Ulaganje obveznika izvršena u adaptaciju postojećeg objekta u njegovom vlasništvu

Servis računara online zakazivanje

Ulaganje obveznika izvršena u adaptaciju postojećeg objekta u njegovom vlasništvu

 

„Odredbom člana 48. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004 i 18/2010 – dalje: Zakon), propisano je da se obvezniku koji izvrši ulaganja u nekretnine, postrojenja, opremu ili biološka sredstva (osnovna sredstva) u sopstvenom vlasništvu za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% izvršenog ulaganja, s tim što ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, obvezniku koji je prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo i revizija razvrstan u malo pravno lice priznaje se pravo na poreski kredit u visini od 40% izvršenog ulaganja u osnovna sredstva za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, s tim što ne može biti veći od 70% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje (član 48. stav 2. Zakona).

U konkretnom slučaju (a kako proizilazi iz dopisa), obveznik – malo pravno lice izvršio je značajna ulaganja u adaptaciju postojeće nekretnine (u svom vlasništvu, a koja mu služi za obavljanje delatnosti), pri čemu je, u svojim poslovnim knjigama, za iznos tih ulaganja (izvršenih u zamenu krovnog pokrivača, stolarije, popravku oštećene fasade) iskazao povećanje nabavne vrednosti te nekretnine.

Prema propisima kojima se uređuju planiranje i izgradnja, adaptacija predstavlja izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se (između ostalog) ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju se konstruktivni elementi, ne menja se spoljni izgled i ne utiče se na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, zaštite od požara i životne sredine.

Ulaganja obveznika izvršena u adaptaciju postojećeg objekta u njegovom vlasništvu (zamena krovnog pokrivača, stolarije, popravka oštećene fasade), ne smatraju se ulaganjima izvršenim u smislu člana 48. st. 1. i 2. Zakona, pa, s tim u vezi, obveznik po osnovu tih ulaganja ne ostvaruje pravo na poreski kredit u skladu sa Zakonom.

U svakom konkretnom slučaju, Poreska uprava u postupku poreske kontrole utvrđuje sve neophodne činjenice (na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika, kao i drugih isprava i dokaza), u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, koje su od značaja za priznavanje poreskog kredita iz člana 48. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-07-00030/2010-04 od 08.10.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje