Da li se na prihod koji ostvari fizičko lice koje održava zgradu (popravke, krečenje, čišćenje) plaća porez na dohodak

Servis računara online zakazivanje

Da li se na prihod koji ostvari fizičko lice koje održava zgradu (popravke, krečenje, čišćenje) plaća porez na dohodak

„Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: ZPDG) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, na prihode iz svih izvora, osim onih koji su posebno izuzeti ovim zakonom.

Odredbom člana 85. stav 1. tačka 16) ZPDG propisano je da se ostalim prihodima u smislu ovog zakona smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po ovom zakonu.

Osnovica poreza na drugi prihod je oporezivi prihod koji čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, saglasno odredbi člana 85. stav 3. ZPDG.

Porez na dohodak građana na druge prihode plaća se po stopi od 20%, saglasno odredbi člana 86. stav 1. ZPDG.

Odredbom člana 99. stav 1. tačka 8) ZPDG propisano je da po odbitku od svakog pojedinačno ostvarenog prihoda utvrđuju se i plaćaju porezi na ostale prihode, ako je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik.

Saglasno odredbi člana 101. ZPDG, porez po odbitku iz člana 99. ovog zakona, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod, isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Odredbom člana 6. tačka 17) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: ZDOSO) propisano je da lice koje ostvaruje ugovorenu naknadu je fizičko lice koje obavlja poslove po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o dopunskom radu i drugog ugovora ili po nekom drugom osnovu, a za izvršen rad ostvaruje ugovorenu naknadu, odnosno naknadu za rad (dalje: ugovorena naknada).

Kada osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i dr), doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća po svim tim osnovima, do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa, u skladu sa ovim zakonom (član 12. stav 1. ZDOSO).

Doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu ugovorene naknade obračunava se i plaća po stopi od 26%, saglasno članu 7. stav 1. tačka 9) i članu 44. stav 1. tačka 1) ZDOSO, a za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu na ugovorenu naknadu plaća se i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3%, saglasno članu 8. stav 1. tačka 16) i članu 44. stav 1. tačka 2) tog zakona.

Osnovica doprinosa za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana, saglasno članu 28. ZDOSO.

Doprinose za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu, saglasno odredbi člana 57. stav 1. ZDOSO, isplatilac je dužan da obračuna, obustavi i uplati prilikom isplate ugovorene naknade.

Prema odredbama čl. 11. i 12. stav 1. Zakona o održavanju stambenih zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 44/95, 46/98, 1/2001 – odluka USRS, 101/2005 – dr. zakon, 27/2011 – odluka US i 88/2011) stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica u pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje stambene zgrade, ima račun i pečat i u stambenoj zgradi obrazuje se skupština zgrade koju čine svi vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade. Vlasnici i korisnici stanova i drugih posebnih delova zgrade obezbeđuju redovno čišćenje stambene zgrade i preduzimaju druge mere na održavanju higijene u skladu sa sanitarnim propisima i propisima o održavanju stambene zgrade (član 8. tog zakona).

Imajući u vidu navode iz vašeg dopisa kao i pomenute zakonske odredbe, prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu radnog angažovanja od strane skupštine stanara, u predmetnom slučaju po osnovu svog rada na poslovima čišćenja, krečenja, popravki u stambenim zgradama i sl, ima poreski tretman ostalih – drugih prihoda i podleže plaćanju poreza na dohodak građana u skladu sa odredbama čl. 85. i 86. ZPDG.

Pored toga, na naknadu po osnovu rada obračunavaju se i plaćaju pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje saglasno ZDOSO, i to doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, a za lice koje nije osigurano po drugom osnovu plaća se i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.

Skupština stanara kao isplatilac prihoda dužna je da po odbitku obračuna, obustavi i uplati porez i doprinose u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-57/2015-04 od 14.09.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje