Pečat kao bitan element za overu poreske prijave

Servis računara online zakazivanje

Pečat kao bitan element za overu poreske prijave

 

„Odredbom člana 25. stav 3. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), propisano je, da društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva, ako zakonom nije drugačije propisano.

Prema odredbi člana 13. stav 2. Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 94/2004, 108/2005 i 120/2008), Obrasci EPPDV, ZBPDV i PPPDV moraju biti potpisani lično od strane odgovornog lica podnosioca prijave i overeni pečatom.

Saglasno odredbi člana 6b stav 6. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik RS“, br. 107/2004, 65/2005 i 63/2007 – dalje: Pravilnik), ako se nosiocu prava za izvršeni promet dobara i usluga izdaje fiskalni isečak u skladu sa propisom kojim se uređuju fiskalne kase, na poleđini tog isečka unose se podaci o nazivu, odnosno imenu i prezimenu nosioca prava i broju osnovne potvrde i stavlja se pečat i potpis isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga.

Odredbama člana 2. st. 1. i 2. tačka 5) Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na refundaciju PDV plaćenog od 1. januara do 26. jula 2005. godine („Sl. glasnik RS“, br. 67/2005 – dalje: Pravilnik o refundaciji) propisano je, da se refundacija PDV iz člana 30. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 61/2005), ostvaruje na osnovu pismenog zahteva koji Poreskoj upravi – Centrali (dalje: Centrala) podnosi lice koje obavlja promet dobara i usluga iz člana 25. stav 2. tačka 7) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon), a koji sadrži pečat i potpis ovlašćenog lica podnosioca zahteva.

Saglasno navedenom, s obzirom da su navedeni podzakonski akti doneti na osnovu ovlašćenja propisanih zakonom, obrasci EPPDV, ZBPDV i PPPDV, fiskalni isečak na osnovu kojeg se nosiocima prava iz člana 6b stav 6. Pravilnika odobrava refakcija PDV i zahtev za refundaciju PDV iz člana 2. stav 2. Pravilnika o refundaciji, punovažni su isključivo ako su overeni pečatom.

Takođe, ako obrazac poreske prijave, kao sastavni deo podzakonskog akta donetog na osnovu zakona, sadrži mesto predviđeno za overu pečatom („M.P.“), taj obrazac smatra se punovažnim isključivo ako je overen pečatom, osim u slučaju kada podnosilac prijave nije dužan da poseduje pečat u skladu sa pozitivnim propisima.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-261/2012-04 od 23.04.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje