Poreske olakšice prilikom plaćanja doprinosa u dobrovoljni penzijski fond

Servis računara online zakazivanje

Poreske olakšice prilikom plaćanja doprinosa u dobrovoljni penzijski fond

„Odredbom člana 14b stav 2. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon), propisano je da se zaradom u poreskom smislu, ne smatra premija za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, odnosno penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, do iznosa koji je oslobođen od plaćanja doprinosa saglasno zakonu koji uređuje obavezno socijalno osiguranje – do 3.528 dinara mesečno (iznos koji važi u periodu od 1.2.2009. do objavljivanja narednog usklađenog iznosa).

Odredbom člana 13. stav 4. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009) propisano je da osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce je i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac plaća na teret sopstvenih sredstava za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, po zakonu koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, iznad iznosa od 3.528 dinara mesečno.

Prema tome, u slučaju kada poslodavac, na teret svojih sredstava, plaća penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, do iznosa od 3.528 dinara mesečno (iznos koji važi u periodu od 1.2.2009. godine do objavljivanja narednog usklađenog iznosa), na taj iznos ne plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kao ni porez na zaradu, saglasnočlanu 13. stav 4. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i članu 14b stav 2. tačka 2) Zakona.

U vezi sa pitanjem „da li svi zaposleni moraju biti uključeni u ovaj program ili uplate poslodavca mogu biti samo za neke zaposlene“ ukazuje se da sama okolnost koja se odnosi na broj zaposlenih – članova dobrovoljnog penzijskog fonda za koje poslodavac plaća penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, nije od uticaja na ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa na zaradu po osnovu doprinosa u dobrovoljni penzijski fond.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-140/2009-04 od 19.10.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje