Ugovor o redovnom održavanju poslovnog prostora

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O REDOVNOM ODRŽAVANJU POSLOVNOG PROSTORA

Zaključen dana __.__ __. godine u __ između:

 1. “___” d.o.o. iz ______ ul. __ br. __  PIB __ mat.br. __ koje zastupa ___ (u daljem tekstu “Naručilac”)
 2. “___” d.o.o. iz ______ ul. __ br. __  PIB __ mat.br. __ koje zastupa ___ (u daljem tekstu “Izvršilac”).

Član 1.

Naručilac poverava Izvršiocu redovno održavanje poslovnih objekata u __ i to:

 1. Kancelarijski i skladišni prostor u __ ul. __ br.__ sa svom opremom koja se nalazi u tom prostoru,
 2. Kancelarijski prostor u __ ul. _____ br. __ sa svom opremom koja se nalazi u objektu.

Član 2.

Izvršilac posla se obavezuje da odmah po pozivu Naručioca (telefonskog ili pismenog) sa svojom stručnom i kvalifikovanom radnom snagom izvrši popravke i druge radove u poslovnim objektima i opremi navedenim u članu 1 ovog Ugovora i to:

 1. svih delova električne mreže i instalacija – zamena i popravke: sijaličnih mesta, prekidača, utikača, osigurača, razvodnih tabli kao i svega ostalog nepomenutog,
 2. svih delova vodovodnih mreže i instalacija – zamena i popravke: cevi, slavina i njenih delova kao i svega ostalog nepomenutog, uključujući kopanje kao i zatrpavanje zemlje (ukoliko se radi o pucanju vodovodnih cevi koje se nalaze u zemlji),
 3. svih delova kanalizacione mreže i instalacija – zamena i popravke svih delova i svih ostalih nepomenutih delova, uključujući kopanje kao i zatrpavanje zemlje ukoliko se radi o pucanju kanalizacionih cevi koje se nalaze u zemlji,
 4. svih delova telefonske mreže i instalacija – zamena i popravke svih telefonskih aparata i delova,
 5. svih delova bravarije – zamena i popravke kvaka i mehanizama na svim vratima i prozorima kao i mehanizma za pokretanje ulazne kapije,
 6. svih zastakljenih vrata i prozora – zamena svih stakala,
 7. čišćenje i kompletno održavanje kancelarija, skladišnog prostora i poslovnog kruga,
 8. opravke ormana, stolova i stolica kao i celokupne ostale opreme u svim poslovnim objektima iz člana 1 ovog Ugovora,
 9. farbanje i održavanje ograde na poslovnim objektima iz člana 1 ovog Ugovora.

Izvršilac je dužan da o trošku Naručioca blagovremeno nabavlja sve rezervne delove potrebne za izvršenje radova koji su predviđeni alinejama 1, 2, 3, 4 i 5 stava 1. ovog člana a koji su potrebni za održavanje poslovnog prostora iz člana 1. ovog Ugovora kao i :

 1. da po pozivu odmah a najkasnije u roku od 48 časova pristupi otklanjanju nedostataka na objektima i opremi koja je predmet ovog Ugovora,
 2. da se stara i da nabavlja, o trošku Naručioca sve delove potrebne za održavanje objekata i opreme iz člana 1 ovog Ugovora,
 3. da održavanje vrši stručno, savesno i po pravilima struke.

Član 3.

Naručioc posla se obavezuje:

 • da obezbedi nesmetan pristup objektima i opremi koja je predmet ovog Ugovora kao i nesmetan rad Izvršiocu posla odnosno njegovim radnicima,
 • da Izvršiocu posla redovno plaća naknadu za održavanje objekata i opreme iz člana 1 ovog Ugovora,
 • da snosi troškove nabavke rezervnih delova i materijala potrebnog za vršenje zamene delova ili popravki objekata i opreme.

Član 4.

Mesečna cena za održavanje opreme iz člana 1. ovog Ugovora iznosi _____ EUR (i slovima ___ ) i plaća se u dinarskoj protivvrednosti pos srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Mesečna cena se plaća između 1-og i 5-og u mesecu za prethodni mesec a na osnovu računa Izvršioca.

Član 5.

Izvršilac posla snosi odgovornost za kvalitet izvršenog posla.

Izvršilac je dužan da uvaži sve reklamacije koje mu iznese Naručilac i da otkloni nedostatke odmah a najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana.

Član 6.

Ovaj Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme i sa otkaznim rokom od __ (___) kalendarska meseca.

Za vreme trajanja otkaznog roka svaka ugovorna strana je dužna da izvršava sve svoje obaveze iz ovog Ugovora.

Član 7.

Nastali sporovi rešavaće se dogovorom stranaka a ukoliko isti nije moguć, za rešenje spora nadležan je stvarno  i mesno nadležan sud.

Član 8.

Ugovor je sastavljen u __ (i slovima __) istovetna primerka, po __ (i slovima __) za svaku ugovornu stranu i završen je zaključno sa ovom klauzulom.

Izvršilac Naručilac

_______________________ ______________________

 

Servis računara online zakazivanje