Otkaz radnog odnosa, rokovi, postupak

Otkaz radnog odnosa, rokovi, postupak

„U skladu sa članom 185. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), ugovor o radu otkazuje se rešenjem, u pisanom obliku, i obavezno sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku.

Rešenje mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog.

Ako poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi rešenje u smislu člana 185. stav 2. Zakona, dužan je da o tome sačini pismenu belešku.

U slučaju iz člana 185. stav 3. Zakona rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca i po isteku osam dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim.

Zaposlenom prestaje radni odnos danom dostavljanja rešenja osim ako Zakonom ili rešenjem nije određen drugi rok.

Zaposleni je dužan da narednog dana od dana prijema rešenja u pisanom obliku obavesti poslodavca ako želi da spor rešava pred arbitrom u smislu člana 194. Zakona.

Prema tome, rešenje o prestanku radnog odnosa koje ne može da se dostavi zaposlenom lično u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog, može se objaviti na oglasnoj tabli poslodavca i smatra se dostavljenim po isteku osam dana od dana objavljivanja.

U skladu sa članom 185. stav 5. Zakona, zaposlenom prestaje radni odnos danom dostavljanja rešenja osim ako Zakonom ili rešenjem nije određen drugi rok.

Zaposleni koji je zbog bolesti privremeno sprečen za rad ne uživa zaštitu od otkaza, ako je utvrđeno da postoje razlozi za otkaz ugovora o radu.

U skladu sa članom 184. Zakona, otkaz ugovora o radu iz člana 179. tač. 1), 2), 3), 5) i 6) Zakona poslodavac može dati zaposlenom u roku od tri meseca od dana saznanja za činjenice koje su osnov za davanje otkaza, odnosno u roku od šest meseci od dana nastupanja činjenica koje su osnov za davanje otkaza.

Otkaz ugovora o radu iz člana 179. tačka 4) Zakona poslodavac može dati zaposlenom najkasnije do isteka roka zastarelosti utvrđenog zakonom za krivično delo.

Prema tome, otkaz ugovora o radu zbog učinjene povrede radne obaveze ili radne discipline, poslodavac može dati zaposlenom u roku od tri meseca od dana saznanja za činjenice koje su osnov za davanje otkaza, odnosno u roku od šest meseci od dana nastupanja činjenica koje su osnov za davanje otkaza.

S obzirom da se ugovor o radu otkazuje rešenjem, navedeni rok zastarelosti podrazumeva rok do koga može da se donese rešenje o prestanku radnog odnosa.Poisteku navedenih rokova, zaposlenom se ne može otkazati ugovor o radu.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00342/2008-02 od 12.05.2008. godine