Lice koje ne vrši promet dobara i usluga kao trajnu aktivnost nije obveznik PDV nezavisno od visine prometa

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Odredbom člana 8. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da je poreski obveznik (dalje: obveznik) lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti.

Delatnost iz stava 1. ovog člana je trajna aktivnost proizvođača, trgovca ili pružaoca usluga u cilju ostvarivanja prihoda, uključujući i delatnosti eksploatacije prirodnih bogatstava, poljoprivrede, šumarstva i samostalnih zanimanja (stav 2. istog člana Zakona).

Saglasno stavu 3. istog člana Zakona, smatra se da obveznik obavlja delatnost i kada je vrši u okviru poslovne jedinice.

Obveznik je lice u čije ime i za čiji račun se vrši isporuka dobara ili pružanje usluga, kao i lice koje vrši isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u svoje ime, a za račun drugog lica (član 8. st. 4. i 5. Zakona).

Saglasno odredbi člana 33. stav 3. Zakona, mali obveznik, koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ili procenjuje da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 2.000.000 dinara, može se opredeliti za obavezu plaćanja PDV na početku kalendarske godine podnošenjem prijave za PDV (dalje: evidenciona prijava) propisane u skladu sa ovim zakonom, nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. januara tekuće godine.

Odredbom člana 34. stav 5. Zakona propisano je, da poljoprivrednik može da se na početku kalendarske godine opredeli za obavezu plaćanja PDV, podnošenjem evidencione prijave propisane ovim zakonom, nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. januara tekuće godine, pod uslovom da je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga u iznosu većem od 2.000.000 dinara.

Odredbom člana 38. stav 1. Zakona propisano je, da je obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4.000.000 dinara dužan da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu.

Evidencionu prijavu podnosi i obveznik koji pri otpočinjanju obavljanja delatnosti proceni da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 4.000.000 dinara, u roku iz stava 1. ovog člana (stav 2. istog člana Zakona).

Nadležni poreski organ obvezniku izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (stav 3. istog člana Zakona).

Odredbom člana 2. stav 1. Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 94/2004, 108/2005 i 120/2008 – dalje: Pravilnik) propisano je, da se evidenciona prijava podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (dalje: nadležni poreski organ).

Prema odredbama stava 2. istog člana Pravilnika, nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je:

1) za obveznika – pravno lice ili preduzetnika – organizaciona jedinica na čijem području ima sedište;

2) za obveznika – poljoprivrednika koji se opredelio za obavezu plaćanja PDV i drugo fizičko lice – organizaciona jedinica na čijem području ima prebivalište;

3) za obveznika – pravno lice koje je, prema obimu svojih poreskih obaveza, svrstano u velikog poreskog obveznika – Centar za velike poreske obveznike;

4) za obveznika – stalnu poslovnu jedinicu stranog lica (ogranak i dr.) – organizaciona jedinica na čijem području ima mesto poslovanja ili sedište.

Prema odredbi stava 3. istog člana Pravilnika, sedištem, u smislu stava 2. tačka 4) ovog člana, smatra se i mesto poslovanja stalne poslovne jedinice stranog lica.

Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (član 2. stav 4. Pravilnika).

Saglasno navedenom, obveznik (pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice) koji samostalno vrši promet dobara i usluga u okviru obavljanja delatnosti kao trajne aktivnosti koja se vrši u cilju ostvarivanja prihoda, a koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4.000.000 dinara, dužan je da do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu. Evidencionu prijavu podnosi i lice koje samostalno vrši promet dobara i usluga u okviru obavljanja delatnosti kao trajne aktivnosti koja se vrši u cilju ostvarivanja prihoda, a koje pri otpočinjanju obavljanja delatnosti proceni da će u narednih 12 meseci ostvariti ukupan promet veći od 4.000.000 dinara, kao i mali obveznik, odnosno poljoprivrednik, koji se opredelio za obavezu plaćanja PDV u skladu sa odredbama člana 33. stav 3, odnosno člana 34. stav 5. Zakona.

Međutim, lice koje ne vrši samostalno promet dobara i usluga u okviru obavljanja delatnosti, odnosno koje ne obavlja delatnost kao trajnu aktivnost koja se vrši u cilju ostvarivanja prihoda, nije obveznik PDV nezavisno od visine iznosa ostvarenog prometa.

To znači, da prilikom evidentiranja za obavezu plaćanja PDV svakog lica (pravnog lica, preduzetnika i fizičkog lica koje nema svojstvo preduzetnika), nadležni poreski organ treba da proveri ispunjenost uslova za sticanje svojstva obveznika PDV (da li to lice samostalno vrši promet dobara i usluga u okviru obavljanja delatnosti, da li obavlja ili će obavljati delatnost kao trajnu aktivnost u cilju ostvarivanja prihoda). Nakon što utvrdi da su ispunjeni svi propisani uslovi, nadležni poreski organ izdaje obvezniku potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV.

Međutim, ako nadležni poreski organ utvrdi da lice koje je podnelo evidencionu prijavu ne ispunjava uslove za sticanje svojstva obveznika PDV (npr. ne obavlja delatnost kao trajnu aktivnost), u tom slučaju ne izdaje potvrdu iz člana 38. stav 3. Zakona.

Pored toga Sektor za fiskalni sistem nadležan je za davanje odgovora na određena poresko pravna pitanja dok je Poreska uprava nadležna za utvrđivanje činjenica od značaja za oporezivanje.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-452/2012-04 od 19.06.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje