se vrši digitalnom kamerom ili skeniranjem fotografije priložene uz zahtev.

Fotografija iz stava 1. ovog člana mora da ispunjava sledeće uslove, i to:

1) da ima veličinu 50×50 mm;

2) 70-80% fotografije zauzima lice;

3) da je oštra i jasna, visokog kvaliteta, bez mrlja i ogrebotina;

4) lice da gleda direktno u kameru, da se jasno vide obe ivice lica, bez osmeha i grimasa, sa zatvorenim ustima;

5) da prikazuje prirodnu boju kože;

6) oči otvorene i jasno vidljive (bez kose preko očiju);

7) jednobojna siva pozadina;

8) za lice sa naočarima: oči jasno vidljive, da ram ne zaklanja bilo koji deo oka, bez refleksije;

9) na fotografiji ne smeju da se vide druge osobe, delovi nameštaja ili drugi predmeti.

Član 22

Uzimanje otiska prsta se vrši skenerom za otiske i podrazumeva uzimanje otiska levog i desnog kažiprsta, na dodir i valjanjem prsta u jednom pravcu od jedne do druge ivice nokta.

Ako lice nema kažiprst, uzima se otisak narednog prsta i to ovim redosledom: palac, srednji prst, domali, mali.

Na zahtevu za izdavanje lične karte, na pogodnom mestu, službeno lice upisuje podatak sa kojih prstiju su uzeti otisci, odnosno da uzimanje otiska nije dostupno, što svojim potpisom potvrđuje.

Član 23

Izuzetno, ako uzimanje otisaka prstiju skenerom iz bilo kog razloga nije moguće ili ako tako uzeti otisci ne mogu poslužiti biometrijskoj obradi, otisci se uzimaju na klasičan način, mehaničkim otiskom na kartonu. Ovako uzeti otisak se skenira.

U slučaju iz stava 1. ovog člana na zahtevu za izdavanje lične karte upisuje se napomena da je otisak uzet na klasičan način.

Član 24

Ako lice nema prste, na obrascu lične karte se na mestu za sliku otiska prsta upisuje oznaka ND (nije dostupno).

Član 25

Uzimanje potpisa se vrši pomoću table za digitalizaciju potpisa. Uzeti potpis mora biti čitko ispisan.

Ako je lice nepismeno ili iz drugih objektivnih razloga uzimanje potpisa nije moguće, na obrascu lične karte mesto za potpis ostaje prazno.

Član 25a

Ime i prezime na obrascu lične karte može se upisati i to sa 36 karaktera za prezime, odnosno 30 karaktera za ime.

Ime i prezime pripadnika nacionalnih manjina, koje se ispisuje u skladu sa članom 9. stav 3. Zakona, upisuje se paralelno na jeziku i pismu nacionalne manjine i na srpskom jeziku i pravopisu i ćiriličkom pismu, a ime i prezime podnosioca koji zahteva da mu se lični podaci o imenu i prezimenu ispišu i latiničkim pismom upisuje se na srpskom jeziku ćiriličkim i latiničnim pismom – ako prezime nije duže od 16, a ime od 13 karaktera.

Član 25b

Upisivanje podataka o državi rođenja, mestu i opštini rođenja i prebivalištu i adresi stana, vrši se po nomenklaturi, na način i u skladu sa zakonom koji uređuje teritorijalnu organizaciju.

Član 25c

Državljanima koji imaju pravo na ličnu kartu, a nemaju pravni osnov za prijavu prebivališta na teritoriji Republike Srbije, lična karta izdaje se na osnovu utvrđenog boravišta sa rokom važenja od dve godine, uz prethodno određivanje jedinstvenog matičnog broja građana.

V PONIŠTAVANJE LIČNE KARTE

Član 26

Prilikom uručenja lične karte vrši se poništavanje ranije izdate lične karte.

Poništavanje lične karte vrši se tako što se lična karta perforira u prisustvu stranke.

Poništena lična karta upisuje se u odgovarajuću evidenciju i odmah poništava u elektronskom obliku. U slučaju poništavanja lične karte sa mikrokontrolerom (čipom), poništavaju se i sertifikati koji se nalaze u mikrokontroleru (čipu).

Prilikom izdavanja lične karte prethodna se poništava i vraća imaocu.

Član 26a

Prilikom odjave prebivališta građanina radi iseljenja iz Republike Srbije u inostranstvo, poništava se lična karta i vraća njenom imaocu.

Član 27

Na poništavanje lične karte u slučaju iz člana 20. stav 3. Zakona shodno se primenjuju odredbe člana 26. ovog pravilnika.

VI EVIDENCIJA O LIČNIM KARTAMA I OBRASCI ZA VOĐENJE TE EVIDENCIJE

Član 28

Evidenciju o ličnim kartama, u skladu sa Zakonom, vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Član 29

Evidencija o ličnim kartama vodi se na sredstvima za automatsku obradu podataka.

Član 30

Evidencija o ličnim kartama sastoji se od:

1) Registra o izdatim ličnim kartama;

2) Registra o podnetim zahtevima za izdavanje lične karte;

3) Registra o ličnim kartama koje su poništene;

4) Registra o ličnim kartama koje su proglašene nevažećim.

Registri iz stava 1. ovog člana vode se na obrascima 1-4, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 31

Uporedo sa registrom, o izdatim ličnim kartama vodi se i kartoteka.

Kartoteka iz stava 1. ovog člana, koja se sastoji od skeniranih slika zahteva za izdavanje lične karte, sa priloženom dokumentacijom, vodi se tako da za svaku izdatu ličnu kartu postoji karton u elektronskom obliku.

Na karton, u koji se unose podaci o podnosiocu zahteva iz člana 13. Zakona i slike njegovih biometrijskih podataka, unosi se ime i prezime roditelja, ako njihov jedinstveni matični broj nije poznat, podatak o serijskom i registarskom broju izdate lične karte, roku važenja i datumu njenog izdavanja.

Karton sadrži i potpis službenog lica koje je rešavalo o zahtevu za izdavanje lične karte, datum uručenja lične karte i potpis lica kome je lična karta uručena, odnosno zabelešku službenog lica da je lična karta uručena preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije.

Član 32

Podaci koji se vode u registrima iz člana 30. ovog pravilnika i kartoni izdatih ličnih karata koji se vode u elektronskom obliku čuvaju se trajno.

Član 33

U kartoteci izdatih ličnih karata Ministarstvo unutrašnjih poslova će pasivizirati svaku ličnu kartu čim utvrdi da je imaocu lične karte prestalo državljanstvo Republike Srbije.

Na način iz stava 1. ovog člana postupiće se i u odnosu na lične karte izdate licima iz člana 32. Zakona, odmah po isteku roka važenja lične karte.

Član 34

Saglasno članu 31. Zakona, sastavni deo evidencije o ličnim kartama koja se vodi po odredbama ovog pravilnika je evidencija ličnih karata koja je vođena u skladu sa Pravilnikom o obrascu, postupku izdavanja i načinu vođenja evidencije lične karte („Službeni glasnik SRS“, broj 47/74).

Upis i promene podataka u evidenciji ličnih karata iz stava 1. ovog člana vrše se prema pravilima na osnovu kojih je ta evidencija vođena do stupanja na snagu ovog pravilnika.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35

Odredbe ovog pravilnika odnose se i na izdavanje lične karte licima iz člana 32. Zakona.

Rok važenja lične karte koja se izdaje licima iz stava 1. ovog člana ne može biti duži od roka propisanog u članu 32. Zakona.

Član 36

Dok se ne steknu tehničke i druge mogućnosti za izdavanje lične karte prema ovom pravilniku može se izdavati lična karta prema ranije važećim podzakonskim propisima, s tim da rok njenog važenja ne može biti duži od roka utvrđenog članom 31. Zakona.

Član 37

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu, postupku izdavanja i načinu vođenja evidencije lične karte („Službeni glasnik SRS“, broj 47/74).

Član 38

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o ličnoj karti

(„Sl. glasnik RS“, br. 9/2008)

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o ličnoj karti

(„Sl. glasnik RS“, br. 85/2014)

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Obrazac lične karte

 

Prednja strana

Poleđina

 

Obrazac potvrde

Republika Srbija  
   
(naziv organa)  
   
(organizaciona jedinica)  
Broj __________________  
Datum ________________  

Na osnovu člana 15. Zakona o ličnoj karti („Službeni glasnik RS“, broj 62/06), izdaje se

POTVRDA

  , podneo-la je
(prezime, ime jednog roditelja, ime)  
zahtev Ministarstvu unutrašnjih poslova za izdavanje lične karte.
Zahtev je primljen pod br. _________, od ___________ godine.

SLUŽBENO LICE

Obrazac 1

 

REGISTAR

O IZDATIM LIČNIM KARTAMA

 

Red. broj
(Broj registra)
Prezime i ime lica JMBG Serijski broj lične karte Datum izdavanja Datum uručenja Primedbe
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             
             
             

 

Obrazac 2

 

REGISTAR

O PODNETIM ZAHTEVIMA ZA IZDAVANJE LIČNE KARTE

 

 Red. broj
(Broj
registra)
Datum
podnošenja
zahteva i
organ kome je
zahtev podnet
JMBG
podnosioca zahteva
Prezime
i ime
podnosioca
zahteva
JMBG
roditelja
(ili njihovo
prezime
i ime)
Dan, mesec
i godina
rođenja
Mesto,
opština
i država
rođenja
Serijski broj
lične karte
Primedbe
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Obrazac 3

 

REGISTAR

O LIČNIM KARTAMA KOJE SU PONIŠTENE

 

Red. broj
(Broj registra)
Prezime i ime lica JMBG Serijski broj
lične karte
Datum
poništavanja
Primedbe
1 2 3 4 5 6
           
           
           
           
           
           

 

Obrazac 4

 

REGISTAR

O LIČNIM KARTAMA KOJE SU PROGLAŠENE NEVAŽEĆIM

Red. broj
(Broj registra)
Prezime i ime lica JMBG Serijski broj
lične karte
Datum prijave
nestanka lične
karte
Broj i datum
donošenja rešenja
o proglašenju
nevažeće lične karte
Primedbe
1 2 3 4 5 6 7