Dokaz o ispunjenosti uslova za isplatu jubilarne nagrade

Servis računara online zakazivanje

Dokaz o ispunjenosti uslova za isplatu jubilarne nagrade

 

„U skladu sa članom 120. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) opštim aktom, odnosno ugovorom o radu može da se utvrdi pravo na:

  1. jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć;
  2. druga primanja.

Prema tome, kolektivnim ugovorom, kao opštim aktom, može da se utvrdi pravo na jubilarnu nagradu, kao i uslovi i način ostvarivanja ovog prava, dok Zakon ostavlja mogućnost da se ovo pravo utvrdi opštim aktom odnosno ugovorom o radu.

Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika („Sl. glasnik RS“, br. 12/2009 i 67/2011 – dalje: PKU) propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom isplati jubilarnu nagradu, kao i da se jubilarna nagrada isplaćuje zaposlenom u godini kada navrši 10, 20 ili 30 godina rada ostvarenog u radnom odnosu.

U vezi navedene odredbe PKU može se dati sledeće objašnjenje:

Pod radnim odnosom, u skladu sa članom 30. Zakona, podrazumeva se ugovorni odnos koji se zasniva zaključivanjem ugovora o radu između zaposlenog i poslodavca. Zaposleni, u smislu ovog zakona, je fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca, a poslodavac je domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje, jedno ili više lica (član 5. Zakona).

Takođe, Pravilnik o radnoj knjižici („Sl. glasnik RS“, br. 17/97 – dalje: Pravilnik) propisuje da na dan početka rada zaposleni predaje radnu knjižicu pravnom, odnosno fizičkom licu kod koga je zasnovao radni odnos (dalje: poslodavac), o čemu se zaposlenom izdaje potvrda. Dalje u članu 18. Pravilnika stoji da na stranama od 6. do 21. radne knjižice, u rubrici „Naziv i sedište poslodavca, osnov osiguranja“ upisuje se naziv i sedište poslodavca kod kojeg je zaposleni u radnom odnosu – ove podatke za zaposlene kod poslodavca koji ima svojstvo pravnog lica upisuje poslodavac kod koga je zaposleni u radnom odnosu, a za zaposlene kod poslodavca koji nema svojstvo pravnog lica – organizacija za penzijsko i invalidsko osiguranje; u rubriku „Početak rada – osiguranja“ upisuje se dan zasnivanja radnog odnosa, ili dan priznanja svojstva osiguranika, ili dan priznanja određenog prava na osiguranje; u rubriku „Prestanak rada – osiguranja“ upisuje se dan prestanka radnog odnosa, ili dan prestanka svojstva osiguranika, ili dan isteka priznatog prava na osiguranje; u rubriku „Staž“ upisuje se brojevima trajanje zaposlenja, ili svojstva osiguranika ili priznatog prava na osiguranje u godinama, mesecima i danima; u rubriku „Potpis i pečat“ poslodavac, odnosno organizacija za penzijsko i invalidsko osiguranje ili organizacija za zapošljavanje stavlja pečat i potpis lica koje unosi podatke.

Članom 27. Pravilnika propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom vrati uredno popunjenu radnu knjižicu na dan prestanka radnog odnosa.

U skladu sa navedenim, radna knjižica nije uredno popunjena ukoliko ne sadrži sve potrebne elemente.

Vreme provedeno u radnom odnosu, prilikom utvrđivanja ispunjenosti uslova za isplatu jubilarne nagrade, može dokazivati na drugi način. Odnosno, izvod iz matične evidencije za osiguranike – zaposlene, koja se vodi kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, može se uzeti kao relevantan dokaz.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00518/2012-02 od 06.07.2012. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje