Odluka o odobrenju troškova promocije proizvoda/robe

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor/preduzetnik  „__“ d.o.o. iz __ dana __. godine donosi sledeću

 

O D L U K U

o odobrenju troškova promocije proizvoda/robe

 

Član 1.

Odobrava se organizovanje promocije proizvoda/robe kao i svi troškovi u vezi sa njenim organizovanjem.

 Član 2.

Na promociji koja će se održati dana __ u __ u cilju reklamiranja izvršiće se besplatna podela proizvoda sa kojima trguje preduzeće u vrednosti do _______________ dinara.

Član 3.

Na promociju pozvati poslovne partnere prema izboru koji će sačiniti direktor privrednog društva.

 Član 4.

Troškovi organizovanja promocije padaju na teret troškova poslovanja.

 

 

 

Direktor/Preduzetnik

______________________

 

 

Servis računara online zakazivanje