Odluke o tekućem održavanju poslovnog prostora (i pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji)

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 224. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor „__“ d.o.o. iz __ dana __. 20__. godine donosi sledeću

 Odluka o odobrenju troškova tekućeg održavanja skladišta

Odobravaju se troškovi za tekuće održavanje zakupljenog poslovnog prostora –skladišta društva „__“ u __, ul. __ br. __ u kome ne stanuje zakupodavac.

Radovi tekućeg održavanja koji će se izvesti u skladištu su :

  • _________________
  • _________________
  • _________________
  • _________________

Radovi tekućeg održavnja – popravka betonskog poda izvršiće se do __ 20__. godine.

Troškovi nabavke materijala za radove tekućeg održavanja betonskog poda u skladištu se odobravaju u iznosu od __ dinara (i slovima : __ dinara).

Troškovi nabavke repromaterijala će se evidentirati kao troškovi poslovanja na klasi 5. a iznos PDV-a iz računa dobavljača će se koristiti kao poreski kredit u obračunu PDV-a.

Ukoliko propisi to nalažu na iznos stvarno plaćenih troškova obračunaće se i platiti porez na zakup nepokretnosti u propisanom procentu i na propisane račune.

Ovu Odluku dostaviti knjigovodstvenoj agenciji i arhivi.

                                                                                     Direktor „__“ d.o.o.

                                                                      ______________________________

—————————————————————————————————————————————————————–

Na osnovu člana 224. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor „__“ d.o.o. iz __ dana __. 20__. godine donosi sledeću

Odluka o završetku radova tekućeg održavanja skladišta

Radovi tekućeg održavanja zakupljenog poslovnog prostora – skladišta društva „__“ u __, ul. __ br. __ završeni su dana __ 20__. godine.

Radovi tekućeg održavanja koji su izvedeni u skladištu su radovi na zameni oštećenog betonskog poda usled dovoza i odvoza robe privrednog društva kamionima u vlasništvu kupaca.

Ukupni troškovi radova tekućeg održavanja iznosili su  ___ (i slovima : __ dinara).

Ovu Odluku dostaviti knjigovodstvenoj agenciji i arhivi.

                                                                                     Direktor „__“ d.o.o.

                                                                      ______________________________

—————————————————————————————————————————————————————

Izvod iz Zakona o planiranju i izgradnji

Sl. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 , 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013,  132/2014

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

30) izgradnja objekta jeste skup radnji koji obuhvata: prethodne radove, izradu i kontrolu tehničke dokumentacije, pripremne radove za građenje, građenje objekta i stručni nadzor u toku građenja objekta;

31) građenje jeste izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, ugradnja instalacija, postrojenja i opreme;

32) rekonstrukcija jeste izvođenje građevinskih radova na postojećem objektu u gabaritu i volumenu objekta, kojima se: utiče na stabilnost i sigurnost objekta i zaštitu od požara; menjaju konstruktivni elementi ili tehnološki proces; menja spoljni izgled objekta ili povećava broj funkcionalnih jedinica vrši zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija sa povećanjem kapaciteta;

32a) rekonstrukcija linijskog infrastrukturnog objekta jeste izvođenje građevinskih radova u zaštitnom pojasu, u skladu sa posebnim zakonom, kojima se može promeniti gabarit, volumen, položaj ili oprema postojećeg objekta;

33) dogradnja jeste izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se izgrađuje novi prostor van postojećeg gabarita objekta, kao i nadziđivanje objekta, i sa njim čini građevinsku, funkcionalnu ili tehničku celinu;

34) adaptacija jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu, kojima se: vrši promena organizacije prostora u objektu, vrši zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog kapaciteta, a kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne menja spoljni izgled i ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, zaštite od požara i životne sredine;

