Poreske olakšice prilikom plaćanja doprinosa u dobrovoljni penzijski fond

Servis računara online zakazivanje

Poreske olakšice prilikom plaćanja doprinosa u dobrovoljni penzijski fond

 

„Odredbom člana 13. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da se pod zaradom u smislu ovog zakona, smatra zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog.

Zaradom, u smislu čl. 13. i 14. Zakona, smatraju se i premije svih vidova dobrovoljnog osiguranja, kao i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća, odnosno uplaćuje za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno osiguranje, odnosno dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove (član 14b stav 1. Zakona).

Izuzetno od stava 1. navedenog člana Zakona, zaradom u smislu čl. 13. i 14. Zakona ne smatra se:

  1. premija koju poslodavac plaća za sve zaposlene kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija;
  2. premija za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, odnosno penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, do iznosa koji je oslobođen od plaćanja doprinosa saglasno zakonu koji uređuje obavezno socijalno osiguranje (član 14b stav 2. tač. 1) i 2) Zakona).

Odredbom člana 21a st. 1. i 2. Zakona propisano je da se ne plaća porez na zarade na premiju dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja, koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – osiguranika uključenog u dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno na penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – člana dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, ukupno najviše do 3.894 dinara mesečno (iznos važi od 1.2.2010. do 31.1.2011. godine; usklađivanje iznosa vrši se godišnje rastom cena na malo.

Prema odredbi člana 13. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009), osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce je zarada, odnosno plata i naknada zarade, odnosno plate u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, opštim aktom i ugovorom o radu, odnosno rešenjem nadležnog organa.

Osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce je i premija za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje koju poslodavac plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno penzijsko osiguranje, odnosno penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac plaća na teret sopstvenih sredstava za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, po zakonu koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, iznad iznosa od 3.894 dinara mesečno.

Dakle, premija dobrovoljnog dodatnog penzijskog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog (znači na teret zaposlenog) do iznosa od 3.894 dinara mesečno (za period od 1.2.2010. do 1.2.2011. godine), ne podleže plaćanju poreza na dohodak građana na zaradu. Na premiju, odnosno doprinos koji se plaća u iznosu višem od propisanog neoporezivog iznosa, na deo koji je viši od tog neoporezivog iznosa obračunava se i plaća porez na zaradu.

U slučaju kada poslodavac, na teret svojih sredstava, plaća premiju za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, odnosno penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, do iznosa od 3.894 dinara mesečno (za period od 1.2.2010. do 1.2.2011. godine), ne plaćaju se porez na zaradu kao ni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Međutim, na premiju, odnosno doprinos koji poslodavac plaća u iznosu višem od propisanog neoporezivog iznosa, na deo koji je viši od tog neoporezivog iznosa obračunava se i plaća porez na zaradu i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-83/2010-04 od 18.10.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje