Uputstvo za sprovođenje odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom

Servis računara online zakazivanje

Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom

Sl. glasnik RS br. 87/2009

1. Rezidenti iz Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom (obveznici izveštavanja), izveštaje o poslovanju sa inostranstvom koje su dužni da dostavljaju u skladu s tom odlukom (u daljem tekstu: izveštaji) – dostavljaju na obrascima i u rokovima propisanim ovim uputstvom.

2. Obveznici izveštavanja dostavljaju sledeće izveštaje:

1) izveštaj o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (stanja i transakcije) – na Obrascu DI-1, tromesečno;

2) izveštaj o stranim direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (stanja i transakcije) – na Obrascu DI-2, tromesečno;

3) izveštaj o portfolio vlasničkim ulaganjima rezidenata u inostranstvu – na Obrascu PI, tromesečno;

4) mesečne izveštaje o ulaganju u dužničke hartije od vrednosti – ulaganje rezidenata u dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci nerezidenti i ulaganje nerezidenata u dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci rezidenti – na Obrascu HOV;

5) izveštaj o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova – na Obrascu GRU, tromesečno;

6) izveštaj o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima – na Obrascu RN, tromesečno.

3. Izveštaji se sačinjavaju u SAD dolarima, prema zvaničnom srednjem kursu SAD dolara poslednjeg dana izveštajnog perioda.

4. Obveznici izveštavanja dužni su da popunjene obrasce iz tačke 2. ovog uputstva elektronski dostave Narodnoj banci Srbije – Sektoru za ekonomske analize i istraživanja – Odeljenju za platni bilans – Grupi za deviznu statistiku, i to najkasnije deset dana posle isteka izveštajnog perioda, na i mejl adresu: devizna.statistika@nbs.rs.

5. Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Službeni glasnik RS“, broj 24/2007).

6. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

Obrazac DI-1

IZVEŠTAJ O STRANIM DIREKTNIM INVESTICIJAMA NEREZIDENATA U ZEMLJI (stanja i transakcije)

TROMESEČJE: __________

PODACI O OBVEZNIKU IZVEŠTAVANJA:

NAZIV: ____________________________________

MATIČNI BROJ: __________________

ADRESA:

POŠTANSKI BROJ: MESTO:
MATIČNI BROJ OPŠTINE: ULICA I BROJ:
VRSTA SUBJEKTA: _____________ DELATNOST: _______________

Ako je obveznik izveštavanja privredno društvo, odnosno preduzetnik u čijem vlasništvu učestvuju strani investitori (nerezidenti), podvući jednu od sledećih izjava:

10) Naše privredno društvo u potpunosti su osnovali strani investitori,

20) Naše privredno društvo zajednički su osnovali domaći i strani investitori,

30) Vlasničke udele u našem privrednom društvu preuzeli su strani investitori kroz privatizaciju,

40) Vlasničke udele u našem privrednom društvu preuzeli su strani investitori, ali ne kroz privatizaciju.


PODACI O OSOBI
ZA KONTAKT:
IME I PREZIME:
FUNKCIJA:
TELEFON: I-MEJL ADRESA:
Mesto i datum popunjavanja:
UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA DI-1:
U zaglavlje Obrasca DI-1, kao tromesečje unose se oznake godine i tromesečja na koje se izveštaj odnosi (npr. za prvo tromesečje 2009 – 09Q1).
Kao obveznika izveštavanja uneti rezidenta u kome je izvršeno strano ulaganje.
Kao vrstu subjekta uneti odgovarajuću šifru koja opisuje obveznika izveštavanja:
11 – banka 21 – akcionarsko društvo
12 – investicioni fond 22 – društvo sa ograničenom odgovornošću
13 – penzijski fond 23 – komanditno društvo
14 – društvo za osiguranje 24 – ortačko društvo
15 – ostale finansijske institucije 25 – fizička lica/preduzetnici
26 – ogranak.
Kao delatnost uneti šifru delatnosti prema zakonu kojim se uređuju klasifikacija delatnosti i registar jedinica razvrstavanja.
Tabela 1: Strani investitori koji poseduju udeo u vlasništvu obveznika izveštavanja
Šifra stranog
investitora
Zemlja stranog
investitora
Naziv i sedište stranog investitora Vrsta stranog
vlasnika
Procenat udela
u vlasništvu (%)
1 2 3 4 5
S001
S002
S003
S004
S005
S006
S007
S008
S009
S010
Portfolio ulaganja Ne popunjava se za portfolio ulaganja
(ispod 10% udela u vlasništvu)
Portfolio ulaganja

U Tabelu 1 potrebno je upisati podatke o svim stranim investitorima (nerezidentima) koji na kraju izveštajnog tromesečja imaju udeo u vlasništvu obveznika izveštavanja.

Kolona 1:
U koloni 1 upisane su šifre od S001 do S010 po kojima će se direktni strani investitori voditi u ovom izveštaju. Strani investitori sa portfolio ulaganjem (do 10% udela) ne popunjavaju kolonu 1.

Kolona 2:
U kolonu 2 unosi se naziv zemlje u kojoj strani investitor ima sedište. Za sva portfolio ulaganja (do 10% udela) u kolonu 2 unosi se šifra zemlje ulaganja, zbirno po zemljama, prema šifarniku zemalja objavljenom na sajtu Narodne banke Srbije http://www.nbs.rs/export/internet/cirilica/scripts/valutelZemlje/zemlje.html (npr. za sve ulagače iz Nemačke koji pojedinačno imaju udeo manji od 10% koristi se šifra zemlje za Nemačku – 276).

Kolona 3:
U kolonu 3 unose se tačan naziv i sedište stranog investitora. Strani investitori sa portfolio ulaganjem (do 10% udela) ne popunjavaju kolonu 3.

Kolona 4:
U kolonu 4 unosi se jedna od ponuđenih šifara koja opisuje vrstu stranog investitora:

51 – međunarodne finansijske institucije

52 – investicioni fondovi

53 – ostale finansijske institucije

54 – nefinansijske institucije

55 – fizička lica.

Strani investitori sa portfolio ulaganjem (do 10% udela) ne popunjavaju kolonu 4.

Kolona 5:
U kolonu 5 unosi se procent udela koji strani investitor poseduje u obvezniku izveštavanja, pojedinačno za direktna ulaganja (10% i više udela u vlasništvu), zbirno za portfolio ulaganja (do 10% udela).

Tabela 2: Udeo u vlasništvu koji obveznik izveštavanja poseduje u drugim domaćim pravnim licima
Redni broj
domaćeg
pravnog lica
Matični broj Naziv i sedište domaćeg pravnog lica Procenat udela
u vlasništvu
1 2 3 4
D001
D002
D003
D004
D005
D006
D007
D008
D009
D010

Tabelu 2 obavezno popunjavaju svi obveznici izveštavanja koji poseduju udele u drugim domaćim pravnim licima. U Tabelu 2 upisuju se podaci o svim domaćim pravnim licima koja su u direktnom (obveznik izveštavanja preduzeće X poseduje udeo u vlasništvu preduzeća Y, preduzeće Y je u direktnom vlasništvu preduzeća X) ili indirektnom (obveznik izveštavanja preduzeće X poseduje udeo u vlasništvu preduzeća Y, a preduzeće Y poseduje udeo u vlasništvu u preduzeću Z; preduzeće Z je u indirektnom vlasništvu obveznika izveštavanja preduzeća X) vlasništvu obveznika izveštavanja (bez obzira na visinu procenta udela).

Kolona 1:
U kolonu 1 upisane su šifre od D001 do D050 po kojima će se domaća pravna lica u direktnom vlasništvu obveznika voditi u ovom izveštaju, a posle D050 treba upisati podatke o domaćim pravnim licima koja su u indirektnom vlasništvu obveznika izveštavanja. Potrebno je uneti šifru na sledeći način: ako se preduzeće Y, koje je u vlasništvu obveznika izveštavanja preduzeća X, vodi pod šifrom D001 – preduzeće Z, koje je u vlasništvu preduzeća Y, treba šifrirati kao D001-1. Ako postoje dva domaća pravna lica u kojima se ostvaruje indirektan vlasnički odnos domaćeg pravnog lica šifriranog sa D001 iz Tabele 2, onda se ova dva pravna lica označavaju sa D001-1 i D001-2.

Kolona 2:
U kolonu 2 upisuje se matični broj domaćeg pravnog lica u direktnom ili indirektnom vlasništvu obveznika izveštavanja, i to iz Agencije za privredne registre.

Kolona 3:
U kolonu 3 upisuje se tačan naziv i sedište domaćih pravnih lica u kojima obveznik izveštavanja ima direktno ili indirektno vlasništvo.

Kolona 4:
U kolonu 4 upisuje se procenat udela u vlasništvu koji obveznik izveštavanja poseduje u drugom domaćem pravnom licu.

