Plaćanje poreza na prihode koje ostvari fizičko lice od stranog pravnog lica koje nije obveznik plaćanja poreza i doprinosa po odbitku

Servis računara online zakazivanje

Plaćanje poreza na prihode koje ostvari fizičko lice od stranog pravnog lica koje nije obveznik plaćanja poreza i doprinosa po odbitku

„Saglasno odredbi člana 107. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 – odluka US), obveznik koji ostvaruje zarade u ili iz druge države, dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama tog zakona, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda, kao i ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku. U tom slučaju obveznik je dužan da sam obračuna i uplati porez na ostvareni prihod i da poreskom organu nadležnom prema mestu prebivališta, odnosno boravišta obveznika, najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je ostvario prihod, dostavi poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu na Obrascu PP OPO, koji je propisan Pravilnikom o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 82/2006).

Odredbom člana 51. stav 5. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011) propisano je da obveznik doprinosa koji ostvaruje zaradu ili naknadu zarade za privremene i povremene poslove kod nerezidenta Republike (diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, odnosno međunarodna organizacija ili predstavnik i službenik takvog predstavništva, odnosno organizacije i dr.) ili kod lica koje po zakonu nije u obavezi da obračunava i plaća doprinose po odbitku, a poslodavac ne obračuna i ne uplati doprinose istovremeno sa obračunom i isplatom zarade, odnosno naknade, dužan je da sam obračuna i plati doprinose po stopama iz člana 44. stav 1. ovog zakona, na način koji je za te slučajeve propisan za plaćanje poreza na dohodak građana, po zakonu koji uređuje porez na dohodak građana.

Shodno tome, kako je u predmetnom slučaju isplatilac prihoda poreskom obvezniku strano pravno lice koje, saglasno zakonu, nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa po odbitku, fizičko lice kao poreski obveznik dužno je da samo obračuna i uplati pripadajuće obaveze javnih prihoda po osnovu zarade ostvarene u ili iz druge države i da nadležnom poreskom organu dostavi poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima na Obrascu PP OPO.

To znači, imajući u vidu obavezu plaćanja poreza na dohodak građana na zaradu i doprinose za obavezno socijalno osiguranje (kada saglasno zakonu isplatilac prihoda nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa po odbitku) strano pravno lice kao isplatilac – poreski platac, ne predstavlja poreskog dužnika iz predmetnog poresko – pravnog odnosa, te nije u obavezi da se registruje kod nadležnog poreskog organa.

U vezi sa pitanjem iz oblasti ostvarivanja prava iz obaveznog socijalnog osiguranja po osnovu radnog odnosa, kao i u vezi sa registrovanjem stranog poslodavca kod nadležnih organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u Srbiji i podnošenja prijave na obavezno socijalno osiguranje po osnovu radnog odnosa, ukazujemo da ta materija nije u nadležnosti Ministarstva finansija – Sektora za fiskalni sistem. Davanje odgovora po predmetnim pitanjima je iz domena oblasti za koju su resorno nadležni Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-61/2011-04 od 30.10.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje