Pravo porodilje na godišnji odmor

Pravo porodilje na godišnji odmor

 

„Godišnji odmor se, po pravilu, koristi u kalendarskoj godini za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor.

U članu 73. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), propisano je da godišnji odmor može da se koristi u dva dela. Ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi se u trajanju od najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine, a drugi deo najkasnije do 30. juna naredne godine. Izuzetno, zaposleni koji nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.

Prema tome, zaposlena koja zbog porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta nije iskoristila, niti započela korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.

Ako se zaposlena vratila sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta posle 30. juna, nema pravo na korišćenje godišnjeg odmora iz prethodne godine.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-416/2009-02, od 01.06.2009. godine