Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima prelaze propisani godišnji neoporezivi iznos, mogu biti uključeni u godišnji porez na dohodak

Servis računara online zakazivanje

Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima prelaze propisani godišnji neoporezivi iznos, mogu biti uključeni  u godišnji porez na dohodak

„Novčana nagrada za postignuti uspeh na takmičenju, u konkretnom slučaju po osnovu pobede u televizijskoj emisiji, predstavlja prihod fizičkog lica koji ima poreski tretman ostalih – drugih prihoda na koje se plaća porez na dohodak građana prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon).

Drugi prihodi iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona, ako zajedno sa prihodima po drugim osnovima koji se uračunavaju u osnovicu godišnjeg poreza, prelaze propisani neoporezivi iznos, podležu oporezivanju i godišnjim porezom na dohodak građana u skladu sa odredbama čl. 87. do 89. Zakona.

* * *

Odredbom člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona propisano je da se ostalim prihodima u smislu ovog zakona smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom, a naročito nagrade, novčane pomoći i druga davanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca.

Porez na druge prihode obračunava se i plaća po stopi od 20% koja se primenjuje na oporezivi prihod koji čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, saglasno članu 85. stav 3. i članu 86. stav 1. Zakona.

Odredbom člana 87. stav 1. Zakona propisano je da godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike i to:

  1. rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;
  2. nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Dohotkom iz stava 1. člana 87. Zakona smatra se godišnji zbir:

  1. zarada iz čl. 13. do 14b Zakona;
  2. oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz čl. 33. i 40. Zakona;
  3. oporezivog prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. Zakona;
  4. oporezivog prihoda od izdavanja nepokretnosti iz člana 63. stav 3. Zakona;
  5. oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. Zakona;
  6. oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona;
  7. oporezivih drugih prihoda iz člana 85. Zakona;
  8. prihoda po osnovima iz tač. 1) do 7) ovog stava, ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi za obveznike iz stava 1. tačka 1) ovog člana.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-82/2013-04 od 18.08.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje