Ugovor o održavanju aplikativnog softwar-e

UGOVOR O ODRŽAVANJU APLIKATIVNOG SOFTWARE

 

Zaključen dana __ godine u __ između ugovornih strana :

  1. „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat. br. __  koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu „Klijent“)
  2. „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat. br. __  koje zastupa direktor ___ (u daljem tekstu „Programer“)

 

Član 1.

Klijent poverava Programeru vršenje redovnog održavanja aplikativnog software za programski paket automatske obrade podataka za finansijsko, robno poslovanje, zarade i osnovna sredstva koji je autorsko delo Programera.

Član 2.

Pod održavanjem aplikativnog software se podrazumevaju redovne izmene u programskom paketu ukoliko se izvrše izmene i dopune zakonskih propisa.

Ukoliko Klijent bude imao zahteve za izmene ili dopune van redovnog održavanja oni će biti posebno ugovoreni između ugovornih strana

Član 3.

Programer će poslove iz člana 1. i 2. ovog Ugovora vršiti savesno, stručno i u skladu sa pravilima struke.

Programer će poslove održavanja vršiti sam ili preko svog ovlašćenog stručnjaka za koga garantuje stručnost.

Član 4.

Programer je u obavezi da se na poziv Klijenta odazove u roku od 24 sata radi otklanjanja nedostataka u aplikativnom software-u.

Član 5.

Programeru za posao iz ovog Ugovora pripada mesečna naknada od __ EUR ( i slovima ___ EUR) preračunato u dinare po srednjem kursu NBS. U iznosu mesečne naknade nije uračunat PDV.

Promena mesečne cene se vrši Aneksom ovog Ugovora.

Fakturisanje se vrši mesečno za prethodni mesec a iznos fakture se plaća u roku od 3 dana od dana fakturisanja.

Član 6.

Programer ne odgovara za nastale posledice u obradi podataka koje bi mogle nastati u slučaju neovlašćenog ulaska u programski paket ili pokušaja ulaska van njegovog znanja i saglasnosti.

Programer će u slučaju neovlašćenog ulaska u programski paket aplikativnog software-a ili pokušaja ulaska razmotriti potrebu daljeg postojanja i važenja ovog Ugovora i u slučaju da tako nađe za shodno, ima pravo da raskine ovaj Ugovor bez ikakvih posledica za sebe.

Klijent je u potpunosti saglasan sa odredbom stava 1. i 2. ovog člana i na njih nema nikakvih primedbi.

Član 7.

Klijent će obezbediti jednog ili dva stručno osposobljenih radnika kojima će Programer preneti suštinu izvršenih promena ili poboljšanja u aplikativnom software-u, a u cilju primene.

Član 8.

Ovaj Ugovor se može raskinuti u sledećim slučajevima:

  1. otkazom Klijenta u slučaju da Programer ne izvršava obavezu redovnog održavanja aplikativnog software u kom slučaju ima pravo da od njega traži naknadu štete,
  2. otkazom Programera u slučaju neplaćanja mesečne naknade u kom slučaju ima pravo da ga raskine odmah po isteku roka za plaćanje koji je predviđen ovim Ugovorom.
  3. sporazumno, kada svaka ugovorna strana ima pravo da ovaj Ugovor raskine uz saglasnost druge ugovorne strane. Raskid ugovora se vrši pismenim putem a stupa na snagu u roku od __ dana od dana dostave raskida ugovora drugoj ugovornoj strani

Član 9.

Ugovor je sastavljen u __ (__) istovetna primerka, po __ (__) za svakog potpisnika.

U slučaju spora isti će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

 

Za Programera Za Klijenta

___________________________ ___________________________