35) sanacija jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se vrši popravka uređaja, postrojenja i opreme, odnosno zamena konstruktivnih elemenata objekta, kojima se ne menja spoljni izgled, ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja i životne sredine i ne utiče na zaštitu prirodnog i nepokretnog kulturnog dobra, odnosno njegove zaštićene okoline, osim restauratorskih, konzervatorskih i radova na revitalizaciji;

35a) sanacija klizišta obuhvata sve radove kojima se vrši saniranje klizišta nastalih na građevinskom, šumskom, poljoprivrednom, putnom ili drugoj vrsti zemljišta. Ovi radovi obuhvataju raščišćavanje i otklanjanje nanosa nastalih kao posledica klizanja tla, projektovanje, obezbeđenje potrebne tehničke dokumentacije, potrebnih građevinskih uslova i izvođenje građevinskih radova potrebnih za sanaciju i zaštitu od pojave novog klizišta;

36) investiciono održavanje je izvođenje građevinsko-zanatskih, odnosno drugih radova zavisno od vrste objekta u cilju poboljšanja uslova korišćenja objekta u toku eksploatacije;

36a) tekuće (redovno) održavanje objekta jeste izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom objekta ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svi radovi kojima se obezbeđuje održavanje objekta na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti, a radovi na tekućem održavanju stana jesu krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora i drugi slični radovi;

37) restauratorski, konzervatorski i radovi na revitalizaciji kulturnih dobara su radovi koji se izvode na nepokretnim kulturnim dobrima i njihovoj zaštićenoj okolini, u skladu sa posebnim i ovim zakonom;

11. Izgradnja objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola

Član 144

Posebna vrsta objekata, odnosno radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa za gradnju, odnosno akt za izvođenje radova jesu: radovi na tekućem održavanju objekta ili stana;postavljanje žičane ili drvene ograde; građenje objekata protivgradne odbrane; građenje jednostavnih objekata koji se grade na istoj katastarskoj parceli na kojoj je sagrađen glavni objekat, a koji se izvode na način da ne ometaju redovno korišćenje susednih objekata (vrtna senila do 15 m2 osnove, staze, platoi, vrtni bazeni i ribnjaci površine do 12 m2 i dubine do 1 m, nadstrešnice osnove do 10 m2, dečja igrališta, dvorišni kamini površine do 2 m i visine do 3 m, kolski prilazi objektima širine 2,5-3 m, solarni kolektori koji se ne priključuju na elektrodistributivnu mrežu); stočne jame do 20 m2 u osnovi; grobnice i spomenici na groblju; pešačke staze, ploče za obaveštavanje površine do 6 m2 i druga oprema u zaštićenim prirodnim dobrima (prema odluci privrednog društva, javnog preduzeća, odnosno drugog pravnog lica koji upravlja tim prirodnim dobrom); nosači antena sa antenama na postojećim zgradama, putevima, infrastrukturi i kontejnerima elektronskih komunikacija, kao i tipski kabineti baznih stanica na odgovarajućim nosačima, sredstva elektronskih komunikacija koja se postavljaju ili instaliraju na kablovima i mrežama elektronskih komunikacija i kablovi elektronskih komunikacija koji se postavljaju ili instaliraju u postojeću linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija – kablovsku kanalizaciju; kontejneri za smeštaj elektronsko komunikacione i elektroenergetske opreme i uređaja, mikrorovovi za optičke i druge kablove, tipski ormani za unutrašnju i spoljašnju montažu za smeštaj opreme elektronske komunikacije i sl.; radovi na održavanju, popravke i zamena opreme na objektima vetroelektrana koji se izvode bez građevinskih radova (zamena elisa, zamena gondola, zamena određenih uređaja i njihovih delova); stubići katodne zaštite za čelične cevovode i stanice katodne zaštite, oznake kilometraže, oznake skretanja i zaštitne lule na ukrštanjima sa putevima i prugama na linijskim infrastrukturnim objektima tipa gasovoda, naftovoda i produktovoda.

 

Servis računara online zakazivanje