Uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova

Servis računara online zakazivanje

Uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova

Sl.glasnik RS br. 43/93

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuje način održavanja stambenih zgrada i stanova, određuju vrste radova na održavanju, način organizovanja poslova održavanja kao i druga pitanja od značaja za obezbeđenje korišćenja stambenih zgrada i stanova na način kojim se neće dovesti u opasnost život i zdravlje ljudi i sigurnost okoline.

Član 2

Održavanje stambenih zgrada i stanova obuhvata radove na investicionom i tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade i radove na investicionom održavanju stana.

Održavanje iz stava 1 ovog člana obuhvata redovno izvođenje radova na zaštiti zgrade, odnosno njenih zajedničkih i posebnih delova, uređaja, instalacija i opreme, opravku oštećenih i zamenu dotrajalih delova kojima se obezbeđuje njihova ispravnost, upotrebljivost i sigurnost.

Član 3

Radovi na investicionom održavanju zajedničkih delova zgrade obuhvataju popravke ili zamenu:

 1. krovne konstrukcije i drugih konstruktivnih elemenata zgrade;
 2. krovnog pokrivača i drugih elemenata krova (dimnjaci, ventilacioni kanali, krovni otvori, krovni svetlarnici, limene opšivke i uvale, slivnici, odvodi i drugi elementi krova, zajedničkih lođija i terasa i dr.);
 3. lifta sa pripadajućim delovima (kućica, liftovsko okno sa instalacijama i uređajima) kao i ispitivanje ispravnosti sa izdavanjem upotrebne dozvole prema važećim propisima o liftovima;
 4. oluka, olučnih cevi i drugih elemenata za odvod vode sa krova i zaštitu zgrade od prodora vode;
 5. horizontalne i vertikalne hidroizolacije;
 6. vodovodne i kanalizacione mreže od priključka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, sengrupa ili drugog izlivnog mesta do priključka na sanitarni uređaj (sifon sudopere, umivaonika i sl.) u zgradi;
 7. ventilacionih cevi kanalizacione mreže i njihovih glava na krovu zgrade;
 8. elektroinstalacije zgrade do strujomernog ormana;
 9. instalacija centralnog grejanja, grejnih tela u zgradi, delova toplotnih postrojenja i uređaja zgrade sa punjenjem, pražnjenjem i ozračivanjem toplovodne mreže, kao i opravka ili zamena instalacija za gas;
 10. pumpnog postrojenja za izbacivanje vode (otpadne, podzemne i kišne) sa pripadajućim delovima (prostorija sa instalacijama i uređajima);
 11. hidroforskog ili drugog pumpnog postrojenja za snabdevanje zgrade vodom ili za smanjenje pritiska vode, sa pripadajućim delovima i instalacijama;
 12. dotrajalih metalnih, staklenih i drugih ograda na krovu, stepeništu, terasama, lođijama i drugim zajedničkim delovima zgrade;
 13. kanala za smeće u zgradi;
 14. dotrajalih podova, plafona i zidova u zajedničkim delovima zgrade;
 15. drvenih i metalnih delova na prozorima i vratima zajedničkih prostorija zgrade;
 16. oštećenih i dotrajalih fasada, fasadnih obloga i elemenata fasade i drugih spoljnih delova zgrade sa prioritetom zaštite fasade od prodora vode i vlage;
 17.  instalacije i uređaja za uzbunjivanje u zgradi;
 18. gromobrana, interfona, kablovskih i PTT instalacija, antenskih uređaja i njihovih delova u zgradi;
 19. hidranata, hidrantskih creva i drugih hidrantskih delova u zgradi;
 20. instalacije i uređaja za cenatralno zagrevanje vode za zajedničke prostorije koje pripadaju zgradi;
 21. protivpožarnog stepeništa zgrade i instalacija i uređaja za zaštitu od požara;
 22. kazana na čvrsto gorivo u zajedničkim delovima zgrade;
 23. sanitarnih uređaja u zajedničkim delovima zgrade;
 24. uređaja za nužno osvetljenje i uređaja za rezervnu elektroenergiju (agregata).

Član 4

Odlukom, odnosno programom održavanja koji donosi skupština zgrade utvrđuju se naročito: vrste radova na investicionom i tekućem održavanju zajedničkih delova zgrade koji će se vršiti u tekućoj godini; prioritet u izvođenju radova; rokovi izvršavanja radova u toku godine i predračun potrebnih sredstava.

Član 5

Radovi na tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade obuhvataju:

 1. redovno servisiranje liftova;
 2. popravke iil zamenu automata za zajedničko osvetljenje, prekidača, sijalica i dr.;
 3. deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju zajedničkih prostorija u zgradi;
 4. redovne preglede i servisiranje hidroforskih postrojenja u zgradi, instalacija centralnog grejanja (kotlarnica, podstanica, mreže sa grejnim telima, ventila, dimnjaka centralnog grejanja) i dr. instalacija i uređaja za gašenje požara u zgradi, gromobranskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradi, elektroinstalacija, uređaja za nužno svetlo, uređaja i opreme za klimatizaciju i ventilaciju zgrade;
 5. čišćenje oluka i olučnih cevi zgrade;
 6. popravku ili zamenu okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje ormana za strujomere, vodomere, telefonske i televizijske instalacije u zgradi;
 7. krečenje zajedničkih prostorija u zgradi;
 8. farbanje cevne mreže, grejnih tela i drugih uređaja u zajedničkim delovima zgrade;
 9. održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade (čišćenje i pranje ulaza, zajedničkih prostorija, stepeništa, hodnika, zastakljenih površina i dr.);
 10. čišćenje i održavanje trotoara oko zgrade, odnosno nasipa, useka, rigola i slično;
 11. druge radove kojima se obezbeđuje tekuće održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Član 6

Radovi na investicionom održavanju stana obuhvataju popravke ili zamenu:

 1. instalacija centralnog grejanja u stanu;
 2. plinskih instalacija i grejnih tela u stanu;
 3. instalacija i uređaja za centralno grejanje vode u stanu;
 4. telefonskih i elektroinstalacija u stanu,
 5. instalacija vodovoda i kanalizacije u stanu.

Radovi iz stava 1 ovog člana obuhvataju i druge radove u stanu koji su od uticaja na korišćenje ostalih stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Član 7

Radovi koji se na zgradi izvršavaju bez odlaganja radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenje zgrade, njenih delova, uređaja, instalacije i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti smatraju se hitnim intervencijama u smislu ove uredbe.

Član 8

Radovi hitnih intervencija u smislu člana 7 ove uredbe obuhvataju:

 1. oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta i njegovog ponovnog stavljanja u pogon;
 2. skidanje maltera, fasadnih obloga i drugih elemenata fasade i krova za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine;
 3. popravke ili zamene delova krovnog pokrivača, radi zaštite od prokišnjavanja, odnosno prodora vode i drugih atmosferskih padavina;
 4. skidanje ili popravka oštećenih delova zgrade, na balkonu, terasi, lođiji i stepeništu zgrade za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine;
 5. popravke ili zamena vodovodne i kanalizacione cevi u zgradi ili stanu kada dođe do prskanja njenih delova;
 6. popravke ili zamena hidrofora i njegovih delova kada zbog kvara zgrada ostane bez vode;
 7. odgušivanje kanalizacione mreže u zgradi ili stanu i odnošenje izlivnih ostataka i dezinfekcija prostorija u zgradi ili stanu;
 8. izbacivanje podzemnih i slivnih voda iz podrumskih i drugih prostorija u zgradi;
 9. otklanjanje uzroka nestanka struje zbog kvara na elektro- instalaciji zgrade od strujomernog ormana do razvodne table u stanu, odnosno sijaličnog mesta u zajedničkim prostorijama;
 10. utvrđivanje i otklanjanje uzroka elektriziranja uređaja i instalacija u zgradi i stanu;
 11. popravke ili zamenu cevne mreže, grejnih tela i delova toplovodnih, odnosno plinskih postrojenja zgrade, zbog prskanja delova mreže, grejnih tela i toplovodnog, odnosno plinskog sistema;
 12. otklanjanje kvarova i nedostataka koji mogu dovesti do požara.

Član 9

Radovi na održavanju stambenih zgrada i stanova utvrđeni ovom uredbom obavljaju se po sledećoj dinamici:

 1. radovi hitnih intervencija izvršavaju se bez odlaganja a najkasnije u roku od 48 časova;
 2. radovi na ispitivanju protivpožarnih aparata, kotlarnica, tehničkim pregledima liftova i sl. izvršavaju se u rokovima koji su određeni posebnim propisima;
 3. radovi koji se izvode na osnovu naloga inspekcije koja vrši nadzor nad održavanjem stambenih zgrada i stanova izvršavaju se u rokovima utvrđenim aktom inspekcije;
 4. radovi koji se izvode na osnovu programa održavanja ili odluke skupštine zgrade izvršavaju se u rokovima utvrđenim programom održavanja ili odlukom skupštine zgrade.

Član 10

Na ime troškova tekućeg održavanja zgrade i hitnih intervencija, vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade, odnosno poslovnih prostorija plaćaju odgovarajući iznos u skladu sa zakonom najdalje do 15-og u mesecu za tekući mesec na račun stambene zgrade.

Član 11

Ugovorom o poveravanju poslova na održavanju zgrade javnom preduzeću za stambene usluge, drugom preduzeću, odnosno preduzetniku, uređuju se naročito: uslovi i način obavljanja poslova održavanja; međusobni odnosi u slučaju neizvršenja ili neblagovremenog izvršenja radova na održavanju; način i uslovi plaćanja za obavljene poslove na održavanju; način i uslovi izveštavanja skupštine zgrade o izvršenim poslovima na održavanju.

Ugovorom iz stava 1 ovog člana mogu se urediti i druga pitanja u vezi održavanja (način naplate troškova održavanja, udruživanje sredstava sa drugim zgradama i dr.).

Član 12

Skupština zgrade bira predsednika skupštine zgrade na period od četiri godine.

Za predsednika skupštine zgrade može biti biran svaki poslovno sposoban vlasnik stana i drugog posebnog dela zgrade.

Predsednik skupštine zgrade može biti razrešen dužnosti i pre isteka mandata od četiri godine.

Predlog za izbor, odnosno razrešenje predsednika skupštine zgrade može podneti svaki vlasnik stana i drugog posebnog dela zgrade.

Član 13

Skupština zgrade može iz reda svojih članova obrazovati stalna ili povremena radna tela za obavljanje stručno-operativnih i administrativno-tehničkih poslova (savet zgrade, odbori, komisije i sl.).

U slučaju iz stava 1 ovog člana, skupština zgrade određuje delokrug rada radnih tela koje obrazuje.

Član 14

Skupština zgrade donosi odluku, odnosno program održavanja zgrade, usvaja godišnji izveštaj o realizaciji programa održavanja zgrade, određuje uslove i način održavanja reda u zgradi, odlučuje o reosiguranju zgrade, naknadi za rad organa upravljanja zgradom i drugim poslovima u vezi održavanja i upravljanja zgradom u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

Skupština zgrade donosi odluke većinom glasova svih članova skupštine, tako da svakom vlasniku stana i drugog posebnog dela zgrade pripada po jedan glas.

Odluke skupštine zgrade obavezuju sve vlasnike stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Sednicu skupštine zgrade saziva i vodi predsednik skupštine zgrade.

Na sednici skupštine zgrade vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar i predsednik skupštine zgrade.

Član 15

Predsednik skupštine zgrade zastupa stambenu zgradu u pravnim poslovima sa trećim licima, pred organima uprave i pravosudnim organima u vezi sa održavanjem zgrade.

U okviru ovlašćenja iz stava 1 ovog člana predsednik skupštine zgrade naročito obavlja sledeće poslove; izvršava odluke skupštine zgrade, predlaže godišnji program održavanja zgrade i stara se o njegovoj realizaciji; podnosi izveštaj skupštini o realizaciji programa održavanja; i o ostvarenim i utrošenim sredstvima za održavanje; zaključuje ugovore u ime zgrade, izmiruje obaveze u ime i za račun zgrade, prima uplate u korist zgrade; podnosi tužbe u ime zgrade protiv vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade koji ne izvršavaju svoje obaveze, vrši i druge poslove za koje ga ovlasti skupština zgrade.

Predsednik skupštine zgrade ovlašćen je da bez prethodne odluke skupštine zgrade, preduzima potrebne mere za izvršavanje radova koji se smatraju hitnim intervencijama u smislu ove uredbe.

Član 16

O prihodima, rashodima i utrošku sredstava na ime održavanja stambene zgrade vodi se evidencija.

U evidenciji iz stava 1 ovog člana iskazuju se podaci o ostvarenim rashodima za održavanje zgrade i o gotovinskim uplatama i isplatama u gotovu i preko žiro-računa stambene zgrade, po osnovu održavanja stambene zgrade.

O prihodima i rashodima iz stava 1 ovog člana, skupština zgrade usvaja izveštaj jedanput godišnje i u isti imaju pravo uvida svi vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Član 17

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Pravilnik o održavanju stambenih zgrada i stanova („Službeni glasnik Socijalističke Republike Srbije“, broj 22/90)

Član 18

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje