Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja

Servis računara online zakazivanje

Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja

Sl.glasnik RS br. 135/2004, 68/2014

Član 1

Ovim zakonom uvodi se obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na premije osiguranja koje se ostvaruju zaključivanjem i izvršavanjem ugovora o poslovima neživotnog osiguranja u Republici Srbiji (u daljem tekstu: porez na premije osiguranja).

Poslovi neživotnog osiguranja, u smislu ovog zakona, jesu sve vrste neživotnog osiguranja utvrđene zakonom kojim se uređuje osiguranje.

Član 2

Porez na premije osiguranja obračunava se i plaća na premije osiguranja kojima se, u smislu ovog zakona, smatra premija osiguranja koja se sastoji od funkcionalne premije i režijskog dodatka koju ostvaruju društva za osiguranje, u koju je uključen i doprinos za preventivu, ako je uračunat u funkcionalnu premiju (u daljem tekstu: premije osiguranja).

Porez na premije osiguranja iz stava 1 ovog člana prihod je budžeta Republike Srbije.

Član 3

Obveznik poreza na premije osiguranja je društvo za osiguranje (u daljem tekstu: poreski obveznik) koje zaključuje ugovore o poslovima neživotnog osiguranja iz člana 1 ovog zakona i naplaćuje premije osiguranja, direktno ili indirektno – preko posrednika ili zastupnika.

Član 4

Poreska osnovica za obračunavanje poreza na premije osiguranja je iznos ukupne premije osiguranja utvrđene ugovorom o osiguranju iz člana 1 ovog zakona.

Član 5

Porez na premije osiguranja plaća se po stopi od 5%.

Član 6

Porez na premije osiguranja ne plaća se na premije osiguranja koje se ostvaruju zaključivanjem i izvršavanjem ugovora o poslovima neživotnog osiguranja, i to:

1) osiguranje od posledica nezgode;

2) osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja;

3) dobrovoljno zdravstveno osiguranje;

4) osiguranje motornih vozila, koje pokriva štete na motornim vozilima na sopstveni pogon, odnosno gubitak tih vozila, čiji su vlasnici lica sa utvrđenim invaliditetom;

5) osiguranje stambenih kredita;

6) osiguranje izvoznih kredita;

7) osiguranje kredita građana koji se plaćaju u ratama;

8) osiguranje poljoprivrednih kredita.

Porez na premije osiguranja ne plaćaju diplomatska i konzularna predstavništva, pod uslovom reciprociteta.

Član 7

Obaveza obračunavanja poreza na premije osiguranja nastaje u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju.

Poreski obveznik plaća porez na premije osiguranja do 10. u mesecu za ugovore o osiguranju zaključene u prethodnom mesecu.

Član 8

Poreski obveznik je dužan da, na osnovu zaključenih ugovora o neživotnom osiguranju, a radi pravilnog obračunavanja i plaćanja poreza na premije osiguranja, vodi evidenciju koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije osiguranja.

Poreski obveznik je dužan da čuva evidenciju iz stava 1 ovog člana najmanje pet godina po isteku kalendarske godine na koju se evidencija odnosi.

Član 9

Ministar nadležan za poslove finansija propisaće način obračunavanja poreza na premije osiguranja, kao i sadržinu i način vođenja evidencije iz člana 8 ovog zakona.

Član 10

Kontrolu obračunavanja i plaćanja poreza na premije osiguranja vrši nadležni poreski organ.

Član 11

Na odnose koji nisu posebno uređeni ovim zakonom (prinudna naplata, kamate, zastarelost i dr.) shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 12*

(Prestao da važi)

Član 13

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 

 

Servis računara online zakazivanje