Zakon o ulaganjima

Servis računara online zakazivanje

Zakon o ulaganjima

Sl.glasnik RS br. 89/2015

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim zakonom uređuje se opšti pravni okvir za ulaganja u Republici Srbiji, subjekti podrške ulaganjima za efikasno pružanje usluga ulagačima, obrazovanje i rad Saveta za ekonomski razvoj i osnivanje i rad Razvojne agencije Srbije.

Ciljevi zakona

Član 2

Ciljevi ovog zakona jesu:

1) unapređenje investicionog okruženja u Republici Srbiji;

2) podsticanje direktnih ulaganja radi jačanja ekonomskog i privrednog razvoja, rasta zaposlenosti i sveukupnog društvenog boljitka;

3) izjednačavanje tretmana domaćih i stranih ulagača, u skladu sa zakonom;

4) povećanje efikasnosti u pružanju usluga organa vlasti koje se neposredno odnose na ulaganja;

5) stvaranje privlačnijeg poslovnog ambijenta za domaće i strane ulagače, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Definicije

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) ulog jesu stvari, prava i novac.

Nenovčani ulozi izražavaju se u novcu.

Ulog stranog ulagača može biti i u devizama i u efektivnom stranom novcu koji se kupuju i prodaju na deviznom tržištu;

2) ulaganje jeste:

(a) privredno društvo ili ogranak privrednog društva koje je osnovao ulagač, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva u Republici Srbiji;

(b) udeo u privrednom društvu, akcije društva ili druge hartije od vrednosti ekvivalentne akcijama društva u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala u Republici Srbiji;

(v) prava koja je ulagač stekao na osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo u Republici Srbiji;

(g) prava svojine, službenosti, zaloge i druga stvarna prava na pokretnim stvarima i nepokretnostima koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije koja je ulagač stekao za potrebe obavljanja delatnosti;

(d) prava intelektualne svojine, koja imaju zaštitu po važećem pravu Republike Srbije;

(đ) prava na obavljanje delatnosti koja se obavlja na osnovu dozvole ili odobrenja državnog organa, stečenih u cilju obavljanja delatnosti ulagača na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa zakonom;

3) strano ulaganje je ulaganje stranog ulagača. Promena pravnog oblika u kojem se vrši ulaganje, ne utiče na njegov karakter stranog ulaganja, kada je takva promena izvršena u skladu sa zakonom;

4) ulagač jeste pravno ili fizičko lice koje je uložilo kapital, kao i lice koje je steklo ulaganje iz tačke 2) ovog člana, na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa zakonom;

5) strani ulagač jeste lice koje je uložilo kapital, kao i lice koje je odgovarajućim pravnim poslom steklo ulaganje iz tačke 2) ovog člana, na teritoriji Republike Srbije, a koje je:

(a) strano pravno lice sa sedištem u inostranstvu, uključujući i ogranak stranog pravnog lica koji je registrovan u Republici Srbiji,

(b) strani državljanin, bez obzira na stalno mesto boravka,

(v) državljanin Republike Srbije sa stalnim mestom boravka izvan Republike Srbije dužim od jedne godine;

6) organ vlasti, u smislu ovog zakona, jeste:

(a) organ državne uprave, u smislu zakona kojim se uređuje državna uprava, organ autonomne pokrajine, organ lokalne samouprave, kao i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja,

(b) pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu organ državne uprave ili bilo koji od organa vlasti navedenih u podtački (a) ove tačke;

7) projektni tim je definisan u članu 22. ovog zakona;

8) investicioni program je definisan u članu 23. ovog zakona;

9) Savet za ekonomski razvoj je definisan u članu 25. ovog zakona;

10) Razvojna agencija Srbije je definisana u članu 27. ovog zakona;

11) jedinica za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima jeste organizacioni deo jedinice lokalne samouprave ili pravno lice koje pruža stručnu pomoć i podršku ulagaču u realizaciji ulaganja.

Ulaganjem, u smislu ovog zakona, ne smatra se:

  1. a) novčano ili drugo potraživanje koje neposredno proizilazi iz trgovačkog posla (prodaje, razmene, pružanja usluga i dr.);
  2. b) novčano potraživanje koje proističe iz kredita u vezi sa trgovačkim poslom (finansiranje trgovine i dr.);
  3. v) portfolio ulaganje.

II PRAVA ULAGAČA

Sloboda ulaganja

Član 4

Domaći i strani ulagači uživaju slobodu ulaganja, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Jemči se zaštita ulaganjima izvršenim u skladu sa zakonom.

Zaštita stečenih prava

Član 5

Ulagač uživa punu pravnu sigurnost i pravnu zaštitu u pogledu prava stečenih ulaganjem.

Eksproprijacija

Član 6

Ulaganje neće biti predmet eksproprijacije bilo neposredno ili posredno merama koje imaju za cilj efekat koji je jednak eksproprijaciji.

Izuzetno od stava 1. ovog člana svojina i druga stvarna prava ulagača na nepokretnostima mogu se oduzeti ili ograničiti samo u javnom interesu, ako je takva mogućnost predviđena zakonom kojim se uređuje eksproprijacija, na nediskriminatoran način, po postupku propisanim tim zakonom, uz isplaćivanje odgovarajuće naknade bez odlaganja.

U slučaju iz stava 2. ovog člana odgovarajuća naknada ulagaču obuhvata naknadu za eksproprisanu nepokretnost i naknadu za umanjenje vrednosti poslovanja koje je takvim oduzimanjem prouzrokovano, u skladu sa zakonom. Pri određivanju vrednosti naknade u obzir će se uzeti vrednost eksproprisane imovine pre nego što je objavljena namera o eksproprijaciji.

Naknade iz stava 3. ovog člana isplaćuju se ulagaču bez odlaganja i uključuju zakonsku zateznu kamatu za slučaj docnje, obračunatu od dana kada je oduzimanje izvršeno do dana isplate u skladu s ovim zakonom.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, ulagač ima pravo na pravni lek, na hitno rešavanje postupka oduzimanja i na procenu vrednosti predmeta oduzimanja od strane sudskog ili drugog nadležnog organa, u skladu sa zakonom.

Nacionalni tretman stranih ulaganja

Član 7

Strani ulagači, u pogledu svog ulaganja u svemu uživaju jednak položaj i imaju ista prava i obaveze kao i domaći ulagači, ako ovim ili drugim zakonom nije drugačije uređeno.

Ulagači mogu zasnivati radni odnos sa strancima, u skladu sa zakonom.

Strani ulagač može steći pravo svojine, službenosti, zaloge i druga stvarna prava na pokretnim stvarima i nepokretnostima koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Sloboda plaćanja prema inostranstvu

Član 8

Ulagač, radi plaćanja prema inostranstvu koja su dozvoljena zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje, može kupiti devize na deviznom tržištu u Republici Srbiji.

Pravo na transfer dobiti i imovine stranog ulagača

Član 9

Strani ulagač ima pravo da, u skladu sa zakonom, nakon plaćanja svih poreskih i drugih obaveza po osnovu javnih prihoda, slobodno transferiše finansijska i druga sredstva u vezi sa ulaganjem, kao što su:

1) prihodi (dividende, naknade za korišćenje prava intelektualne svojine i drugih srodnih prava, kamate i dr.);

2) imovina koja mu pripadne posle gašenja privrednog društva, odnosno na osnovu prestanka ugovora o ulaganju;

3) iznosi dobijeni od prodaje udela ili akcija u kapitalu privrednog društva;

4) iznosi dobijeni po osnovu smanjenja osnovnog kapitala privrednog društva;

5) iznosi dobijeni od dopunskih uplata;

6) naknade od eksproprijacije, odnosno od druge mere sa sličnim dejstvom;

7) deo zarade lica iz člana 7. stav 2. ovog zakona.

Novčana sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se prenositi u inostranstvo u valuti u kojoj se može trgovati na domaćem deviznom tržištu, u skladu sa propisom kojim se uređuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koji se kupuje i prodaje na deviznom tržištu.

Rešavanje sporova

Član 10

Sporovi koji proističu iz ulaganja, strane mogu pokušati da reše sporazumno.

Sporovi koji proističu iz ulaganja mogu biti rešavani pred sudovima ili arbitražnim tribunalima, u skladu sa zakonom.

III VRSTE I KRITERIJUMI ZA ULAGANJA PREMA ZNAČAJU I PODSTICAJI ULAGANJIMA

Vrste ulaganja prema značaju

Član 11

Ulaganje, prema značaju, jeste ulaganje od posebnog značaja za Republiku Srbiju (u daljem tekstu: ulaganje od posebnog značaja) i ulaganje od lokalnog značaja.

Ulaganje od posebnog značaja jeste ulaganje čije ostvarenje bi bitno uticalo na dalji razvoj privrede Republike Srbije, unapređenje konkurentnosti privrede i Republike Srbije kao investicione lokacije i njen ravnomeran regionalni razvoj u odnosu na predmet ulaganja i teritorijalnu koncentraciju određenih privrednih grana i privrednih delatnosti i kod kojeg postoji značajno ulaganje u osnovna sredstva ili otvaranje većeg broja novih radnih mesta. Ulaganje od posebnog značaja je i ulaganje koje se realizuje na teritoriji jedne ili više jedinica lokalne samouprave i podstiče realizaciju zajedničkih razvojnih prioriteta više jedinica lokalne samouprave u funkciji povećanja nivoa njihove konkurentnosti, kao i ulaganje na osnovu usvojenih bilateralnih sporazuma i sporazuma o prekograničnoj saradnji.

Za ulaganja od posebnog značaja predlog dodele državne pomoći donosi se bez objave javnog poziva.

Ulaganje od lokalnog značaja je ulaganje koje u skladu sa ovim zakonom ne predstavlja ulaganje od posebnog značaja, a koje doprinosi privrednom i društvenom razvoju jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se realizuje.

Utvrđivanje kriterijuma za ulaganja

Član 12

Kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje značaj ulaganja su:

1) broj novih radnih mesta i efekat ulaganja na broj zaposlenih u privredi u jedinici lokalne samouprave;

2) vrsta i iznos ulaganja;

3) uticaj na ukupan spoljnotrgovinski bilans Republike Srbije ili u pojedinačnim industrijskim granama, odnosno prema ciljanim izvoznim tržištima;

4) dugoročnost ulaganja;

5) stvaranje velike vrednosti ili visoke dodate vrednosti;

6) reference i kredibilitet ulagača.

Vlada bliže određuje kriterijume prema kojima se ulaganje određuje kao ulaganje od posebnog značaja ili kao ulaganje od lokalnog značaja u skladu sa ovim zakonom i propisima kojim se uređuje dodela i kontrola državne pomoći.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, nadležni organ autonomne pokrajine na osnovu kriterijuma propisanih ovim zakonom i propisima kojim se uređuje dodela i kontrola državne pomoći, odlučuje o ulaganjima koja se sprovode na teritoriji autonomne pokrajine i koje su od značaja za privredni razvoj autonomne pokrajine.

Podsticaji za ulaganja

Član 13

Ulagači mogu ostvariti pravo na različite podsticaje za ulaganja (u daljem tekstu: podsticaji), u skladu sa propisima kojima se uređuju:

1) državna pomoć;

2) poreski podsticaji i olakšice i oslobođenja od plaćanja taksi;

3) carinske povlastice;

4) sistem obaveznog socijalnog osiguranja.

Korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana su fizička i pravna lica koja su obveznici poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda u Republici Srbiji.

Vlada bliže uređuje kriterijume, uslove i način privlačenja direktnih investicija i vođenje evidencije o odobrenim podsticajima, u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje kontrola i dodela državne pomoći.

Nadležni organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, u kojoj se vrši ulaganje, odlučuje o vrsti, visini i obimu za dodelu podsticaja iz svog delokruga za ulaganje na svojoj teritoriji, u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje kontrola i dodela državne pomoći.

Ugovore o dodeli podsticajnih sredstava obezbeđenih iz budžeta Republike Srbije sa ulagačem zaključuje ministarstvo nadležno za poslove privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) uz prethodnu saglasnost Vlade.

Carinsko oslobođenje predmeta uloga

Član 14

Uvoz opreme koji predstavlja ulog stranog ulagača, u smislu ovog zakona, je slobodan i oslobođen od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina, osim putničkih motornih vozila i automata za zabavu i igre na sreću, pod uslovom da je oprema koju ulagač uvozi u skladu sa propisima kojima se uređuju zdravlje i bezbednost građana i zaštita životne sredine.

Vlada bliže uređuje postupak, visinu i rok za ostvarivanje olakšica i oslobađanje od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača iz stava 1. ovog člana, kao i ograničenja u pogledu prava raspolaganja i zabranu korišćenja u druge svrhe tako uvezene opreme.

IV SUBJEKTI PODRŠKE ULAGANJIMA

Određenje subjekata podrške ulaganjima

Član 15

Subjekti podrške ulaganjima jesu:

1) Savet za ekonomski razvoj;

2) Ministarstvo nadležno za poslove privrede;

3) Razvojna agencija Srbije;

4) organ autonomne pokrajine ili organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja na nivou autonomne pokrajine, za ulaganja o kojima u skladu sa članom 12. stav 3. ovog zakona odlučuje nadležni organ autonomne pokrajine;

5) jedinica lokalne samouprave preko jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima (u daljem tekstu: jedinica za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima), u skladu sa članom 20. ovog zakona.

Dužnost organa vlasti i hitnost u postupanju

Član 16

Organi vlasti dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, omogućavaju nesmetano ulaganje, kao i da prate i kontrolišu ostvarivanje prava ulagača i izvršavanje obaveza ulagača, kao i preuzetih obaveza Republike Srbije u vezi sa ulaganjem.

Organi vlasti, osim Komisije za zaštitu konkurencije, postupaju u vezi sa ostvarenjem i održanjem ulaganja i ostvarenjem prava i obaveza ulagača, po hitnom postupku.

Organ vlasti, osim Komisije za zaštitu konkurencije, u upravnim stvarima, u vezi sa ostvarenjem i održanjem ulaganja i ostvarenjem prava i obaveza ulagača dužan je da zahteve ulagača rešava sa pravom prvenstva i ulagaču izda javnu ispravu, u najkraćem mogućem roku, ako mu je ulagač blagovremeno podneo urednu i potpunu dokumentaciju.

Mere za podsticanje konkurentnosti lokalne samouprave

Član 17

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave instrumentima lokalne razvojne politike podstiče privlačenje ulaganja, brine o postojećim ulaganjima i njihovom proširenju, broju i ukupnoj vrednosti ulaganja i kvalitetu ulagača, primenjuje standarde povoljnog poslovnog okruženja i donosi odluke o merama za podsticanje konkurentnosti lokalne samouprave u privlačenju ulaganja.

Mere za podsticanje konkurentnosti iz stava 1. ovog člana sadrže naročito sledeće elemente:

1) opredeljivanje organa, kao jedinice za podršku ulaganjima iz člana 15. ovog zakona;

2) jačanje analitičke osnove za preciznije i na podacima zasnovano kreiranje razvojnih politika, instrumenata i mera u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja;

3) uspostavljanje transparentnih mehanizama stalne komunikacije i saradnje sa privredom;

4) pojednostavljivanje lokalnih procedura za realizaciju ulaganja;

5) uravnotežavanje lokalnog tržišta rada;

6) razvoj komunalne i lokalne ekonomske infrastrukture;

7) korišćenje informacione i komunikacione tehnologije u cilju ostvarivanja efikasnije komunikacije;

8) propisivanje lokalnih olakšica i podsticaja na osnovu lokalnih strateških dokumenata.

Standarde povoljnog poslovnog okruženja, određuje ministar nadležan za poslove privrede (u daljem tekstu: ministar).

Pritužbe na rad organa vlasti

Član 18

Ako organ vlasti ne postupi u skladu sa članom 16. ovog zakona, ulagač može Razvojnoj agenciji Srbije podneti pritužbu.

Razvojna agencija Srbije je dužna da, odmah po prijemu pritužbe, ispita navode iz pritužbe i preduzme mere iz svoje nadležnosti u cilju otklanjanja pritužbi na rad organa vlasti.

Razvojna agencija Srbije je dužna da o radnjama iz stava 2. ovog člana obavesti ulagača u roku od 15 dana od dana kada je pritužba podneta.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se u postupcima iz nadležnosti Narodne banke Srbije koji se odnose na osnivanje i poslovanje banaka i drugih finansijskih institucija i postupcima iz nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije.

