DOHODAK – Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanje i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porzu samooporezivanje i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

Sl.glasnik RS br. 77/2013

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem koju dostavlja fizičko lice kao poreski obveznik kada sam obračunava i uplaćuje porez na dohodak građana (u daljem tekstu: samooporezivanje) na zaradu ili drugu vrstu prihoda koju ostvaruje u ili iz druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika ili službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije ili kod drugog isplatioca, ako porez po odbitku ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda, odnosno ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku u smislu člana 99. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13 i 48/13 – ispravka – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Poresku prijavu iz člana 1. ovog pravilnika poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi na Obrascu PP OPO – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika za prihod primljen ______20__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrazac PP OPO novčani iznosi unose se u dinarima, bez decimala.

Član 3

Poresku prijavu na Obrascu PP OPO poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi – organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog prebivališta, posebno za ostvarenu zaradu i svaku drugu vrstu prihoda navedenu na obrascu te poreske prijave u roku za podnošenje poreske prijave za prihode na koje se porez plaća samooporezivanjem u skladu sa članom 95. stav 5. Zakona.

Član 4

U Obrascu PP OPO iskazuju se i podaci o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: pripadajući doprinosi) koje poreski obveznik obračunava i plaća iz ostvarenog prihoda istovremeno sa obračunom i plaćanjem poreza samooporezivanjem iskazanog u toj poreskoj prijavi u smislu člana 65. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11 i 47/13).

Član 5

U Obrazac PP OPO, u kolonu 3 unose se sledeći podaci:

1) pod red. br. 1. – ostvareni prihod koji čini zarada i druga primanja po osnovu zaposlenja, ugovorena naknada ili druga vrsta prihoda (bruto iznos);

2) pod red. br. 2. – prihod koji je izuzet ili oslobođen plaćanja poreza do propisanog iznosa, uz navođenje zakonskog osnova za izuzimanje ili oslobođenje od plaćanja poreza (upisuje se član, odnosno odredba Zakona);

3) pod red. br. 3. – ostvareni prihod koji se oporezuje, kao razlika između ostvarenog prihoda sa red. br. 1. i iznosa prihoda koji je izuzet ili oslobođen od plaćanja poreza sa red. br. 2; ako Zakonom nije propisano izuzimanje, odnosno oslobođenje od plaćanja poreza, na ovom rednom broju iskazuje se iznos sa red. br. 1;

4) pod red. br. 4. – iznos troškova koji je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda, ako se priznaju po Zakonu (prihodi od autorskih prava i prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, prihodi od izdavanja sopstvene nepokretnosti, prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari, prihodi sportista i sportskih stručnjaka i drugi prihodi);

5) pod red. br. 5. – oporezivi prihod (poreska osnovica) koji čini razlika između ostvarenog prihoda koji se oporezuje sa red. br. 3. i iznosa troškova sa red. br. 4, ako se priznaju po Zakonu; ako se troškovi ne priznaju, na ovom rednom broju iskazuje se iznos sa red. br. 3;

6) pod red. br. 6. – iznos poreza, obračunat primenom propisane stope poreza na oporezivi prihod sa red. br. 5;

7) pod red. br. 7. – iznos poreza na dohodak građana koji je plaćen u drugoj državi na ostvareni prihod sa red. br. 1. (sadržan u tom prihodu), ako je dokumentovan odgovarajućom potvrdom nadležnog državnog organa druge države;

8) pod red. br. 8. – iznos poreza za plaćanje, kao razlika između iznosa obračunatog poreza sa red. br. 6. i iznosa poreza plaćenog u drugoj državi sa red. br. 7; u slučaju da porez nije plaćen u drugoj državi, na ovom rednom broju iskazuje se iznos sa red. br. 6;

9) pod red. br. 9. – osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, utvrđena u skladu sa zakonom; ako je osnovica doprinosa jednaka osnovici poreza, na ovom rednom broju iskazuje se iznos sa red. br. 5;

10) pod red. br. 10. – iznos obračunatih i plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz ostvarenog prihoda, kao zbir iznosa sa red. br. 10.1. do 10.3;

11) pod red. br. 10.1. – iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: PIO), ako se plaća u skladu sa zakonom, obračunat primenom propisane stope doprinosa na osnovicu doprinosa sa red. br. 9;

12) pod red. br. 10.2. – iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje, ako se plaća u skladu sa zakonom, obračunat primenom propisane stope doprinosa na osnovicu doprinosa sa red. br. 9;

13) pod red. br. 10.3. – iznos doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, ako se plaća u skladu sa zakonom, obračunat primenom propisane stope doprinosa na osnovicu doprinosa sa red. br. 9.

U koloni 4 – Uplatni račun, podaci se unose na red. br. 8, 10.1, 10.2. i 10.3.

Član 6

Do početka primene ovog pravilnika primenjivaće se Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Službeni glasnik RS“, broj 11/05).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.

Obrazac PP OPO

Ime i prezime podnosioca prijave – poreskog obveznika
_________________________________________________
Prebivalište/boravište (adresa i opština)
_________________________________________________
JMBG __________________________________
Broj telefona _____________________________
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA
Organizaciona jedinica
________________________________
Potvrda o prijemu

PORESKA PRIJAVA
O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU/DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA

za prihod primljen ___________________ 20__. godine

Vrsta ostvarenog prihoda: (zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva)
1. zarada i druga primanja po osnovu zaposlenja 3.3. prihod od izdavanja sopstvene nepokretnosti
2. prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine 4. prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari
3. prihodi od kapitala: 5. prihodi od igara na sreću
3.1. kamata 6. prihodi od osiguranja lica
3.2. dividende i učešće u dobiti 7. prihodi sportista i sportskih stručnjaka
  8. drugi prihodi
Podnosilac prijave – poreski obveznik je osiguranik na PIO: (zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva)
1. zaposleni
2. samostalna delatnost (uključujući i nezaposlene)
3. poljoprivrednik
Prihod je isplaćen:
(zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva)
1. isplatom na račun u banci (naziv banke i broj računa)
______________________________________
2. isplata u gotovom novcu
3. u drugom obliku ________________________
Unose se celi brojevi, bez decimala
Red. br. OPIS Iznos Uplatni račun javnih prihoda
1 2 3 4
1. Ostvareni prihod
2. Iznos prihoda izuzet/oslobođen od plaćanja poreza
(zakonski osnov ________________________________)
3. Ostvareni prihod koji se oporezuje (1. – 2)
4. Troškovi:
4.1. normirani troškovi (3. x ___%)
4.2. stvarni troškovi
5. Oporezivi prihod – poreska osnovica (3. – 4)
6. Obračunati porez na dohodak građana (5. x ___ %)
7. Porez na dohodak građana plaćen u drugoj državi
8. Uplaćen porez na dohodak građana (6. – 7)
9. Osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
10. Obračunati i plaćeni doprinosi (iz ostvarenog prihoda)
10.1. doprinos za PIO
10.2. doprinos za zdravstveno osiguranje
10.3. doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti
U _________________, dana ______ 20__. godine Poresku prijavu u Poreskoj
upravi kontrolisali:
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, izjavljujem da su podaci u ovoj prijavi potpuno tačni: 1. ________________________
2. ________________________
Podnosilac prijave – poreski obveznik
_______________________________