Prenos celokupne imovine preduzetničke radnje i PDV obaveza

Servis računara online zakazivanje

Prenos celokupne imovine preduzetničke radnje i PDV obaveza

 

„Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br.84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Odredbom člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je, da se prometom dobara i usluga, u smislu ovog zakona, ne smatra prenos celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost.

Kod prenosa celokupne ili dela imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se da sticalac stupa na mesto prenosioca (stav 2. člana 6. Zakona).

Saglasno odredbama člana 2. Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, broj 67/2005 – dalje: Pravilnik), prometom dobara i usluga koji, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, ne podleže PDV smatra se prenos celokupne imovine:

  1. kod statusne promene privrednog društva i promene pravne forme privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;
  2. u postupku redovnog prometa, likvidacije i stečaja.

Shodno navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, u slučaju kada obveznik PDV – preduzetnik u toku obavljanja delatnosti, odnosno pre brisanja, odnosno na dan brisanja iz registra privrednih subjekata, izvrši prenos celokupne imovine preduzetničke radnje, taj prenos ne smatra se prometom dobara i usluga, što znači da u ovom slučaju ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV, ako su ispunjeni opšti uslovi propisani Zakonom: da je sticalac obveznik PDV ili da je tim prenosom postao obveznik PDV i da je produžio da obavlja istu delatnost koju je obavljao prenosilac.

• Saglasno odredbi člana 7. Zakona, uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, na dobra koja se uvoze u Republiku, osim na dobra za koja je odredbom člana 26. Zakona propisano poresko oslobođenje, obračunava se i plaća PDV.

Prema tome, pri uvozu dobara – opreme za vršenje delatnosti, koja predstavlja ulog stranog lica u domaćem privrednom društvu, PDV se obračunava i plaća, a obveznik PDV ima pravo na odbitak PDV plaćenog pri uvozu dobara u skladu sa Zakonom.

• Davanje odgovora na pitanje u vezi sa obavezom plaćanja carine na uvoz opreme za vršenje delatnosti nije u nadležnosti Sektora za fiskalni sistem, već Sektora za carinski sistem i politiku.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-1571/2010-04 od 07.06.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje