DOHODAK – Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju

Sl.glasnik RS br. 49/2014, 28/2015, 30/2015

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih prijava za utvrđivanje:

  1. poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem;
  2. godišnjeg poreza na dohodak građana.

Član 2

Poreske prijave iz člana 1. ovog pravilnika poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi na obrascima propisanim ovim pravilnikom, i to:

  1. za utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem – Obrazac_PPDG-1R Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za period od ______ do _____ 201__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;
  2. za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – Obrazac PPDG-2R-godišnji porez – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za _____ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poreska prijava iz stava 1. tačka 2) ovog člana podnosi se isključivo u elektronskom obliku, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan pravilnikom kojim se uređuje podnošenje poreske prijave elektronskim putem.

Član 3

U Obrazac PPDG-1R podaci se unose na sledeći način:

1) u deo 1 – podaci o poreskom obvezniku – unose se osnovni podaci o poreskom obvezniku (JMBG, ime i ime oca i prezime i podaci o prebivalištu, odnosno boravištu);

2) u deo 2 – podaci o radnji – unose se osnovni podaci o radnji (PIB, matični broj, firma (puna oznaka i skraćena oznaka) i podaci o sedištu radnje);

3) u deo 3 – podaci o delatnosti – unose se osnovni podaci o delatnosti (šifra i naziv pretežne delatnosti), datum upisa u registar nadležnog organa i datum evidentiranja u PDV;

4) u deo 4 – podaci o računu u banci – unose se podaci o mestu poslovanja banke, nazivu banke i broju računa u banci;

5) u deo 5 – podaci o posebnim prostorima – izdvojenim poslovnim jedinicama – unose se podaci o mestu, adresi i datumu upisa izdvojenih poslovnih jedinica preduzetničke radnje u registar nadležnog organa;

6) u deo 6 – podaci za utvrđivanje poreza – unose se podaci o ostvarenim prihodima, i to:

(1) pod red. br. 6.1.1 – prihodi od prodaje robe (podatak iz kolone 3 Obrasca KPO propisanog Pravilnikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva („Službeni glasnik RS“, broj 140/04 – u daljem tekstu: Pravilnik);

(2) pod red. br. 6.1.2 – prihodi od prodaje proizvoda (podatak iz kolone 3 Obrasca KPO propisanog Pravilnikom);

(3) pod red. br. 6.1.3 – prihodi od prodaje usluga (podatak iz kolone 4 Obrasca KPO propisanog Pravilnikom);

(4) pod red. br. 6.1.4 – ostali prihodi;

(5) pod red. br. 6.1.5 – ukupni prihodi kao zbir iznosa sa red. br. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3. i 6.1.4;

(6) preduzetnik koji započinje obavljanje samostalne delatnosti, a ispunjava uslove da porez plaća na paušalno utvrđen prihod, na red. br. 6.1.1. do 6.1.5. iskazuje planirane prihode u godini u kojoj započinje obavljanje delatnosti;

7) u deo 7 – posebni podaci – unose se:

(1) pod red. br. 7.1 – broj zaposlenih radnika u vreme podnošenja prijave;

(2) pod red. br. 7.2 – podaci o poslovnom prostoru;

(3) pod. red. br. 7.2.1. do 7.2.6. – unose se podaci o površini poslovnog prostora, i to sedišta radnje i izdvojenih poslovnih jedinica;

(4) pod red. br. 7.3 – podaci o vrednosti osnovnih sredstava – unosi se podatak o ukupnoj vrednosti osnovnih sredstava koji se iskazuje na red. br. 7.3.1;

8) u deo 8 – popis priloženih dokaza – unosi se spisak priloženih dokumenata koje je obveznik podneo, a koji su od značaja za obračun poreza na prihod od samostalne delatnosti;

9) u deo 9 – napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika – unosi se napomena u vezi sa podnošenjem poreske prijave.

U obrazac iz stava 1. ovog člana novčani iznosi unose se u dinarima, bez decimala.

Član 4

U Obrazac PPDG-2R podaci se unose na sledeći način:

1) u deo – podaci o prijavi – unose se podaci o vrsti prijave, identifikacionom broju prijave i poreskom periodu, i to:

(1) vrsta prijave – oznaka 1 za prijavu koju podnosi poreski obveznik ili drugo lice u skladu sa zakonom, odnosno oznaka 2 za izmenjenu prijavu koja se podnosi u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 i 105/14 – u daljem tekstu: Zakon o poreskom postupku);

(2) identifikacioni broj prijave – broj prijave koja se menja u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku;

(3) poreski period – podatak o kalendarskoj godini za koju se podnosi prijava.

1a) u deo 1 – podaci o poreskom obvezniku – unose se podaci o poreskom obvezniku (JMBG/PIB, ime, ime jednog roditelja, prezime i podaci o prebivalištu, odnosno boravištu);

2) u deo 2 – podaci o izdržavanim članovima porodice – unose se podaci o izdržavanim članovima porodice (srodstvo sa poreskim obveznikom, JMBG izdržavanog člana porodice, ime, ime jednog roditelja i prezime izdržavanog člana porodice);

3) u deo 3 – podaci o prihodima koji se oporezuju – unose se:

(1) pod red. br. 3.1 – oporezivi prihodi za koje je isplatilac obustavio i platio porez i doprinose po odbitku (prema potvrdi poreskog placa);

(2) podred. br. 3.1.1 – zarada – unosi se iznos ostvarene zarade iz čl. 13. st. 1, 2. i 4, 14, 14a i 14b Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14 i 68/14 – dr. zakon – u daljem tekstu: Zakon), osim isplaćene lične zarade preduzetnika;

(3) pod red. br. 3.1.2 – porez i doprinosi na teret zaposlenog – unosi se iznos poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog na zaradu iskazanu na red. br. 3.1.1, koji su plaćeni u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez;

(4) pod red. br. 3.1.3 – oporezivi prihodi ostvareni van radnog odnosa – unose se iznosi prihoda koji su ostvareni van radnog odnosa iz čl. 55, 60, 63. stav 3, 82. st. 3. i 4, 84a i 85. Zakona;

(5) pod red. br. 3.1.4 – porez i doprinosi na teret primaoca prihoda – unosi se iznos poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret primaoca prihoda iskazanih na red. br. 3.1.3, koji su plaćeni u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez;

(6) pod red. br. 3.2 – svega – unosi se iznos koji predstavlja zbir iznosa sa red. br. 3.1.1. i 3.1.3. umanjenih za iznose sa red. br. 3.1.2. i 3.1.4;

(7) pod red. br. 3.3 – oporezivi prihod od samostalne delatnosti – unosi se:

(8) pod red. br. 3.3.1 – oporezivi prihod od samostalne delatnosti – unosi se iznos oporezive dobiti iz člana 33. Zakona, odnosno paušalno utvrđen prihod iz člana 40. Zakona, u zavisnosti od načina utvrđivanja i plaćanja poreza na prihode od samostalne delatnosti;

(9) pod red. br. 3.3.2 – porez – unosi se iznos poreza na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnika koji porez plaća na oporezivu dobit iz člana 33. Zakona iskazanu na red. br. 3.3.1, koji je plaćen u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez;

(10) pod red. br. 3.3.3 – porez i doprinosi na teret preduzetnika – unosi se iznos poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnika koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod iz člana 40. Zakona iskazan na red. br. 3.3.1, koji su plaćeni u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez;

(11) pod red. br. 3.3.4 – lična zarada preduzetnika – unosi se iznos isplaćene lične zarade preduzetnika iz člana 33a Zakona;

(12) pod red. br. 3.3.5 – porez i doprinosi na teret preduzetnika – unosi se iznos poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na isplaćenu ličnu zaradu preduzetnika iz člana 33a Zakona iskazanu na red. br. 3.3.4, koji su plaćeni u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez;

(13) pod red. br. 3.4 – svega – unosi se iznos koji predstavlja razliku između iznosa sa red. br. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3. i 3.3.5. uvećan za iznos sa red. br. 3.3.4;

(14) pod red. br. 3.5 – ostali oporezivi prihodi po rešenju Poreske uprave;

(15) pod red. br. 3.5.1 – oporezivi prihodi – unosi se iznos prihoda iz čl. 60, 82. st. 3. i 4. i 85. Zakona, koji su ostvareni u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez;

(16) pod red. br. 3.5.2 – porez i doprinosi na teret primaoca prihoda – unosi se iznos poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret primaoca prihoda iskazanih na red. br. 3.5.1, koji su plaćeni u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez;

(17) pod red. br. 3.6 – svega – unosi se iznos koji predstavlja razliku između iznosa sa red. br. 3.5.1. i 3.5.2;

(18) pod red. br. 3.7 – oporezivi prihodi za koje je obveznik dužan sam da obračuna i plati porez i doprinose – unosi se iznos prihoda koji se utvrđuju i plaćaju prema članu 100a stav 2. Zakona;

(19) pod red. br. 3.7.1 – oporezivi prihodi – unosi se iznos prihoda iz čl. 13. st. 1, 2. i 4, 14, 14a i 14b, 55, 63. stav 3, 82. st. 3. i 4, 84a i 85. Zakona, za koje je obveznik dužan da sam obračuna i plati porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;

(20) pod red. br. 3.7.2 – porez i doprinosi na teret primaoca prihoda – unosi se iznos poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret primaoca prihoda iskazanih na red. br. 3.7.1, koji su plaćeni u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez;

(21) pod red. br. 3.8 – svega – unosi se iznos koji predstavlja razliku između iznosa sa red. br. 3.7.1. i 3.7.2;

(22) pod red. br. 3.9 – oporezivi prihodi za koje je obračunat i plaćen porez u drugoj državi (prema potvrdi nadležnog državnog organa te države) – unosi se iznos prihoda koji su ostvareni i oporezovani u drugoj državi;

(23) pod red. br. 3.9.1 – oporezivi prihodi – unosi se iznos prihoda iz čl. 13. st. 1, 2. i 4, 14, 14a i 14b, 33, 40, 55, 60, 63. stav 3, 82. st. 3. i 4, 84a i 85. Zakona, koji su ostvareni i oporezovani u drugoj državi, u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez;

(24) pod red. br. 3.9.2 – porez na teret primaoca prihoda – unosi se iznos poreza na teret primaoca prihoda iskazanih na red. br. 3.9.1, koji je plaćen u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez;

(25) pod red. br. 3.10 – svega – unosi se iznos koji predstavlja razliku između iznosa sa red. br. 3.9.1. i 3.9.2;

(26) pod red. br. 3.11 – iznos po osnovu povraćaja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje – unosi se iznos koji je obvezniku isplaćen po osnovu povraćaja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana;

(27) pod red. br. 3.12 – ukupno – unosi se iznos koji predstavlja zbir iznosa sa red. br. 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10. i 3.11;

(28) pod red. br. 3.13 – neoporezivi iznos – unosi se neoporezivi iznos koji je propisan odredbom člana 87. stav 1. Zakona (trostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje godišnji porez);

(28a) pod red. br. 3.13.1 – iznos umanjenja neto prihoda – unosi se iznos za koji je u 2014. godini izvršeno umanjenje neto prihoda obveznika, saglasno Zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 108/13);

(29) pod red. br. 3.14 – dohodak za oporezivanje – unosi se iznos koji predstavlja razliku između iznosa sa red. br. 3.12, 3.13. i 3.13.1;

(30) pod red. br. 3.15 – lični odbici – unose se iznosi ličnih odbitaka, i to:

(31) pod red. br. 3.15.1 – za poreskog obveznika – unosi se iznos ličnog odbitka za poreskog obveznika prema članu 88. stav 1. tačka 1) Zakona;

(32) pod red. br. 3.15.2 – za izdržavane članove porodice – unose se iznosi ličnih odbitaka za izdržavane članove porodice prema članu 88. stav 1. tačka 2) i stav 3. tog člana Zakona;

(33) pod red. br. 3.16 – oporezivi dohodak – unosi se iznos koji predstavlja razliku između iznosa sa red. br. 3.14. i 3.15;

(34) pod red. br. 3.16.1 – oporezivi dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade – unosi se iznos šestostruke prosečne godišnje zarade;

(35) pod red. br. 3.16.2 – oporezivi dohodak preko šestostruke prosečne godišnje zarade – unosi se iznos koji je viši od šestostruke prosečne godišnje zarade;

(36) pod red. br. 3.17 – porez po stopi od 10% – unosi se iznos poreza koji se dobija primenom stope od 10% na iznos sa red. br. 3.16.1;

(37) pod red. br. 3.18 – porez po stopi od 15% – unosi se iznos poreza koji se dobija primenom stope od 15% na iznos sa red. br. 3.16.2;

(38) pod red. br. 3.19 – godišnji porez – unosi se iznos godišnjeg poreza koji predstavlja zbir iznosa sa red. br. 3.17. i 3.18;

4) u deo 4 – popis priloženih dokaza – unosi se spisak priloženih dokumenata koje je obveznik podneo, a koji su od značaja za obračun godišnjeg poreza na dohodak građana;

5) u deo 5 – napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika – unosi se napomena u vezi sa podnošenjem poreske prijave.

U obrazac iz stava 1. ovog člana novčani iznosi unose se u dinarima, bez decimala.

Član 5

Počev od dana stupanja na snagu ovog pravilnika poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem podnosi se na Obrascu PPDG-1R umesto na Obrascu PPDG-1P iz Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Službeni glasnik RS“, br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 – ispravka, 8/11, 74/13, 24/14 i 27/14 – ispravka).

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana podnosi se na Obrascu PPDG-2R počev za 2014. godinu.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu obveznika koji je ostvario prihod od samostalne delatnosti podnosi se na Obrascu PPDG-2R.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju

Sl. glasnik RS br. 28/2015

Član 3

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana koji do dana stupanja na snagu ovog pravilnika nije podneo poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu, poresku prijavu podnosi na Obrascu PPDG-2R iz člana 2. ovog pravilnika, zaključno sa 31. martom 2015. godine, a u skladu sa članom 38. stav 8. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 i 105/14).

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju

Sl. glasnik RS br. 30/2015

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. aprila 2015. godine.

Obrazac PPDG-1R

PORESKA PRIJAVA
ZA AKONTACIONO – KONAČNO UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

ZA PERIOD OD ___________ DO ___________ 201__. GODINE

Obrazac PPDG-2R

PORESKA PRIJAVA
ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA

ZA __________ GODINU

 

Servis računara online zakazivanje