DIREKTNA I PORTFOLIO VLASNIČKA ULAGANJA IZ INOSTRANSTVA

(u SAD dolarima)

Tabela 3: Vlasnička ulaganja iz inostranstva – novčane i nenovčane transakcije
Šifra stranog
investitora iz
Tabele 1 odnosno
zemlje stranog
investitora
Godina i mesec Tržišna vrednost
akcija/vlasničkih udela
Vrsta
vlasničkog
ulaganja
Način plaćanja Udeo u vlasničkoj glavnici
(%)
Oznaka
hartije od
vrednosti
Matični
broj
domaćeg
staratelja
(kastodi
banka)
1 2 3 4 5 6 7 8

U Tabelu 3 unose se sva novčana i nenovčana ulaganja koja su strani investitori izvršili isključivo u tromesečju za koji se izveštava.

Kolona 1:
Unosi se šifra stranog investitora – nerezidenta iz Tabele 1, kolona 1 (npr. S001), a za strane investitore koji nisu navedeni u toj koloni a imaju pojedinačno udeo manji od 10% – unose se ulaganja, zbirno po zemljama, pri čemu se u ovu kolonu unosi šifra zemlje prema šifarniku zemalja objavljenom na sajtu Narodne banke Srbije (npr. za sve ulagače iz Nemačke koji pojedinačno imaju udeo manji od 10% a nemaju svoju šifru, koristi se šifra zemlje za Nemačku – 276).

Kolona 2:
Unosi se šestocifrena oznaka godine i meseca tromesečja za koji se izveštava (npr. za januar 2009. godine unosi se šifra 200901, ako se izveštava za prvo tromesečje 2009. godine) a na koje se transakcija odnosi. Iskazuje se mesec ulaganja, odnosno kupovine ili prodaje akcija ili vlasničkih udela, a ne mesec njihovog ugovaranja ili upisa u registar Agencije za privredne registre. U slučaju portfolio ulaganja, upisuje se mesec u kome je proporcionalno bilo najviše ulaganja za konkretnu zemlju.

Kolona 3:
Upisuje se tržišna vrednost akcija ili vlasničkih udela stečenih ovom transakcijom. Ako su uplaćeni u novcu, unosi se uplaćeni iznos, bez obzira na to da li mu je svrha osnivački ulog ili dokapitalizacija, ili je plaćen drugom pravnom ili fizičkom licu (ili Agenciji za privatizaciju) radi sticanja akcija/vlasničkih udela. Sve uplate koje povećavaju kapital, ali ne vlasničku glavnicu, već npr. rezerve pravnog lica, takođe se unose u ovu kolonu. Za druge načine sticanja akcija ili vlasničkih udela (stvari, prava, licence i dr.) unosi se tržišna vrednost uložene imovine (u nedostatku informacija, može se koristiti knjigovodstvena vrednost). U slučaju zamene dužničkog odnosa vlasničkim (npr. pretvaranje kredita u vlasnički udeo), unosi se vrednost duga koji se pretvara u vlasničku glavnicu. Uplate, odnosno povlačenja izražavaju se u SAD dolarima, pri čemu se koristi zvanični srednji kurs iz kursne liste NBS, prema datumu valute izvršene uplate, odnosno povlačenja strane investicije. Iznos povlačenja unosi se sa minusnim predznakom.

Kolona 4:
Unosi se šifra koja odgovara vrsti vlasničkog ulaganja:

10 – osnivački ulog 50 – preuzimanje vlasničkih udela od drugih domaćih pravnih ili fizičkih lica
20 – povećanje vlasničke glavnice (osnovnog kapitala) 60 – uplata osnivača koja ne povećava osnovni kapital (šifra 560 iz šifarnika naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom
30 – povećanje rezervi pravnog lica
40 – privatizacija (otkup vlasničkih udela od Agencije za privatizaciju) 70 – ostalo.

U slučaju portfolio ulaganja, upisuje se šifra vlasničkog ulaganja kog je proporcionalno bilo najviše u konkretnoj zemlji.

Kolona 5:
Unosi se šifra načina plaćanja akcija/vlasničkih udela prema sledećem šifarniku:

10 – uplata u novcu 40 – prava i licence
20 – kredit 50 – zamena dužničkog odnosa vlasničkim
30 – stvari 60 – reinvestirana dobit
70 – ostalo.

U slučaju portfolio ulaganja, upisuje se šifra vlasničkog ulaganja kog je proporcionalno bilo najviše u konkretnoj zemlji.

Kolona 6:
Unosi se procenat (s dve decimale) udela u vlasničkoj glavnici obveznika izveštavanja koji je strani investitor (nerezident) stekao transakcijom prikazanom u izveštajnom tromesečju. Ako je reč o prodaji akcija ili vlasničkih udela, procenat se unosi s negativnim predznakom. Ako investitor koji već poseduje 10% i više udela vlasništva u obvezniku izveštavanja poveća svoj udeo za procenat koji je manji od 10%, njegov odnos u vlasništvu i dalje ostaje direktno ulaganje.

Kolona 7:
Unosi se oznaka koju dodeljuje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti. Popunjavaju samo akcionarska društva.

Strani investitori sa portfolio ulaganjem (do 10% udela) ne popunjavaju kolonu 7.

Kolona 8:
Popunjava se samo ako su stečene/prodate akcije/vlasnički udeli (bili) na pologu kod domaće kastodi banke. U tom slučaju treba naznačiti o kojoj je kastodi banci reč (Unikredit banka, Rajfajzen banka, itd.).

Strani investitori sa portfolio ulaganjem (do 10% udela) ne popunjavaju kolonu 8.

Tabela 4: Stanje pozicije kapitala obveznika izveštavanja na kraju tromesečja (u SAD dolarima)
30) OSNOVNI KAPITAL I OSTALI KAPITAL (VLASNIČKA GLAVNICA) bez premija na emitovane akcije
31) od toga, NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
320) PREMIJA NA EMITOVANE AKCIJE (EMISIONA PREMIJA)
321 i 322) REZERVE (zakonske, statutarne i druge)
33) REVALORIZACIONE REZERVE
340/350) NERASPOREĐENA DOBIT/GUBITAK RANIJIH GODINA
341/351) NERASPOREĐENA DOBIT/GUBITAK TEKUĆE GODINE
3) UKUPNI KAPITAL (30+320+321+322+33+340/350+341/351)

Napomena: Promene pozicija kapitala u Tabeli 4 moraju biti usklađene s podacima unetim u Tabelu 3.

Tabela 5: Isplate stranim investitorima vlasničkih prihoda/dividendi i neraspoređene dobiti iz prethodnih perioda (u SAD dolarima)
Šifra stranog
investitora iz
Tabele 1,
odnosno zemlje
stranog
investitora
Godina
i mesec
Izglasana
dividenda/vlasnički
prihod
Isplaćena
dividenda/vlasnički
prihod
Izglasana isplata
neraspoređene
dobiti prethodnih
godina
Isplata
neraspoređene
dobiti prethodnih
godina
1 2 3 4 5 6
Tabela 6: Stanje vlasničkih ulaganja obveznika izveštavanja u drugom domaćem pravnom licu (u SAD dolarima)
Vrednost vlasničkih ulaganja u domaća pravna lica:
a) vlasnički udeli/akcije u domaća pravna lica
b) neraspoređena dobit/gubitak

Uputstvo za popunjavanje tabela 4, 5 i 6

Tabela 4

Oznake pozicija kapitala u ovoj tabeli, radi lakšeg snalaženja, odgovaraju oznakama u Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike.

30) Osnovni kapital i ostali kapital (vlasnička glavnica): Unosi se knjigovodstvena (nominalna) vrednost upisanog osnovnog kapitala, bez premija na emitovane akcije (od momenta osnivanja do momenta izveštavanja).

31) Neuplaćeni upisani kapital: Unosi se knjigovodstvena vrednost potraživanja po upisanom a neuplaćenom osnovnom kapitalu.

320) Premija na emitovane akcije (emisiona premija): Unosi se razlika (pozitivna ili negativna) između postignute prodajne vrednosti akcija i njihove nominalne vrednosti.

321 i 322) Rezerve: Unosi se knjigovodstvena vrednost svih rezervi koje nisu rezultat revalorizacije, na kraju izveštajnog tromesečja.

33) Revalorizacione rezerve: Unosi se knjigovodstvena vrednost na kraju izveštajnog tromesečja.

340/350) Neraspoređena dobit/gubitak ranijih godina: Unosi se ukupna neraspoređena dobit ili preneseni gubitak. Gubitak se unosi s minusnim predznakom.

341/351) Neraspoređena dobit/gubitak tekuće godine: Unosi se dobit ili gubitak tekućeg perioda, zaključno s poslednjim danom izveštajnog tromesečja. Gubitak se unosi s minusnim predznakom.

3) Ukupni kapital je zbir pozicija 30+320+321+322+33+340/350+341/351.

Primenjuje se zvanični srednji kurs poslednjeg dana izveštajnog perioda.

Tabela 5

Tabela 5 popunjava se samo ako je u izveštajnom tromesečju došlo do izglasavanja ili isplate vlasničkih prihoda ili dividendi i neraspoređene dobiti iz prethodnih perioda. U Tabelu 5 upisuju se iznosi izglasanih vlasničkih prihoda ili dividendi i neraspoređene dobiti iz prethodnih perioda, isplaćeni stranim investitorima, za tromesečje za koje se izveštava (prekursirano u SAD dolare prema zvaničnom srednjem kursu na dan izglasavanja, odnosno isplate).

1. Šifra stranog investitora iz Tabele 1, odnosno zemlje stranog investitora: Unosi se šifra stranog investitora iz Tabele 1 (za direktna ulaganja, 10% i više udela u vlasništvu obveznika izveštavanja), odnosno šifra zemlje stranog investitora (za portfolio ulaganja, do 10% udela u vlasništvu): npr. za direktno ulaganje S001 ili za portfolio ulaganja, za sve ulagače iz Nemačke koji pojedinačno imaju udeo manji od 10% koristi se šifra zemlje za Nemačku – 276.

2. Godina i mesec: Unosi se šestocifrena oznaka godine i meseca (npr. za januar 2009. godine unosi se šifra 200901), za portfolio ulaganja unosi se mesec koji preovladava za konkretnu zemlju.

3. Izglasana dividenda/vlasnički prihod: Unosi se iznos izglasane dividende/vlasničkog prihoda koji se odnosi na stranog investitora/vlasnika iz kolone 1 (npr. ako obveznik izveštavanja izglasa dividende u iznosu 100 SAD dolara, a strani investitor iz kolone 1 učestvuje u vlasništvu s 50%, onda se na njega odnosi 50 SAD dolara (100*50/100 = 50).

4. Isplaćena dividenda/vlasnički prihod: Unosi se iznos dividende/vlasničkog prihoda koji je stvarno isplaćen stranom investitoru iz kolone 1.

5. Izglasana isplata neraspoređene dobiti prethodnih godina: Unosi se iznos koji se odnosi na stranog investitora iz kolone 1.

6. Isplata neraspoređene dobiti prethodnih godina: Unosi se stvarno isplaćena neraspoređena dobit prethodnih godina stranog investitora iz kolone 1.

Tabela 6

Tabela 6 obavezno se popunjava kad je popunjena Tabela 2, odnosno kad obveznik izveštavanja poseduje vlasništvo u drugom/drugim domaćem pravnom licu.

Vrednost vlasničkih ulaganja u domaća pravna lica: Odnosi se na knjigovodstvenu vrednost finansijske imovine koja proizlazi iz vlasničkih ulaganja u druga domaća pravna lica u kojima obveznik izveštavanja učestvuje u vlasništvu. Ako pravno lice svoja ulaganja vodi po tržišnoj vrednosti, treba ih tako i uneti. Ovu poziciju treba podeliti na sledeće dve pozicije:

a) vlasnički udeli/akcije u domaća pravna lica, u koju se upisuje onaj deo vrednosti koji se odnosi samo na vrednost akcija ili vlasničkih udela, bez pripisivanja udela u neraspoređenoj dobiti/gubitku;

b) neraspoređena dobit/gubitak, u koju se unosi onaj deo vrednosti koji se odnosi na neraspoređenu dobit/preneseni gubitak pravnog lica a koji se po osnovu udela u vlasništvu pripisuje obvezniku izveštavanja (npr. ako neraspoređena dobit domaćeg pravnog lica u kome obveznik izveštavanja učestvuje u vlasništvu na kraju izveštajnog tromesečja iznosi 100 SAD dolara a obveznik izveštavanja ima 50% udela u vlasništvu – onda u ovu rubriku treba upisati 50 SAD dolara (100×50%=50).

Obrazac DI-2

IZVEŠTAJ O STRANIM DIREKTNIM INVESTICIJAMA REZIDENATA U INOSTRANSTVU (stanja i transakcije)

TROMESEČJE: __________

PODACI O OBVEZNIKU IZVEŠTAVANJA

NAZIV: ____________________________________

MATIČNI BROJ/JMBG: __________________

ADRESA:

POŠTANSKI BROJ: MESTO:
ULICA I BROJ:

VRSTA SUBJEKTA: __________

DELATNOST (popunjava samo pravno lice): _____________________

VRSTA ULAGANJA:
(uneti odgovarajući broj kroz opis direktnih ulaganja u inostranstvu)

10) ulaganje u postojeće preduzeće ili banku,

20) ulaganje u novo preduzeće ili banku,

30) ulaganje stranog preduzeća ili banke obveznika izveštavanja u drugo preduzeće ili banku u inostranstvu,

40) ulaganje u ogranak i predstavništvo.


PODACI O OSOBI
ZA KONTAKT:
IME I PREZIME:
FUNKCIJA:
TELEFON: I-MEJL ADRESA:
Mesto i datum popunjavanja:
UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA DI-2:
U zaglavlju Obrasca DI-2, kao tromesečje unose se oznake godine i tromesečja na koje se izveštaj odnosi (npr. za prvo tromesečje 2009 – 09Q1).
Kao obveznik izveštavanja unosi se naziv rezidenta koji ima ulaganje u inostranstvu.
Kao vrsta subjekta unosi se odgovarajuća šifra koja opisuje obveznika izveštavanja:
11 – banka 21 – akcionarsko društvo
12 – štedionica 22 – društvo sa ograničenom odgovornošću
13 – investicioni fond 23 – komanditno društvo
14 – penzijski fond 24 – ortačko društvo
15 – društvo za osiguranje 25 – fizička lica/preduzetnici
16 – ostale finansijske institucije
Kao delatnost unosi se šifra delatnosti prema zakonu kojim se uređuje klasifikacija delatnosti i registar jedinica razvrstavanja.
Tabela 1: Strana pravna lica u kojima obveznik izveštavanja poseduje 10% i više udela u vlasništvu
Šifra
stranog
pravnog
lica
Zemlja
stranog
pravnog
lica
Naziv i sedište stranog pravnog lica Vrsta
stranog
pravnog
lica
Procenat udela u
vlasništvu stranog
pravnog lica
1 1 2 3 4 5
I001
I002
I003
I004
I005
I006
I007
I008
I009
I010

U Tabelu 1 potrebno je upisati podatke o svim stranim pravnim licima u kojima, na kraju izveštajnog tromesečja, obveznik izveštavanja poseduje 10% ili više udela u vlasništvu.

U koloni 1 upisane su šifre koje treba koristiti u Tabeli 3 ovog obrasca kako bi se transakcije mogle pripisati odgovarajućem pravnom licu iz Tabele 1.

U kolonu 2 unosi se numerička (trocifrena) šifra zemlje u kojoj je obveznik izveštavanja izvršio ulaganje, prema šifarniku zemalja objavljenom na sajtu Narodne banke Srbije.

U kolonu 3 unose se tačan naziv i sedište stranog pravnog lica.

U kolonu 4 unosi se jedna od ponuđenih šifara koja opisuje vrstu stranog pravnog lica:
01-poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda; 02-ribarstvo; 03-vađenje rude i kamena; 04-prerađivačka industrija; 05-proizvodnja električne energije, gasa i vode; 06-građevinarstvo; 07-trgovina na veliko i malo; 08-hoteli i restorani; 09-saobraćaj, skladištenje i veze; 10-finansijsko posredovanje; 11-poslovi s nekretninama; 12-ostalo.

U kolonu 5 unosi se procenat udela obveznika izveštavanja u vlasništvu stranog pravnog lica.

Tabela 2: Ulaganje stranog pravnog lica u kome obveznik izveštavanja ima ulaganja u drugo strano pravno lice
Šifra
drugog
stranog
pravnog
lica
Zemlja
drugog
stranog
pravnog
lica
Naziv i sedište drugog stranog pravnog lica Procenat udela u
vlasništvu drugog stranog
pravnog lica
1 2 3 4

U ovu tabelu upisuju se podaci o svim stranim pravnim licima u kojima obveznik izveštavanja ostvaruje posredno vlasništvo. Ovakav vlasnički odnos ostvaruje se preko stranog pravnog lica u kome je neposredno ostvaren udeo u vlasništvu veći od 10% (upisan u Tabeli 1) a koje učestvuje u vlasništvu nekog drugog stranog pravnog lica.

Kolona 1: Potrebno je uneti šifru za svako pojedinačno strano pravno lice, i to tako što se upisuje šifra stranog pravnog lica iz Tabele 1 koje učestvuje u vlasništvu konkretnog stranog pravnog lica, a iza nje se upisuje redni broj, počevši od broja 1 (I001-1). Ako postoje dva strana pravna lica u kojima se ostvaruje posredni vlasnički odnos stranog pravnog lica šifriranog sa I001 iz Tabele 1, onda se ova dva pravna lica označavaju sa I001-1 i I001-2.

Kolona 2: Unosi se numerička šifra zemlje u kojoj drugo strano pravno lice ima sedište, prema šifarniku zemalja objavljenom na sajtu Narodne banke Srbije.

Kolona 3: Unose se naziv i sedište drugog stranog pravnog lica.

