Preduzetnici-prihod po osnovu samostalne delatnosti i godišnji porez na dohodak građana

Servis računara online zakazivanje

Prihod po osnovu samostalne delatnosti i godišnji porez na dohodak građana –  paušalci

 

„Prihodi koji ulaze u osnovicu godišnjeg poreza na dohodak građana, a koji su predmet oporezivanja porezom na dohodak građana prilikom njihovog ostvarivanja, umanjeni za plaćeni porez i doprinose ako se plaćaju, podležu plaćanju i godišnjeg poreza na dohodak građana (na deo iznad neoporezivog iznosa) kao dodatnog poreza, ako zajedno ti prihodi prelaze propisani neoporezivi iznos, saglasno odredbama čl. 87. do 89. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 – ispr. – dalje: Zakon).

Prema odredbi člana 87. stav 4. tačka 2) Zakona predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana je i oporezivi prihod od samostalne delatnosti iz čl. 33. i 40. Zakona.

Oporezivi prihod od samostalne delatnosti, radi utvrđivanja dohotka za oporezivanje godišnjim porezom, umanjuje se za porez plaćen na te prihode u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje godišnji porez, saglasno odredbi člana 87. stav 5. Zakona.

Obračunati i plaćeni doprinosi za lično obavezno socijalno osiguranje po osnovu samostalne delatnosti priznaju se preduzetnicima u rashode u poreskom bilansu, saglasno odredbi člana 37a stav 1. tačka 1) Zakona.

Saglasno navedenim zakonskim odredbama, oporezivi prihod od samostalne delatnosti umanjuje se za iznos poreza (ali ne i za iznos plaćenih doprinosa za lično obavezno socijalno osiguranje jer se oni priznaju kao rashod u poreskom bilansu) plaćenog na te prihode u godini za koju se utvrđuje obaveza plaćanja godišnjeg poreza.

Saglasno odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeća („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 43/2003 i 84/2004) doprinosi za lično obavezno socijalno osiguranje plaćeni u određenom poreskom periodu priznaju se na teret rashoda u tom poreskom periodu.

Shodno tome, u konkretnom slučaju, doprinosi za lično obavezno socijalno osiguranje po osnovu obavljanja samostalne delatnosti koji su plaćeni u 2007. godini a prema konačno utvrđenoj poreskoj obavezi za 2006. godinu, mogu se priznati u poreskom bilansu za 2007. godinu, kao poreskom periodu u kom su plaćeni doprinosi.

Takođe, taksa za isticanje firme priznaje se kao rashod u poreskom bilansu za onaj poreski period (kalendarsku godinu) u kome je izvršeno plaćanje, pri čemu se prema Zakonu osnovica za godišnji porez na dohodak građana (oporezivi dohodak) ne umanjuje za iznos takse za isticanje firme.

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-61/2008-04 od 27.02.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje