Status zaposlenog u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

Status zaposlenog u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

„U skladu sa članom 191. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), ako sud donese pravnosnažnu odluku kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, sud će odlučiti da se zaposleni vrati na rad, ako zaposleni to zahteva.

U slučaju da je pravnosnažnom sudskom odlukom utvrđeno da je zaposlenoj nezakonito prestao radni odnos i poslodavcu naloženo da zaposlenu vrati na radno mesto na kome je radila pre prestanka radnog odnosa, vraćanje zaposlene na rad na određeno radno mesto posledica je poništenja odluke o prestanku radnog odnosa.

Time se ne dira u ovlašćenje poslodavca da odlučuje o pravima i obavezama zaposlenog, odnosno da vrši premeštaj zaposlenog u skladu sa potrebama procesa rada.

To znači da poslodavac može zaposlenu koja je vraćena na rad da premesti na druge odgovarajuće poslove, u skladu sa zakonom. Ako ne postoje poslovi na koje bi se zaposlena mogla premestiti ili su ti poslovi već popunjeni, poslodavac može da primeni odredbe o višku zaposlenih.

Prema Zakonu, ne postoji mogućnost da zaposleni bude „neraspoređen“. Takva mogućnost je predviđena članom 126. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 62/2003, 64/2003 – ispr., 58/2004 i 62/2004 – ispr.).“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-0047/2008-02 od 13.03.2008. godine