Kolona 4: Unosi se procenat udela koji strano pravno lice iz Tabele 1 ostvaruje u svakom drugom stranom pravnom licu iz Tabele 2 (npr. za druga pravna lica šifrirana sa I001-1 i I001-2 unose se udeli u vlasništvu koje je lice šifrirano sa I001 ostvarilo u licima šifriranim sa I001-1 i I001-2).

DIREKTNA I PORTFOLIO VLASNIČKA ULAGANJA REZIDENATA U INOSTRANSTVU
Tabela 3: Vlasnička ulaganja rezidenata u inostranstvu – novčane i nenovčane transakcije

(u SAD dolarima)

Šifra
stranog
pravnog
lica
Godina
i mesec
Tržišna vrednost
akcija/vlasničkih
udela
Način
plaćanja
Udeo u
vlasničkoj
glavnici
(%)
Oznaka
hart. od
vrednosti
Oznaka domaćeg staratelja
1 2 3 4 5 6 7

U Tabelu 3 unose se sva novčana i nenovčana ulaganja koja su domaći investitori izvršili isključivo u tromesečju za koji se izveštava.

Kolona 1:
Unosi se šifra iz Tabele 1 (npr. I001).

Kolona 2:
Unosi se šestocifrena oznaka meseca i godine na koje se transakcija odnosi (npr. za januar 2009. godine unosi se šifra 200901). Iskazuje se mesec ulaganja, odnosno kupovine ili prodaje akcija/vlasničkih udela, a ne mesec njihovog ugovaranja.

Kolona 3:
Unosi se tržišna vrednost akcija ili vlasničkih udela stečenih ovom transakcijom. Ako su uplaćeni u novcu, pod tržišnom vrednošću podrazumeva se uplaćeni iznos. Transakcije koje su rezultat povećanja kapitala a ne povećavaju vlasničku glavnicu (već npr. rezerve pravnog lica) takođe se unose u ovu kolonu.

Za druge načine sticanja akcija/vlasničkih udela (stvari, prava, licence i dr.) unosi se tržišna vrednost uloženog sredstva. U nedostatku informacija, kao tržišna vrednost nefinansijskih sredstva može se koristiti knjigovodstvena vrednost.

U slučaju zamene dužničkog odnosa vlasničkim (npr. pretvaranje kredita u vlasnički udeo), unosi se vrednost duga koji se pretvara u vlasničku glavnicu.

Svaka prodaja vlasničkih udela, odnosno povlačenje kapitala unosi se s negativnim predznakom.

Kolona 4:
Unosi se odgovarajuća šifra načina plaćanja akcija/vlasničkih udela prema sledećem šifarniku:

10 – uplata u novcu 30 – stvari 50 – zamena dužničkog odnosa vlasničkim
20 – kredit 40 – prava i licence 60 – reinvestirana dobit
70 – ostalo.

Kolona 5:
Unosi se procenat (s dve decimale) udela u vlasničkoj glavnici stranog pravnog lica koji je obveznik izveštavanja stekao prikazanom transakcijom. Ako je reč o prodaji akcija ili vlasničkih udela, procenat se unosi s negativnim predznakom.

Kolona 6:
Unosi se oznaka hartije od vrednosti – ISIN (ako postoji).

Kolona 7:
Popunjava se samo ako su stečene/prodate hartije od vrednosti (bile) na pologu kod domaće kastodi banke. U tom slučaju treba naznačiti o kojoj je kastodi banci reč (Unikreditbanka, Rajfajzen banka, itd.).

Tabela 4: Stanje vlasničkih ulaganja rezidenata u inostranstvu, po zemljama

(u SAD dolarima)Šifra stranog pravnog licaVrednost ulaganja u vlasništvu 10% i višeNovostvorena dobit/gubitak koja po osnovu udela u vlasništvu pripada obvezniku izveštavanjaVrednost ulaganja u vlasništvu 10% i više (ako ne postoji tržišna vrednost, onda se unosi zbir pozicija iz kolona 2a i 2b)Knjigovodstvena vrednost akcija/vlasničkih udela u vlasništvu obveznika izveštavanjaKnjigovodstveno stanje neraspoređene dobiti/gubitka koji po osnovu udela u vlasništvu pripadaju obvezniku izveštavanja122a2b3

Tabela 5: Podaci o izglasavanju i isplatama dividendi/vlasničkih prihoda rezidenata koji imaju ulaganja u stranim pravnim licima

(u SAD dolarima)Šifra stranog pravnog licaGodina i mesecIzglasana dividenda/vlasnički prihodIsplaćena dividenda/vlasnički prihodIsplaćena neraspoređena dobit prethodnih godina12345

Tabela 6: Stanje vlasničkih ulaganja obveznika izveštavanja u drugim stranim pravnim licima iz Tabele 2 (u SAD dolarima)
Vrednost vlasničkih ulaganja u drugim stranim pravnim licima:
a) vlasnički udeli/akcije obveznika izveštavanja u drugim stranim pravnim licima
b) neraspoređena dobit/gubitak obveznika izveštavanja u drugim stranim pravnim licima

Uputstvo za popunjavanje tabela 4, 5 i 6

Tabela 4

1. Šifra stranog pravnog lica: Unosi se šifra stranog pravnog lica iz Tabele 1.

2. Vrednost ulaganja u vlasništvu 10% i više: Unosi se stanje direktnih vlasničkih ulaganja obveznika izveštavanja u strano pravno lice iz kolone 1. Potrebno je uneti tržišnu vrednost akcija/vlasničkih udela koje obveznik izveštavanja poseduje, a ako ona ne postoji – zbir pozicija 2a i 2b.

2a. Knjigovodstvena vrednost akcija/vlasničkih udela u vlasništvu obveznika izveštavanja: Unosi se knjigovodstvena vrednost akcija/vlasničkih udela obveznika izveštavanja u stranom pravnom licu. Ako obveznik izveštavanja ovakva ulaganja vrednuje prema metodi udela, onda ova pozicija treba da uključi i neraspoređenu dobit koja mu se pripisuje po osnovu učešća u vlasništvu, pa u tom slučaju ne treba popunjavati poziciju 2b jer je ona već obuhvaćena ovom rubrikom, a ako ih vrednuje prema metodi troškova ulaganja, onda ova pozicija uključuje samo vlasnička ulaganja, bez neraspoređene dobiti koja bi trebalo da mu se pripiše po osnovu učešća u vlasništvu; u tom slučaju obavezno treba popuniti poziciju 2b.

2b. Knjigovodstveno stanje neraspoređene dobiti/gubitka koja po osnovu udela u vlasništvu pripada obvezniku izveštavanja (popunjavaju samo obveznici izveštavanja koji ulaganja vrednuju prema metodi troškova ulaganja): Unosi se vrednost neraspoređene dobiti/prenesenog gubitka koja se, na osnovu udela u vlasništvu, pripisuje obvezniku izveštavanja (npr. ako obveznik izveštavanja u nekom stranom pravnom licu iz Tabele 1 ima 50% udela u vlasništvu, a ovo pravno lice na kraju izveštajnog tromesečja ima poziciju ostvarene dobiti – neraspoređene i tekuće – jednaku protivvrednosti od 100 SAD dolara, onda se u ovu rubriku upisuje 50 SAD dolara; 100*50%=50). Ove pozicije popunjavaju se za sva strana pravna lica iz Tabele 1 na kraju svakog izveštajnog tromesečja.

3. Novostvorena dobit/gubitak koji po osnovu udela u vlasništvu pripadaju obvezniku izveštavanja: Unosi se vrednost novostvorene a neisplaćene dobiti/gubitka stranih pravnih lica u izveštajnom tromesečju koji se po osnovu udela u vlasništvu odnose na obveznika izveštavanja. Drugim rečima, to je razlika stanja pozicija dobiti u odnosu na prethodno tromesečje (npr. ako stanje pozicije dobiti američkog pravnog lica Alfa Ltd. u kom obveznik izveštavanja ima 80% udela u 2009Q2 iznosi 100 SAD dolara, a u 2009Q3 150 SAD dolara, pozicija „novostvorena dobit/gubitak“ za 2009Q3 računa se na sledeći način: 150 -100 = 50*80% = 40 SAD dolara; iznos koji treba upisati je 40 SAD dolara).

Tabela 5

Tabela 5 popunjava se samo ako je u izveštajnom tromesečju došlo do izglasavanja ili isplate vlasničkih prihoda ili dividendi i neraspoređene dobiti iz prethodnih perioda. U Tabelu 5 upisuju se iznosi vlasničkih prihoda ili dividendi i neraspoređene dobiti iz prethodnih perioda izglasanih i isplaćenih stranim investitorima za tromesečje za koje se izveštava (prekursirano u SAD dolare prema zvaničnom srednjem kursu na dan izglasavanja, odnosno isplate).

1. Šifra stranog pravnog lica: Unosi se šifra iz Tabele 1 (npr. I001).

2. Godina i mesec: Unosi se šestocifrena oznaka meseca i godine (npr. za januar 2009. godine unosi se šifra 200901).

3. Izglasana dividenda/vlasnički prihod: Upisuje se iznos izglasane dividende ili vlasničkog prihoda koji se odnosi na obveznika izveštavanja (npr. ako strano pravno lice iz kolone 1 izglasa dividende u iznosu 100 SAD dolara, a obveznik izveštavanja učestvuje u vlasništvu 50%, onda se na njega odnosi 50 SAD dolara, odnosno 100$*50/100 = 50$).

4. Isplaćena dividenda/vlasnički prihod: Upisuje se iznos dividende ili vlasničkog prihoda koji je obvezniku izveštavanja stvarno isplatilo strano pravno lice iz kolone 1.

5. Isplaćena neraspoređena dobit prethodnih godina: Upisuje se eventualna neraspoređena dobit iz prethodnih godina koju je obvezniku izveštavanja isplatilo strano pravno lice iz kolone 1.

Tabela 6

Tabela 6 popunjava se samo kada je popunjena Tabela 2, odnosno ako strano pravno lice iz Tabele 1 ima vlasnički udeo u drugim stranim pravnim licima (iz Tabele 2):

a) vlasnički udeli/akcije obveznika izveštavanja u drugim stranim pravnim licima (npr. strano pravno lice I001 koje poseduje 20% udela/akcija u drugom stranom pravnom licu I001-1, čija je vrednost vlasničkih udela/akcija 1.000 SAD dolara, u ovo polje unosi samo njemu pripadajuću vrednost pravnog lica I001-1, odnosno 200 SAD dolara);

b) neraspoređena dobit/gubitak obveznika izveštavanja u drugim stranim pravnim licima: unosi se onaj deo vrednosti koji se odnosi na neraspoređenu dobit/preneseni gubitak drugog stranog pravnog lica a koji se po osnovu udela u vlasništvu pripisuje obvezniku izveštavanja (npr. ako neraspoređena dobit drugog stranog pravnog lica I001-1, u kome strano pravno lice I001 učestvuje u vlasništvu, na kraju izveštajnog tromesečja iznosi 100 SAD dolara a I001 ima 50% udela u vlasništvu – onda u ovu rubriku treba upisati 50 SAD dolara (100$x50%=50$).

Obrazac PI

IZVEŠTAJ O PORTFOLIO VLASNIČKIM ULAGANJIMA REZIDENATA U INOSTRANSTVU (stanja i transakcije)

TROMESEČJE: ________

PODACI O OBVEZNIKU IZVEŠTAVANJA

NAZIV/IME I PREZIME: ____________________________________

MATIČNI BROJ/JMBG: __________________

ADRESA:

POŠTANSKI BROJ: MESTO:
ULICA I BROJ:
VRSTA SUBJEKTA: ___________________
DELATNOST (popunjava samo pravno lice): ________________________________

PODACI O OSOBI
ZA KONTAKT:
IME I PREZIME:
FUNKCIJA:
TELEFON: I-MEJL ADRESA:
Mesto i datum popunjavanja:
Tabela stanja i transakcija portfolio vlasničkih ulaganja rezidenata u inostranstvu (u SAD dolarima)
Zemlja u koju se ulaže Početno stanje Transakcije Završno stanje
Kupovina/prodaja akcija ili vlasničkih udela Promena cene akcija ili vlasničkih udela Promene kursa Ostale promene
1 2 3 4 5 6 7
Ukupno: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA PI:
Obrazac PI predstavlja tromesečni izveštaj o portfolio vlasničkim ulaganjima rezidenata u inostranstvu. Obveznici izveštavanja su rezidenti, pravna i fizička lica, koja imaju udeo u vlasništvu u pravnom licu – nerezidentu do 10%. Obrazac se dostavlja u skladu sa Odlukom o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Službeni glasnik RS“ br. 24/2007) i uputstvom za njeno sprovođenje – deset dana posle isteka izveštajnog perioda za sva četiri tromesečja.

Obrazac PI sastoji se iz zaglavlja i tabele stanja i transakcija portfolio vlasničkih ulaganja rezidenata u inostranstvu, s tim što se u zaglavlje obrasca upisuju podaci o obvezniku izveštavanja i periodu za koji se izveštava, a u navedenu tabelu unose se zbirni podaci, po zemljama, o stanju i promenama ulaganja obveznika izveštavanja u pravna lica – nerezidente do 10% udela u vlasništvu.

U zaglavlju Obrasca PI, kao tromesečje unose se oznake godine i tromesečja na koje se izveštaj odnosi (npr. za prvo tromesečje 2009 – 0901).
Kao obveznik izveštavanja unosi se naziv rezidenta koji ima portfolio ulaganje u inostranstvu.

Kao vrsta subjekta unosi se odgovarajuća šifra koja opisuje obveznika izveštavanja:

11 – banka 21 – akcionarsko društvo
12 – štedionica 22 – društvo sa ograničenom odgovornošću
13 – investicioni fond 23 – komanditno društvo
14 – penzijski fond 24 – ortačko društvo
15 – društvo za osiguranje 25 – fizička lica/preduzetnici.
16 – ostale finansijske institucije

Kao delatnost unosi se šifra delatnosti prema zakonu kojim se uređuju klasifikacija delatnosti i registar jedinica razvrstavanja.

Tabela stanja i transakcija portfolio vlasničkih ulaganja rezidenata u inostranstvu popunjava se na sledeći način:

Kolona 1:
Unosi se numerička oznaka zemlje u kojoj je obveznik izveštavanja izvršio portfolio ulaganje prema šifarniku zemalja objavljenom na sajtu Narodne banke Srbije,

Kolona 2:
Unosi se zbirno početno stanje za sva portfolio vlasnička ulaganja rezidenata u inostranstvu za navedenu zemlju iz kolone 1, u SAD dolarima (po zvaničnom srednjem kursu poslednjeg dana izveštajnog perioda). Ako obveznik izveštavanja prvi put vrši portfolio ulaganja za zemlju navedenu u koloni 1, početno stanje biće 0. Ako je u prethodnom periodu postojalo portfolio ulaganje u navedenu zemlju, početno stanje perioda za koji se izveštava jednako je završnom stanju (kolona 7) prethodnog perioda (npr. ako se izveštava za drugo tromesečje 2009. godine unosi se završno stanje iz prvog tromesečja 2009. godine za zemlju navedenu u koloni 1).

Kolona 3:
Unosi se neto tržišna vrednost kupovine/prodaje akcija ili vlasničkih udela, zbirno za zemlju iz kolone 1, a do koje je došlo u tromesečju za koje se izveštava. Npr. ako je u izveštajnom tromesečju došlo do kupovine akcija (vlasničkih udela) u ukupnom iznosu 1.000 SAD dolara i, istovremeno, do prodaje akcija (vlasničkih udela) u ukupnom iznosu 500 SAD dolara – u kolonu 3 unosi se iznos od 500 SAD dolara zbirno za zemlju iz kolone 1. Ako je u istom periodu zabeležena samo prodaja akcija (vlasničkih udela) u iznosu 600 SAD dolara, u kolonu 3 upisuje se taj iznos s minusnim predznakom. U slučaju da nema promena, kolona 3 ostaje prazna.

Kolona 4:
Unosi se zbirni neto efekat promene cene akcija (vlasničkih udela) do kog je došlo u izveštajnom tromesečju za zemlju iz kolone 1. Promena cene predstavlja razliku cene akcije (vlasničkog udela) poslednjeg dana izveštajnog perioda i cene akcije (vlasničkog udela) poslednjeg dana prethodnog izveštajnog perioda. Npr. ako je na kraju drugog tromesečja 2009. godine cena akcije bila 5 SAD dolara i obveznik izveštavanja poseduje 20 akcija, a na kraju trećeg tromesečja iste godine se cena akcije poveća na 6 SAD dolara – u kolonu 4 upisuje se 20 SAD dolara, odnosno (6-5)*20=20 SAD dolara. U slučaju da je u izveštajnom periodu došlo do pada cene akcija (vlasničkih udela) s 5 SAD dolara na 4, u kolonu 4 upisuje se -20 SAD dolara, odnosno (4-5)*20=-20.

Kolona 5:
Unose se efekti promene kursa SAD dolara u odnosu na originalnu valutu u kojoj se vode akcije (vlasnički udeli) sa kraja izveštajnog perioda u odnosu na prethodno tromesečje: npr. na kraju drugog tromesečja 2009. godine odnos SAD dolara prema evru iznosio je 1,5 a na kraju trećeg tromesečja iste godine iznosi 1,4; ako obveznik izveštavanja poseduje 20 akcija čija je pojedinačna tržišna cena 6 SAD dolara (na kraju trećeg tromesečja), u kolonu 5 upisuje se -12 SAD dolara, odnosno ((1,4-1,5)*6)*20=-12. Ako se akcije (vlasnički udeli) vode u SAD dolarima, kolona 5 ostaje prazna, kao i kad je kolona 2 (početno stanje) jednaka 0, jer ne postoje kursne razlike.

Kolona 6:
Upisuju se ostale promene po tržišnoj vrednosti do kojih je došlo u toku izveštajnog perioda zbirno za zemlje iz kolone 1: npr. zamena dužničkih hartija od vrednosti vlasničkim ili isplate dividendi kroz novu emisiju akcija.

