Ugovor o sponzorstvu sportskog kluba

UGOVOR O SPONZORSTVU SPORTSKOG KLUBA

Zaključen dana ____ godine između:

  1. SPONZOR : “ __” d.o.o. iz __ ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa ___
  2. KLUB : _____________________ iz __ ul. ____________ br. _,

Član 1.

Ugovorne strane ovim Ugovorom regulišu međusobne odnose koji proističu iz odnosa sponzorstva i povodom koga preuzimaju određena prava i obaveze.

Član 2.

Sponzor se obavezuje da na račun Kluba prenese iznos od _________ dinara naime sponzorstva Kluba i reklame sponzora koju ce Klub vršiti u toku takmičarske sezone ____ godine.

Sponzor će izvršiti svoju obavezu isplate sredstava prema sledećoj dinamici:

  1. do __  godine iznos od ______ din,
  2. do __  godine iznos od ______ din.

Član 3.

Klub se obavezuje :

  1. da na svim takmičarskim i drugim vozilima nosi zastićeno ime i znak sponzora kao i njegovih proizvoda i delatnosti,
  2. da takmičarski automobili i oprema vozača nose znak i boje koje će Klub i sponzor zajednički dogovoriti,
  3. da takmičarski automobili budu tehnički maksimalno i u potpunosti ispravni i spremni za takmičarsku sezonu __ godine u takmičenjima za Šampionat Srbije,
  4. da na prigodan načn i u intervjuima i izjavama za sredstva javnog informisanja propagira proizvode i usluge Sponzora,
  5. da nakon završetka Šampionata Srbije na njegov zahtev dostavi Sponzoru sav raspoloživi materijal o izvršnom poslu (video kasete, slike i dr.),
  6. Klub se obavezuje da u toku trajanja ovog Ugovora ne vrši nikakvo reklamiranje konkurentskih firmi i njihovih proizvoda i usluga na takmičarskom vozilu iz ovog Ugovora.

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da Klub ima pravo da prima novčcana i druga sredstva naime sponzorstva i reklame od drugih fizičkih i pravnih lica s tim što Sponzor iz ovog Ugovora ima prvenstveno pravo na izbor mesta postavljanja reklame na takmičarskim vozilima i opremi vozača Kluba.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da u slučaju neizvršavanja obaveza Sponzora iz ovog Ugovora u pogledu dinamike uplate sredstava, Klub nije odgovoran za ispunjenje svoje obaveze – blagovremene pripreme tehničke ispravnosti vozila za takmičenja u Šampionatu Srbije.

Član 6.

U slučaju spora ugovorne strane će isti pokušati da reše sporazumom a ukoliko sporazum nije moguć, spor će rešavati stvarno i mesno nadlžan sud .

KLUB SPONZOR
_____________________ _____________________