Podizanje gotovog novca pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost radi isplate troškova poslovanja

Servis računara online zakazivanje

Podizanje gotovog novca pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost radi isplate troškova poslovanja

 

„Odredbom člana 51. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da preduzetnik, nezavisno od načina na koji se oporezuje, dužan je da sva plaćanja vrši preko tekućeg računa kod banke i da vodi sredstva na tom računu, uključujući i uplatu primljenog gotovog novca, u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet.

Članom 3. stav 1. Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i „Sl. glasnik RS“, br. 43/2004 i 62/2006) propisano je da su pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost dužna da za plaćanje u dinarima otvore tekući račun u banci, da vode sredstva na tom računu i vrše plaćanja preko tog računa, u skladu sa ovim zakonom i ugovorom o otvaranju i vođenju tog računa zaključenim sa bankom. Saglasno odredbi stava 7. tog člana Zakona Narodna banka Srbije propisuje uslove i način plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost.

Odlukom o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost („Sl. glasnik RS“, br. 57/2004, 114/2005, 45/2007 i 12/2008 – dalje: Odluka) regulisani su kako uslovi i način plaćanja u gotovom novcu, tako i podizanje gotovine sa računa pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost. Tačkom 1) stav 1. navedene odluke propisano je da pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost mogu, bez ograničenja, plaćati gotovim novcem, odnosno vršiti isplate u gotovom novcu u dinarima sa svog tekućeg računa. Navedena plaćanja, saglasno stavu 2. tačke 1) Odluke, vrše se na osnovu originalne dokumentacije, iz koje se mogu utvrditi iznos, osnov i namena tog plaćanja (rešenje, ugovor, račun i dr.), a koja se banci obavezno podnosi na uvid i overu (datum prijema, pečat i potpis). Izuzetno od toga, plaćanja, odnosno isplate do iznosa od 100.000 dinara dnevno vršiće se bez podnošenja na uvid dokumentacije iz stava 2. navedene tačke Odluke (stav 3. tačka 1) Odluke).

Takođe, prema stavu 5. tačke 1) Odluke dokumentaciju o izvršenim isplatama u gotovom novcu pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost dužni su da čuvaju u rokovima utvrđenim zakonom radi pružanja na uvid nadležnim organima.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-166/2008-04 od 19.06.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje