Ugovor o sponzorstvu igrača

UGOVOR O SPONZORSTVU

Zaključen dana ___ u __  između:

 1. SPONZOR : “___” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa  ___
 2. IGRAČ : ____ iz _ ul. ____________ br. _ JMBG __ koga zastupa zakonski zastupnik – otac/majka __ JMBG

 

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je maloletni ____________________ mlad i perspektivan igrač tenisa te u cilju obezbeđenja maksimalnih uslova za njegov razvoj kao igrača i ličosti kao i ostvarenja materijalnih interesa njegovog Sponzora ovim dugoročim ugovorom reguliš svoje međusobne odnose.

Član 2.

Sponzor se obavezuje da:

 1. obezbeđuje o svom trošku svu opremu za igrača (teniskih reketa, teniske garderobe, pribora i drugog),
 2. snosi sve troškove boravka na turnirima u zemlji i inostranstvu za igrača i još dva lica – roditelja i trenera. Pod ovim troškovima podrazumevaju se troškovi noćenja u hotelima do 4 kategorije, troškovi ishrane i troškovi prevoza do mesta odigravanja turnira kao i lokalnog prevoza,
 3. snosi sve potrebne takse i druge dažbine u vezi ucešća Igrača na turnirima u zemlji i inostranstvu,
 4. snosi troškove plate za jednog trenera.

Član 3.

Igrač, zastupan po svom zakonskom zastupniku, se obavezuje:

 1. da upotrebljava samo opremu iz člana 2 alineja 1 koju mu obezbeđuje sponzor,
 2. da na opremi nosi reklamni znak i ime Sponzora iz ovog Ugovora i to:
  • na grudima (na sredini) na majici, trenerki i jakni znak i ime sponzora u veličini od 20 cm x 8 cm,
  • na rukavima majice, trenerke i jakne ime sponzora veličine 8 cm x 2 cm,
  • na šortsu ime i znak sponzora veličine 6 cm x 1,5 cm,
  • na patikama ime sponzora veličine 4 cm x 1 cm,
  • na peškirima ime sponzora,
  • na sporstkim torbama i koferima znak i ime sponzora u veličini od 8 cm x 2 cm,

Igrač može da na opremi nosi ime i reklamni znak drugog Sponzora samo po odobrenju Sponzora iz ovog Ugovora.

Član 4.

Igrač ima pravo da vrši reklamiranje drugih sponzora sportske opreme ili bilo kojih drugih proizvoda odnosno proizvođača s tim što Igrač ima obavezu da stranu sa kojom namerava da zaključi Ugovor obavesti o svim svojim obavezama koje proističu iz ovog Ugovora i odnose se na reklamiranje imena i znaka sponzora a koje su predviđene članom 3 i da obezbedi da se u tom Ugovoru sprovedu i poštuju sledeća prava sponzora:

 1. Sponzor iz ovog Ugovora ima pravo da kao ravnopravna strana učestvuje u zaključivanju ugovora o reklamiranju ili bilo kog drugog ugovora kojim Igrač ostvaruje prihod po osnovu upotrebe svog imena ili pojavljivanja njegove ličnosti na bilo kojim reklamnim sadrzajima ili sredstvima komunikacija (TV i radio reklame i intervjui, novinska štampa, reklamni panoi i sve drugo)
 2. Sponzor ima pravo da od neto prihoda po osnovu Ugovora iz tačke 1 ovog člana od druge ugovorne strane koja isplaćuje novac za reklamu, ugovorom dobije pravo na direktnu proviziju u visini od ___ % koja će se predvideti u Ugovoru iz tačke 1 ovog člana.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da Sponzoru pripada ___ % (i slovima ______________od svih ukupnih neto prihoda Igrača koje on ostvari igranjem tenisa u svim nastupima i svim oblicima takmičenja (turniri, međudržavni susreti ako igra za reprezentaciju države, organizovani susreti dva ili više Igrača a koji nemaju tretman turnira i sve drugo).

Pod neto prihodom u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se prihod Igrača po osnovu nastupa na turnirima i drugim oblicima a posle odbitka poreza na prihod koji se plaća u državi u kojoj je prihod ostvaren kao i hotelskih i drugih troškova.

Član 6.

Ugovorne strane će odredbe ovog Ugovora poštovati kao pošteni i savesni partneri.

Ukoliko Igrač izvrsi povredu neke ugovorne odredbe, Sponzor ima pravo da raskine ovaj Ugovor sa svim posledicama odnosno štetom koju je Igrač dužan da naknadi _________ iznos godišnjeg neto prihoda koji je Igrač ostvario u toku godine dana pre dana pismenog raskida ovog Ugovora.

Član 7.

Sponzor ima pravo da raskine ovaj Ugovor u svako vreme ukoliko nađe da nema interesa da i dalje bude sponzor Igrača.

U slučaju iz stava 1 ovog člana ugovorne strane su saglasne da sponzor nema prema Igraču nikakvih materijalnih obaveza niti obaveza da naknadi bilo kakvu štetu koja eventualno nastane.

Član 8.

Ugovorne strane će svaki spor pokušati da reše međusobnim dogovorom a ukoliko isti nije moguć, spor će rešavati sud u _______________________.

Član 9.

Svi dogovori stranaka koji budu usledili posle zaključivanja ovog Ugovora biće sačinjeni i važiće samo ako su zaključeni i potpisani u pismenom obliku.

Član 10.

Ovaj Ugovor je sastavljen u __ (__) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po __ primerka.

IGRAČ SPONZOR
_____________________ _____________________