Kolona 7:
Upisuje se zbirno završno stanje za sva portfolio vlasnička ulaganja rezidenata u inostranstvu za zemlju iz kolone 1, u SAD dolarima (po zvaničnom srednjem kursu poslednjeg dana izveštajnog perioda).

Primer:

Tabela stanja i transakcija portfolio vlasničkih ulaganja rezidenata u inostranstvu (u SAD dolarima)
Zemlja u koju se ulaže Početno stanje Transakcije Završno stanje
Kupovina/prodaja akcija ili vlasničkih udela Promena cene akcija ili vlasničkih udela Promene kursa Ostale promene
1 2 3 4 5 6 7
276 1.000,00 500,00 -20,00 -12,00 0,00 1.468,00
Ukupno: 1.000,00 500,00 -20,00 -12,00 0,00 1.468,00

Obrazac HOV

MESEČNI IZVEŠTAJI O ULAGANJU U DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI – ULAGANJE REZIDENATA U DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI ČIJI SU IZDAVAOCI NEREZIDENTI I ULAGANJE NEREZIDENATA U DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI ČIJI SU IZDAVAOCI REZIDENTI

Podaci za izveštajni mesec/godinu __________

PODACI O OBVEZNIKU IZVEŠTAVANJA
NAZIV OBVEZNIKA
IZVEŠTAVANJA:
MATIČNI BROJ:
ADRESA:
PODACI O OSOBI
ZA KONTAKT:
IME I PREZIME:
FUNKCIJA:
TELEFON: I-MEJL ADRESA:
(mesto i datum popunjavanja)

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA HOV:

U zaglavlje Obrasca HOV, kao podaci za izveštajni mesec /godinu unose se oznake meseca i godine na koje se obrazac odnosi (npr. za januar 2009. godine treba upisati 0901).

Obveznici izveštavanja su KASTODI BANKE i BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA.

ULAGANJE NEREZIDENATA U DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI ČIJI SU IZDAVAOCI REZIDENTI

(u SAD dolarima)

ULAGANJE NEREZIDENATA U DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI ČIJI SU IZDAVAOCI REZIDENTI Vrsta investicije S T A NJ E
Iznos u vlasništvu nerezidenata
Nominalna vrednost Tržišna vrednost
Dužničke hartije od vrednosti
Naplata kupona

ULAGANJE REZIDENATA U DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI ČIJI SU IZDAVAOCI NEREZIDENTI

(u SAD dolarima)

ULAGANJE REZIDENATA U DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI ČIJI SU IZDAVAOCI NEREZIDENTI Vrsta investicije S T A NJ E
Iznos u vlasništvu rezidenata
Nominalna vrednost Tržišna vrednost
Dužničke hartije od vrednosti
Naplata kupona

U ovaj deo obrasca unose se ukupna stanja ulaganja svih klijenata kastodi banke ili brokersko-dilerskog društva, i to nerezidenata po osnovu kupovine i prodaje dužničkih hartija od vrednosti čiji su izdavaoci rezidenti, kao i rezidenata po osnovu kupovine i prodaje dužničkih hartija od vrednosti čiji su izdavaoci nerezidenti.

U kolonu Nominalna vrednost, u rubriku Dužničke hartije od vrednosti unosi se ukupna nominalna vrednost na koju glase hartije od vrednosti, a rubrika Naplata kupona se ne popunjava.

U kolonu Tržišna vrednost, u rubriku Dužničke hartije od vrednosti unosi se ukupna tržišna vrednost hartija od vrednosti na kraju izveštajnog meseca, prema zvaničnom srednjem kursu poslednjeg dana izveštajnog perioda, a u rubriku Naplata kupona unosi se vrednost naplaćenog kupona.

Tabela 1. Stanje ulaganja NEREZIDENATA u dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci rezidenti

(u SAD dolarima)

ISIN oznaka
hartije od
vrednosti
Zemlja/sedište
vlasnika
Iznos u vlasništvu nerezidenata
S T A NJ E
Nominalna vrednost Tržišna vrednost
1 2 3 4
Tabela 2. Stanje ulaganja REZIDENATA u dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci nerezidenti

(u SAD dolarima)

ISIN oznaka
hartije od
vrednosti
Zemlja
izdavaoca
Iznos u vlasništvu rezidenata
S T A NJ E
Nominalna vrednost Tržišna vrednost
1 2 3 4

Uputstvo za popunjavanje tabela 1 i 2

Tabela 1

U kolonu 1 unosi se ISIN oznaka hartije od vrednosti.

U kolonu 2 unosi se numerička šifra zemlje sedišta nerezidenta imaoca hartija od vrednosti čiji su izdavaoci rezidenti, prema šifarniku zemalja objavljenom na sajtu Narodne banke Srbije.

U kolonu 3 unosi se nominalna vrednost na koju glasi hartija od vrednosti.

U kolonu 4 unosi se tržišna vrednost hartija od vrednosti na kraju izveštajnog meseca, po zvaničnom srednjem kursu poslednjeg dana izveštajnog perioda.

Tabela 2

U kolonu 1 unosi se ISIN oznaka hartije od vrednosti.

U kolonu 2 unosi se numerička šifra zemlje sedišta nerezidenta izdavaoca hartije od vrednosti koju je kupio rezident, prema šifarniku zemalja objavljenom na sajtu Narodne banke Srbije.

U kolonu 3 unosi se nominalna vrednost na koju glasi hartija od vrednosti.

U kolonu 4 unosi se tržišna vrednost hartija od vrednosti na kraju izveštajnog meseca, po zvaničnom srednjem kursu poslednjeg dana izveštajnog perioda.

Obrazac GRU

IZVEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA REZIDENATA S NEREZIDENTIMA PO OSNOVU IZVOĐENJA INVESTICIONIH (GRAĐEVINSKIH) RADOVA
PODACI ZA IZVEŠTAJNO TROMESEČJE
OZNAKA OBRASCA (GRU-A ILI GRU-B):
TROMESEČJE:
GODINA:
PODACI O OBVEZNIKU IZVEŠTAVANJA
NAZIV OBVEZNIKA IZVEŠTAVANJA:
MATIČNI BROJ OBVEZNIKA:
ŠIFRA DELATNOSTI:
ULICA I BROJ SEDIŠTA OBVEZNIKA:
MESTO:
POŠTANSKI BROJ:
MATIČNI BROJ OPŠTINE – NASELJA:
PODACI O UGOVORU
NUMERIČKA ŠIFRA ZEMLJE:
UKUPNA VREDNOST ZAKLJUČENOG UGOVORA (U SAD DOLARIMA):
DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA:
(za svaki ugovor popuniti poseban obrazac)
BROJ KONTROLNIKA:
GODINA KONTROLNIKA:
VREDNOST PO POSLEDNJOJ IZMENI UGOVORA – ANEKSA I KONAČNA VREDNOST UGOVORA (U SAD DOLARIMA):
DATUM ANEKSA:
STANJE NA POČETKU IZVEŠTAJNOG PERIODA:
PODACI O OSOBI ZA KONTAKT
Ime:
Prezime
Funkcija:
Telefon:
I-mejl adresa:
Datum popunjavanja:
Mesto popunjavanja:
Tabela 1: REALIZACIJA UGOVORA PO MESECIMA (u SAD dolarima)
IZVEŠTAJNI PERIOD MESEC 1 MESEC 2 MESEC 3 UKUPNO
10. Vrednost realizovanog ugovora tokom izveštajnog perioda za mesec
20. Obračunate neto plate zaposlenim rezidentima
30. Broj zaposlenih rezidenata
40. Obračunate neto plate zaposlenim nerezidentima
50. Broj zaposlenih nerezidenata
60. Materijal kupljen u Republici Srbiji za potrebe izvođenja radova u inostranstvu (Obrazac GRU-A), odnosno izvođenja radova u zemlji (Obrazac GRU-B)
70. Materijal kupljen u inostranstvu za potrebe izvođenja radova u inostranstvu (Obrazac GRU-A), odnosno izvođenja radova u zemlji (Obrazac GRU-B)
80. Obračunati porez u Republici Srbiji
90. Obračunati porez u inostranstvu
100. TROŠKOVI – UKUPNO
Razne usluge – računarske, finansijske, telekomunikacione, ostale
Proizvođači
Zakup
Potrošni materijal
Servis osnovnih sredstava
Kupovina osnovnih sredstava
Knjigovodstvene usluge agenciji
Ostali troškovi koji nisu navedeni

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA GRU

VAŽNA NAPOMENA: Ovaj obrazac popunjavaju obveznici rezidenti koji imaju zaključene ugovore o izvođenju investicionih (građevinskih) radova koji se obavljaju u inostranstvu, kao i nerezidenti koji investicione radove izvode u Republici Srbiji bez obzira na to da li je ugovor zaključen pre ili tokom izveštajnog perioda.

ZAGLAVLJE

U zaglavlju Obrasca GRU, kao podaci za izveštajno tromesečje upisuje se ili oznaka

GRU-A, koja se koristi kod izveštavanja rezidenata o izvođenju investicionih radova u inostranstvu, ili oznaka

GRU-B, koja se koristi kod izveštavanja o izvođenju investicionih radova nerezidenata u Republici Srbiji.

– Kao tromesečje unosi se oznaka tromesečja na koji se izveštaj odnosi (npr. prvo tromesečje-1), a kao godina unosi se godina izveštajnog perioda (npr. 2009).

Kao podaci o obvezniku izveštavanja upisuju se sledeći osnovni podaci:

– kao naziv obveznika izveštavanja unosi se naziv rezidenta koji ima zaključen ugovor o izvođenju investicionih radova u inostranstvu;

– kao matični broj obveznika izveštavanja unosi se broj koji je Narodna banka Srbije dobila od Agencije za privredne registre;

– kao šifra delatnosti unosi se šifra delatnosti obveznika prema zakonu kojim se uređuju klasifikacija delatnosti i registar jedinica razvrstavanja, a koja se dobija od Agencije za privredne registre;

– kao ulica i broj sedišta obveznika unosi se adresa na kojoj su sedište obveznika izveštavanja;

– kao mesto unosi se mesto u kome je sedište obveznika;

– kao poštanski broj unosi se broj u kome je sedište obveznika prema šifarniku PTT-a Srbije;

– kao matični broj opštine – naselja unosi se broj opštine u kojoj je sedište obveznika, prema šifarniku Republičkog zavoda za statistiku (Sistematski spisak Republike Srbije po okruzima i opštinama).

Kao podaci o ugovoru unose se:

– kao numerička šifra zemlje u kojoj se izvode radovi za oznaku Obrasca GRU-A ili šifra zemlje porekla nerezidenta izvođača radova za oznaku Obrasca GRU-B, u skladu sa šifarnikom zemalja objavljenom na sajtu Narodne banke Srbije;

– kao ukupna vrednost zaključenog ugovora (u SAD dolarima) unosi se vrednost iskazana po zvaničnom srednjem kursu poslednjeg dana izveštajnog perioda, bez obzira na to da li je ugovor zaključen pre ili tokom izveštajnog perioda;

– kao datum zaključenja ugovora upisuje se datum kad je ugovor zaključen (npr. 2009-12-12);

– kao broj kontrolnika upisuje se broj kontrolnika pod kojim se ugovor vodi u knjizi kontrolnika;

– kao vrednost po poslednjoj izmeni ugovora-aneksa i kao konačna vrednost ugovora (u SAD dolarima) unosi se vrednost iskazana po zvaničnom srednjem kursu poslednjeg dana izveštajnog perioda;

– kao datum aneksa upisuje se datum zaključenja aneksa ugovora;

– kao stanje na početku izveštajnog perioda, koje predstavlja stanje nerealizovanog ugovora na početku izveštajnog perioda (npr. ako je ugovor zaključen sredinom 2008. godine, a obrazac se popunjava za prvo tromesečje 2009. godine – u ovu će se rubriku upisati razlika između ukupne vrednosti zaključenog ugovora i vrednosti ugovora realizovanog 2008. godine).

Kao podaci o osobi za kontakt unosi se:

– kao ime osobe unosi se ime osobe koja je popunila obrazac i odgovorna je za podatke koje je unela;

– kao prezime osobe unosi se prezime osobe koja je popunila obrazac i odgovorna je za podatke koje je unela;

– kao funkcija osobe unosi se funkcija osobe koja je popunila obrazac i odgovorna je za podatke koje je unela;

– kao telefon osobe unosi se telefon osobe koja je popunila obrazac i odgovorna je za podatke koje je unela;

– kao i-mejl adresa unosi se ova adresa osobe koja je popunila obrazac i odgovorna je za podatke koje je unela;

– kao datum popunjavanja unosi se datum kada je obveznik popunio obrazac;

– kao mesto popunjavanja unosi se mesto u kome je sedište obveznika i u kome je popunjavan obrazac.

Uputstvo za popunjavanje Tabele 1

U Tabelu 1 unose se podaci o realizaciji ugovora po mesecima izveštajnog perioda, kao i o troškovima proisteklim iz obavljanja investicionog posla. Potrebno je popuniti poseban obrazac za svaki ugovor zaključen sa stranim investitorom (oznaka Obrasca GRU-A), odnosno za svaki ugovor zaključen za izvođenje radova u zemlji sa nerezidentom (oznaka Obrasca GRU-B).

Pod rednim brojem 10 upisuje se vrednost realizovanog ugovora tokom izveštajnog perioda po mesecima, u SAD dolarima (po zvaničnom srednjem kursu poslednjeg dana izveštajnog perioda).

Pod rednim brojem 20 upisuje se vrednost obračunatih neto plata zaposlenim rezidentima, po mesecima izveštajnog perioda.

Pod rednim brojem 30 upisuje se broj zaposlenih rezidenata.

Pod rednim brojem 40 upisuje se vrednost obračunatih neto plata zaposlenim nerezidentima, po mesecima izveštajnog perioda.

Pod rednim brojem 50 upisuje se broj zaposlenih nerezidenata.

Pod rednim brojem 60 upisuje se vrednost materijala kupljenog u Republici Srbiji koji se koristi pri izvođenju radova u inostranstvu, po mesecima izveštajnog perioda (za oznaku Obrasca GRU-A), odnosno za izvođenje radova u zemlji (za oznaku Obrasca GRU-B).

Pod rednim brojem 70 upisuje se vrednost materijala kupljenog u inostranstvu koji se koristi pri izvođenju radova u inostranstvu, po mesecima izveštajnog perioda (za oznaku Obrasca GRU-A), odnosno za izvođenje radova u zemlji (za oznaku Obrasca GRU-B).

Pod rednim brojem 80 upisuje se vrednost obračunatog poreza u Republici Srbiji, po mesecima izveštajnog perioda.

Pod rednim brojem 90 upisuje se vrednost obračunatog poreza u inostranstvu, po mesecima izveštajnog perioda.

U Tabeli 1 potrebno je posebno navesti sve ostale vrste troškova nastalih pri izvođenju radova u inostranstvu, kao što su troškovi po raznim uslugama (npr. računarske finansijske, telekomunikacione, troškovi proizvođačima, troškovi zakupa opreme za izvođenje radova itd). Sve ove, kao i prethodno navedene troškove, treba iskazati u trenutku izvršenja (fakturisanja) usluge, a ne u trenutku plaćanja, i to posebno za svaki mesec tromesečja za koje se obrazac popunjava (za svaku rubriku predviđene su tri kolone, po jedna za svaki mesec).

NAPOMENA: U Tabeli 1 kolona UKUPNO je zaključano polje, tj. u nju se ne upisuje zbir, već se on automatski izračunava.

Obrazac RN

IZVEŠTAJ O STANJU I PROMETU NA RAČUNIMA REZIDENATA U INOSTRANSTVU I NA KONTOKORENTNIM RAČUNIMA
PODACI ZA IZVEŠTAJNO TROMESEČJE
TROMESEČJE:
GODINA:
PODACI O OBVEZNIKU IZVEŠTAVANJA
NAZIV OBVEZNIKA IZVEŠTAVANJA:
MATIČNI BROJ OBVEZNIKA:
ŠIFRA DELATNOSTI:
ULICA I BROJ SEDIŠTA OBVEZNIKA:
MESTO:
POŠTANSKI BROJ:
MATIČNI BROJ OPŠTINE – NASELJA:
PODACI O OSOBI ZA KONTAKT
Ime:
Prezime:
Funkcija:
Telefon:
I-mejl adresa:
Datum popunjavanja:
Mesto popunjavanja:
OPIS RAČUNA
1. Vrsta računa
2. Šifra namene deviznog računa u inostranstvu – kontokorentnog računa
3. Broj rešenja Narodne banke Srbije
4. Datum rešenja Narodne banke Srbije
5. Odobreni iznos u valuti
6. Numerička šifra valute u kojoj je odobreni iznos
7. Numerička šifra zemlje u kojoj je otvoren račun
8. Naziv strane banke u kojoj je otvoren račun
9. Broj računa kod strane banke
10. Datum otvaranja računa kod strane banke
11. Naziv stranog partnera s kojim je ugovoreno plaćanje preko kontokorentnog računa
12. Sedište stranog partnera s kojim je ugovoreno plaćanje preko kontokorentnog računa
13. Numerička šifra zemlje stranog partnera s kojom je ugovoreno plaćanje preko kontokorentnog računa
14. Početno stanje
15. Stanje na kraju izveštajnog perioda
16. Datum gašenja računa
17. Napomena
18. Kontrolna suma

PROMET NA RAČUNU U INOSTRANSTVU I NA KONTOKORENTNOM RAČUNU

(u SAD dolarima)

Šifra osnova transakcije koja povećava sredstva na računu Povećanje sredstava na računu Šifra osnova transakcije koja smanjuje sredstva na računu Smanjenje sredstava na računu
1 2 3 4
Suma: Suma:

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA RN

VAŽNA NAPOMENA:

Obveznici izveštavanja su rezidenti koji imaju rešenje o odobrenju držanja deviza u inostranstvu koje je izdala Narodna banka Srbije – Sektor za devizne poslove i dužni su da izveštavaju o stanju svakog računa u inostranstvu posebno (npr. odobrenja s lokalnom valutom).

