Osnivanje (i promene) preduzetnika – postupak i dokumentacija

Servis računara online zakazivanje

O osnivanju preduzetnika detaljnije je sadržano u članku (klikni) Osnivanje i poslovanje preduzetnika

POSTUPAK REGISTRACIJE OSNIVANJA PREDUZETNIKA

Rok za donošenje rešenja o registraciji osnivanja preduzetnika kao i rešenja o svim promenama je 5 dana.

Potrebna dokumentacija za osnivanje preduzetnika:

 1. jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika, sa unetim relevantnim podacima,
 2. fotokopija lične karte – za domaće fizičko lice, a za stranca fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte za stranca (ili svih ortaka ukoliko se radi o ortačkoj radnji),
 3. dokaz o uplati naknade za osnivanje,
 4. ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži prethodna dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa kao uslov za registraciju, potrebno je dostaviti i odgovarajuću dozvolu , saglasnost ili drugi akt nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji.

Ukoliko se prilikom osnivanja registruje prokura potrebno je priložiti i :

 1. uredno popunjenu stranu 7 prijave o osnivanju,
 2. pisano ovlašćenje kojim preduzetnik izdaje prokuru,
 3. potpis prokuriste overen od strane nadležnog organa overe (OP obrazac)

Elektronska prijava osnivanja preduzetnika

Za korišćenje ove usluge neophodno je podneti elektronsku prijavu putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave kojom se obezbeđuje prijem elektronskih dokumenata i dokaz o uplati naknade za registraciju.

Potpisivanje elektronske prijave i dokumenata, kao i overa elektronskih dokumenata, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.

Ukoliko je elektronska prijava uspešno izvršena, podnosilac prijave će dobiti potvrdu o primljenoj elektronskoj prijavi na elektronsku adresu koja je registrovana kao elektronska adresa za prijem pošte ili na elektronsku adresu navedenu u prijavi.

PIB (poreski identifikacioni broj)

Za preduzetnike koji ispunjavaju uslove za registraciju APR dostavlja poreskoj upravi podatke za dodelu i određivanje PIB-a i za upis u jedinstveni registar poreskih obveznika. Ukoliko su ispunjeni uslovi za dodelu PIB-a isti će biti registrovan i unet u rešenje o osnivanju preduzetnika. Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu PIB-a preduzetnik će biti registrovan i obavešten da se za dodelu PIB-a obrati poreskoj upravi.

PRIJAVA NA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 

APR po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom PIO Fondu prijavu na osiguranje za preduzetnika i vrši prijavu obveznika plaćanja doprinosa Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za registraciju obveznika plaćanja doprinosa u RZZO preduzetnik će biti registrovan u APR-u i obavešten da se za prijavu obveznika plaćanja doprinosa obrati RZZO.

PROMENE KOD PREDUZETNIKA

Promene kod preduzetnika koje su predmet registracije:

 1. lični podaci preduzetnika, poslovođe, prokuriste ili ortaka (lično ime-ime i prezime, JMBG , broj pasoša ili lični broj stranca),
 2. poslovno ime, sedište, naziv, pretežna delatnost, period na koji je preduzetnik registrovan,skraćeno poslovno ime,poslovno ime i skraćeno poslovno ime na stranom jeziku,
 3. prekid obavljanja delatnosti preduzetnika,
 4. promena podataka o poslovođi, prokuristi i ortaka ovlašćenog za zastupanje,
 5. podaci o izdvojenom mestu,
 6. račun u banci, kontakti,
 7. upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja za pravni promet,
 8. promena preduzetnika usled nastavka obavljanja delatnosti od strane članova porodičnog domaćinstva (bračni drug,deca,usvojenici i roditelji) u slučaju smrti preduzetnika ili gubitka poslovne sposobnosti,
 9. promena preduzetnika na osnovu raspodele zaostavštine za života preduzetnika od strane poslovno sposobnog naslednika,
 10. adresa za prijem pošte,
 11. adresa za prijem elektronske pošte.

Promene koje nisu predmet registracije:

 1. proširenje delatnosti,
 2. privremeni prestanak rada izdvojenog mesta,
 3. promena statusa preduzetnika (da li se delatnost obavlja kao osnovna, dopunska ili je obavlja penzioner),
 4. rad na terenu (od mesta do mesta),
 5. upis i promena registarske oznake vozila,
 6. podaci o obavljanju spoljnotrgovinskog prometa.

Za registraciju adrese za prijem pošte i elektronske pošte podnosi se prijava adrese za prijem pošte i adrese za prijem elektronske pošte.

Potrebna dokumentacija za registraciju promene početka obavljanja delatnosti, promene vremena na koje je preduzetnik registrovan, poslovnog imena, sedišta, delatnosti, prekida i nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika, registracije izdvojenog mesta je:

 1. registraciona prijava promene za preduzetnika sa jasno označenom vrstom i sadržinom promene na dodatku koji se podnosi uz prijavu promene,
 2. dokaz o uplati naknade za promenu.

Za registraciju promene pravne forme (brisanje preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva) prilaže se:

 1. registraciona prijava brisanja preduzetnika iz Registra,
 2. dokaz o uplati naknade za brisanje preduzetnika,
 3. odluka o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva,
 4. jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika,
 5. dokumentacija koja je zakonom propisana za osnivanje privrednog društva u koje želi da se promeni pravna forma,
 6. dokaz o uplati takse prema tarifi Agencije za dobijanje matičnog broja, a uplaćuje se na račun budžeta Republike Srbije; broj računa je 840-742221843-57, a u nastavku se u polje poziv na broj upisuje šifra sa spiska opština; uputstvo za uplatu i brojevi računa po opštinama nalaze se u dokumentu koji se nalazi na Sajtu agencije,
 7. dokaz o uplati naknade za promenu.

POSLOVOĐENJE može biti opšte i ograničeno na jedno ili više izdvojenih mesta obavljanja delatnosti.

Za registraciju poslovođe prilaže se:

 1. registraciona prijava promene sa jasno označenom vrstom i sadržinom romene na dodatku koji se podnosi uz prijavu promene
 2. pisano ovlašćenje preduzetnika o davanju ovlašćenja poslovođi
 3. potpis poslovođe overen od strane nadležnog organa overe (OP obrazac)
 4. dokaz o uplati naknade za promenu.

Za registraciju promene ovlašćenja poslovođe prilaže se:

 1. registraciona prijava promene sa jasno označenom vrstom i sadržinom promene na dodatku koji se podnosi uz prijavu promene,
 2. pisano ovlašćenje preduzetnika o promeni ovlašćenja poslovođe,
 3. dokaz o uplati naknade za promenu.

Za registraciju opoziva ovlašćenja poslovođe prilaže se:

 1. registraciona prijava promene sa jasno označenom vrstom i sadržinom romene na dodatku koji se podnosi uz prijavu promene,
 2. opoziv ovlašćenja poslovođe,
 3. dokaz o uplati naknade za promenu (visine naknada).

Za registraciju otkaza poslovođe prilaže se:

 1. registraciona prijava promene sa jasno označenom vrstom i sadržinom promene na dodatku koji se podnosi uz prijavu promene,
 2. pisani otkaz poslovođe,
 3. dokaz o uplati naknade za promenu.

Za registraciju promene preduzetnika prilaže se :

U slučaju smrti preduzetnika:

 1. registraciona prijava promene preduzetnika,
 2. pravnosnažno rešenje o nasleđivanju ili međusobni sporazum o nastavku obavljanja delatnosti, koji potpisuju svi naslednici, dnosno članovi porodičnog domaćinstva overen od nadležnog organa vere u roku od 30 dana od dana smrti preduzetnika. Uz međusobni sporazum o nastavku obavljanja delatnosti dostavlja se i izvod iz atične knjige umrlih. Članovi porodičnog domaćinstva su bračni rug, deca, usvojenici i roditelji,
 3. dokaz o identitetu preduzetnika(za domaće fizičko lice – fotokopija ične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu),
 4. dokaz o uplati naknade za promenu.

U slučaju gubitka poslovne sposobnosti preduzetnika:

 1. registraciona prijava promene preduzetnika,
 2. odluku nadležnog organa,
 3. dokaz o identitetu preduzetnika,
 4. dokaz o uplati naknade za promenu,

U slučaju raspodele zaostavštine za života preduzetnika:

 1. registraciona prijava promene preduzetnika,
 2. ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života overen od nadležnog organa overe,
 3. dokaz o identitetu preduzetnika,
 4. dokaz o uplati naknade za promenu.

Za registraciju prokure prilaže se :

 1. registraciona prijava promene prokure sa jasno označenom vrstom i sadržinom promene na dodatku koji se podnosi uz prijavu promene,
 2. pisano ovlašćenje kojim preduzetnik izdaje prokuru,
 3. potpis prokuriste overen od strane nadležnog organa overe (OP obrazac),
 4. dokaz o uplati naknade za promenu.

Za registraciju prestanka prokure (opoziv ovlašćenja/otkaz) prilaže se:

 1. registraciona prijava promene sa jasno označenom vrstom i sadržinom promene na dodatku koji se podnosi uz prijavu promene,
 2. opoziv pisanog ovlašćenja prokure odnosno otkaz prokure,
 3. dokaz o uplati naknade za promenu.

Za registraciju promene podataka o registrovanim licimaprilaže se:

 1. registraciona prijava promene podataka sa jasno označenom vrstom i sadržinom promene na dodatku koji se podnosi uz prijavu promene,
 2. dokaz koji predstavlja osnov za promenu tih podataka (npr.kopija lične karte),
 3. dokaz o uplati naknade za promenu.

Brisanje preduzetnika iz Registra

Potrebna dokumentacija za registraciju brisanja:

 1. registraciona prijava brisanja podneta od strane preduzetnika,
 2. dokaz o uplati naknade za brisanje.

Podnošenjem registracione prijave brisanja preduzetnik kao datum prestanka rada može uneti najranije datum podnošenja registracione prijave a kao najkasniji datum peti dan od dana podnošenja registracione prijave.

Ukoliko preduzetnik u registracionoj prijavi ne navede datum, kao datum prestanka rada registrovaće se datum donošenja rešenja o brisanju.

U slučaju smrti preduzetnika, član porodičnog domaćinstva preminulog preduzetnika prilaže izvod iz matične knjige umrlih, a ukoliko nije prošlo više od 30 dana od datuma smrti do datuma podnošenja dokumentacije Registru privrednih subjekata potrebno je priložiti i izjavu svih članova porodičnog domaćinstva da su saglasni sa brisanjem.

a href=“https://www.overa.rs/wp-admin/post.php?post=2910

 

Servis računara online zakazivanje