Pravo na isplatu drugih primanja u skladu sa kolektivnim ugovorom (otpremnina, jubilarna nagrada, poklon deci za Božić i Novu godinu i dr.)

Servis računara online zakazivanje

Pravo na isplatu drugih primanja u skladu sa kolektivnim ugovorom (otpremnina, jubilarna nagrada, poklon deci za Božić i Novu godinu i dr.)

 

„Članom 119. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom isplati u skladu sa opštim aktom: otpremninu pri odlasku u penziju; naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog i naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.

Poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15 godina života da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Poslodavac može zaposlenima uplaćivati premiju za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, a u cilju sprovođenja kvalitetne dodatne socijalne zaštite.

Članom 120. Zakona o radu, propisano je da se opštim aktom, odnosno ugovorom o radu može utvrditi pravo na jubilarnu nagradu, solidarnu pomoć, kao i druga primanja.

Prema tome, poslodavac ima obavezu da zaposlenom kome prestaje radni odnos zbog ostvarivanja prava na penziju isplati otpremninu utvrđenu kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, koja ne može biti niža od iznosa utvrđenog navedenom odredbom Zakona o radu, da naknadi troškove pogrebnih usluga i da naknadi zaposlenom štetu zbog povrede na radu i profesionalnog oboljenja.

Međutim, primanja koja poslodavac može ali nema obavezu da obezbedi su: poklon deci zaposlenog do 15 godina života, premija za dobrovoljno dodatno penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, uplata kolektivnog osiguranja zaposlenih od posledica nezgode i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških ntervencija, jubilarna nagrada, solidarna pomoć i drugo.

Prema tome, opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikotom o radu) ili ugovorom o radu, kao mogućnost, a ne obaveza mogu se utvrditi i druga primanja zaposlenih. Navedenim aktima uređuju se uslovi za ostvarivanje prava, način isplate, visina prava.

Kako je postojeći kolektivni ugovor kod poslodavca utvrdio pravo zaposlenih na otpremninu, jubilarnu nagradu i druga primanja, poslodavac je u obavezi da zaposlenom omogući ostvarivanje navedenih prava u skladu sa propisanim uslovima, a za vreme važenja kolektivnog ugovora. Ako poslodavac nije u finansijskoj mogućnosti da obezbedi ostvarivanje utvrđenih prava, može da pristupi izmeni kolektivnog ugovora ili da otkaže postojeći u skladu sa članom 264. Zakona o radu.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-0029/2014-02 od 21.02.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje