Stručna sprema i raspoređivanje na druge poslove

Stručna sprema i raspoređivanje na druge poslove

 

 „Članom 171. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) propisano je da poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora o radu), između ostalog, radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potrebe procesa i organizacije rada; odgovarajućim poslom smatra se posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu.

Prema tome, poslodavac može da ponudi zaposlenom premeštaj na drugi posao – ako to zahtevaju potrebe procesa i organizacije rada. Diskreciono je pravo poslodavca da utvrdi koje su to potrebe procesa i organizacije rada nastupile da bi se zaposlenom ponudilo da radi na drugim poslovima. Pri tome, poslodavac je dužan da ponudi zaposlenom da radi na poslovima iste vrste i stepena stručne spreme na kojima je radio, odnosno koji su utvrđeni ugovorom o radu na dan ponude za izmenu tog ugovora. Poslodavac i zaposleni mogu da se sporazumeju i drukčije, odnosno da zaposleni prihvati ponudu poslodavca da radi na poslovima za koje se zahteva viši stepen stručne spreme od one koja se zahtevala na poslovima na kojima je radio, ako je zaposleni u međuvremenu stekao viši stepen stručne spreme.

Iz navedenog proizlazi da u slučaju da se zaposlenom priznaje, u skladu sa važećim propisima, viši stepen stručne spreme od one koja se zahteva za rad na poslovima za koje je zaključio ugovor o radu, poslodavac može (ali nema obavezu) da mu ponudi aneks ugovora o radu, radi premeštaja na drugi posao, za koji se zahteva viši stepen stručne spreme. To je, dakle, diskreciono pravo, ali ne i obaveza poslodavca.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-348/2008-02 od 12.05.2008. godine