U zaglavlje Obrasca RN se, kao podaci za izveštajno tromesečje, unosi oznaka tromesečja na koji se izveštaj odnosi (npr. prvo tromesečje -1), a kao godina – godina izveštajnog perioda (npr. 2009).

Kao podaci o obvezniku izveštavanja unose se sledeći podaci:

– kao naziv obveznika izveštavanja unosi se naziv rezidenta koji ima rešenje Narodne banke Srbije kojim mu se odobrava držanje deviza na računu u inostranstvu, odnosno rezidenta koji je s nerezidentom ugovorio plaćanje preko kontokorentnog računa i dr.;

– kao matični broj obveznika unosi se broj koji se dobija od Agencije za privredne registre;

– kao šifra delatnosti unosi se šifra delatnosti obveznika prema zakonu kojim se uređuju klasifikacija delatnosti i registar jedinica razvrstavanja, a koja se dobija od Agencije za privredne registre, pri čemu fizička lica ne popunjavaju ovu rubriku;

– kao ulica i broj sedišta obveznika unosi se adresa na kojoj je sedište obveznika izveštavanja;

– kao mesto unosi se mesto u kome je sedište obveznika;

– kao poštanski broj unosi se broj u kome je sedište obveznika, prema šifarniku PTT-a Srbije;

– kao matični broj opštine – naselja unosi se broj opštine u kojoj je sedište obveznika, prema šifarniku Republičkog zavoda za statistiku (Sistematski spisak Republike Srbije po okruzima i opštinama).

Kao podaci o osobi za kontakt unose se sledeći podaci:

– kao ime osobe unosi se ime osobe koja je popunila obrazac i odgovorna je za podatke koje je unela;

– kao prezime osobe unosi se ime i prezime osobe koja je popunila obrazac i odgovorna je za podatke koje je unela;

– kao funkcija osobe unosi se funkcija osobe koja je popunila obrazac i odgovorna je za podatke koje je unela;

– kao telefon osobe unosi se telefon osobe koja je popunila obrazac i odgovorna je za podatke koje je unela;

– kao i-mejl adresa unosi se ova adresa osobe koja je popunila obrazac i odgovorna je za podatke koje je unela;

– kao datum popunjavanja unosi se datum kad je obveznik popunio obrazac;

– kao mesto popunjavanja unosi se mesto u kome je sedište obveznika i u kome je popunjavan obrazac.

U opis računa Obrasca RN unose se sledeći podaci:

– kao vrsta računa unosi se šifra vrste računa iz Priloga 1 uz ovaj obrazac;

– kao šifra namene deviznog računa u inostranstvu – kontokorentnog računa unosi se šifra namene iz Priloga 2 uz ovaj obrazac;

– kao broj rešenja Narodne banke Srbije unosi se broj rešenja koje je izdala Narodna banka Srbije, i to za držanje deviza na računu u inostranstvu (ne popunjava se za kontokorentni račun);

– kao datum rešenja Narodne banke Srbije unosi se datum kada je izdato rešenje Narodne banke Srbije za držanje deviza na računu u inostranstvu (ne popunjava se za kontokorentni račun);

– kao odobreni iznos u valuti unosi se iznos u valuti iz rešenja Narodne banke Srbije za držanje deviza na računu u inostranstvu (ne popunjava se za kontokorentni račun);

– kao numerička šifra valute u kojoj je odobreni iznos upisuje se valuta iz rešenja Narodne banke Srbije za držanje deviza na računu u inostranstvu, prema šifarniku valuta objavljenom na sajtu Narodne banke Srbije – (ne popunjava se za kontokorentni račun);

– kao numerička šifra zemlje u kojoj je otvoren račun upisuje se zemlja iz rešenja Narodne banke Srbije za držanje deviza na računu u inostranstvu, prema šifarniku zemalja objavljenom na sajtu Narodne banke Srbije – (ne popunjava se za kontokorentni račun);

– kao naziv strane banke u kojoj je otvoren račun (ili druge finansijske institucije) upisuje se naziv banke iz rešenja Narodne banke Srbije za držanje deviza na računu u inostranstvu (ne popunjava se za kontokorentni račun);

– kao broj računa kod strane banke (druge finansijske institucije) upisuje se broj računa kod strane banke iz rešenja Narodne banke Srbije za držanje deviza na računu u inostranstvu (ne popunjava se za kontokorentni račun);

– kao datum otvaranja računa kod strane banke upisuje se datum otvaranja računa iz rešenja Narodne banke Srbije za držanje deviza na računu u inostranstvu (ne popunjava se za kontokorentni račun);

– kao naziv stranog partnera s kojim je ugovoreno plaćanje preko kontokorentnog računa upisuje se naziv stranog partnera iz Ugovora o plaćanju preko kontokorentnog računa;

– kao sedište stranog partnera s kojim je ugovoreno plaćanje preko kontokorentnog računa upisuje se mesto u kome je sedište stranog partnera;

– kao numerička šifra zemlje stranog partnera s kojim je ugovoreno plaćanje preko kontokorentnog računa upisuje se zemlja stranog partnera prema šifarniku zemalja objavljenom na sajtu Narodne banke Srbije;

– kao početno stanje upisuje se početno stanje/saldo na računu na početku izveštajnog perioda; izveštaj se dostavlja u SAD dolarima, po zvaničnom srednjem kursu poslednjeg dana izveštajnog perioda za koji se ovaj izveštaj dostavlja;

– kao stanje na kraju izveštajnog perioda unosi se stanje/saldo na računu na kraju izveštajnog perioda (početno stanje + ukupna vrednost povećanja sredstava na računu – ukupna vrednost smanjenja sredstava na računu); izveštaj se dostavlja u SAD dolarima, po zvaničnom srednjem kursu poslednjeg dana izveštajnog perioda za koji se ovaj izveštaj dostavlja, pri čemu stanje na kraju izveštajnog perioda predstavlja početno stanje narednog izveštajnog perioda koje mora biti istog iznosa (npr. ako je krajnje stanje prvog tromesečja 100 SAD dolara, početno stanje drugog tromesečja mora biti 100 SAD dolara); kursne razlike (ako ih ima) prikazuju se kroz promet smanjenja i povećanja sredstava na računu;

– kao datum gašenja računa upisuje se datum gašenja računa kod strane banke o kome Narodna banka Srbije (Odeljenje statistike platnog bilansa) mora biti obaveštena;

– kao napomena upisuju se dopunski podaci za koje obveznik izveštavanja smatra da su relevantni za pojašnjenje izveštaja;

– kao kontrolna suma upisuje se 0,00, čime se smatra da je izveštaj finansijski ispravan; kontrolna suma računa se prema sledećoj formuli:

kontrolna suma = početno stanje + (suma povećanja sredstava na računu – suma smanjenja sredstava na računu) – stanje na kraju izveštajnog perioda.

Prilog 1:

Vrsta računa:

1 – račun u inostranstvu

2 – kontokorentni račun

3 – ostalo

Prilog 2:

Namene računa u inostranstvu:

10 – za finansiranje investicionih radova,
20 – za iznos dobiti ostvarene izvođenjem investicionih radova u inostranstvu, stečene konverzijom lokalne valute u valutu kojom se trguje na deviznom tržištu u Republici Srbiji,
30 – za plaćanje tekućih troškova koji se odnose na obavljanje delatnosti predstavništva u inostranstvu,
31 – za plaćanje troškova koji se odnose na obavljanje delatnosti ogranka,
40 – za plaćanje troškova rezidenata koji pružaju usluge u međunarodnom robnom i putničkom prometu i za plaćanje troškova društva za osiguranje,
50 – za polaganje garantnog depozita,
60 – za realizaciju stranog finansijskog kredita,
70 – za kupovinu hartija od vrednosti u inostranstvu,
80 – za prikupljanje donacija i novčanih priloga iz inostranstva,
90 – za naplate po sudskom rešenju u inostranstvu,
100 – za lečenje u inostranstvu,
101 – za kontokorentni račun po osnovu saobraćaja,
102 – za kontokorentni račun po osnovu osiguranja,
103 – za kontokorentni račun po ostalim poslovima.

U deo Obrasca RN koji se odnosi na promet na računu u inostranstvu i na kontokorentnom računu unosi se:

u kolonu 1 upisuje se numerička šifra osnova transakcije koja povećava sredstva na računu, u skladu s navedenom šifrom namene računa;
u kolonu 2 upisuje se vrednost koja povećava sredstva na računu;
u kolonu 3 upisuje se numerička šifra osnova transakcije koja smanjuje sredstva na računu, u skladu s navedenom šifrom namene računa;
u kolonu 4 upisuje se vrednost koja smanjuje sredstva na računu.

 

Servis računara online zakazivanje