Isplata minimalne zarade usled prekida rada zbog smanjenja posla bez krivice zaposlenog

Isplata minimalne zarade usled prekida rada zbog smanjenja posla bez krivice zaposlenog

„U članu 111. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i puno radno vreme, odnosno radno vreme koje se izjednačava sa punim radnim vremenom. U stavu 2. ovog člana propisana je obaveza poslodavca da zaposlenom sa kojim je ugovorio minimalnu zaradu, istu isplati u visini utvrđenoj odlukom iz člana 113. ovog zakona.

Prema tome, navedenim odredbama Zakona zaposlenom je garantovana isplata minimalne zarade za standardni učinak i puno radno vreme.

Prema članu 105. stav 1. Zakona zarada se sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Prema članu 107. st. 1. i 2. Zakona propisano je da se osnovna zarada određuje na osnovu uslova, utvrđenih pravilnikom, potrebnih za rad na poslovima za koje je zaposleni zaključio ugovor o radu i vremena provedenog na radu, dok se radni učinak određuje na osnovu kvaliteta i obima obavljenog posla, kao i odnosa zaposlenog prema radnim obavezama.

Polazeći od navedenog, ako je ugovorom o radu utvrđena osnovna zarada u visini minimalne zarade u skladu sa članom 111. Zakona, poslodavac može zaposlenom tako utvrđenu osnovnu zaradu da uveća ili umanji za određeni mesec, a na osnovu radnog učinka zaposlenog u tom mesecu, u skladu sa kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje radni učinak zaposlenog.

Prema članu 116. Zakona, zaposleni ima pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60% prosečne zarade u prethodna tri meseca, s tim da ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene u skladu sa ovim zakonom, za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog.

Prema tome, zaposleni sa kojim je ugovorena osnovna zarada u visini minimalne zarade, za vreme odsustva sa rada zbog prekida rada, odnosno smanjenja obima posla bez krivice zaposlenog naknada zarade se isplaćuje najmanje u visini minimalne zarade utvrđene u skladu sa članom 111. ovog zakona.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-67/2012-02 od 23.04.2012. godine