Postupanje jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima

Član 19

Jedinica za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima pruža stručnu pomoć i podršku ulagaču u realizaciji ulaganja, ako to zatraži ulagač u skladu sa članom 16. ovog zakona.

Ugovore o dodeli podsticajnih sredstava obezbeđenih iz budžeta autonomne pokrajine sa ulagačem zaključuje organ autonomne pokrajine.

Član 20

Poslove jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima obavlja kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, ili organ uprave, ili nosilac javnih ovlašćenja, ili pravno lice osnovano od jedinice lokalne samouprave, ili fizičko lice iz redova zaposlenih ili imenovanih lica, ili komora, asocijacija ili udruženje, koje znanjem i iskustvom može da pruži stručnu pomoć ulagaču, a koje je aktom jedinice lokalne samouprave određeno da te poslove obavlja.

Dve i više jedinica lokalne samouprave, mogu zajednički odrediti telo u skladu sa stavom 1. ovog člana radi obavljanja poslova jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima za teritoriju tih jedinica lokalne samouprave.

Ulagač može u skladu sa članom 16. ovog zakona, zahteve podnositi i isprave preuzimati preko jedinice za lokalni ekonomski razvoj.

Komunikacija između ulagača i jedinice za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima poverljiva je, osim ako je davanje informacija obavezno u skladu sa zakonom.

Evidencija ulaganja od lokalnog značaja

Član 21

Jedinica za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima dužna je da vodi evidenciju ulaganja od lokalnog značaja i da o svakom novom ulaganju obaveštava Razvojnu agenciju Srbije.

Obrazovanje projektnog tima

Član 22

Jedinice lokalne samouprave mogu, na zahtev ulagača, za određena ulaganja od lokalnog značaja da obrazuju projektni tim kojim rukovodi lice koje odrede jedinice lokalne samouprave, a koji čine zaposleni u jedinici lokalne samouprave, koji ispunjavaju uslove za podršku ulaganjima.

Projektni tim pruža stručnu pomoć ulagaču u cilju blagovremenog i efikasnog ostvarenja ulaganja, i obezbeđivanja ulagaču, u što kraćem roku, dobijanje neophodnih dokumenata, podataka i informacija, koje su potrebne za efikasno i blagovremeno ostvarenje ulaganja.

Nadležni organ autonomne pokrajine može da obrazuje projekti tim za podršku ulaganjima za ulaganja za koja se podsticaji obezbeđuju iz budžeta autonomne pokrajine.

Razvojna agencija Srbije može da obrazuje i rukovodi projektnim timovima za podršku ulaganjima od posebnog značaja.

Pravila o načinu rada projektnih timova uređuje Razvojna agencija Srbije.

Investicioni program

Član 23

Na predlog ulagača, jedinica lokalne samouprave, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine utvrdiće sa ulagačem investicioni program (u daljem tekstu: Program) u cilju sprovođenja procedure pripreme dokumentacije i definisanja isprava i podataka koje je ulagač dužan da dostavi nadležnim organima u lokalnoj samoupravi, odnosno autonomnoj pokrajini, u rokovima utvrđenim zakonom, drugim propisom i opštim aktom, u kojima su ti organi dužni da izdaju dozvole, saglasnosti, odobrenja i druge isprave.

Nadzor nad sprovođenjem Programa vrši Razvojna agencija Srbije.

Program sadrži i:

1) planirane rokove za podnošenje svih isprava i podataka koje ulagač mora da dostavi nadležnim organima;

2) planirane rokove u kojima će svi organi vlasti izdati dozvole, odobrenja, isprave i saglasnosti, koje su potrebne za zakonito otpočinjanje i ostvarenje ulaganja;

3) organe vlasti koji izdaju dozvole, odobrenja, isprave i saglasnosti.

Programom se ne dodeljuju podsticaji za ulaganja.

Program potpisuju jedinica lokalne samouprave, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine i ulagač.

Ako nadležni organ vlasti ne dostavi u roku ispravu na koju se obavezao Programom, nakon što mu je ulagač blagovremeno podneo urednu i potpunu dokumentaciju, ulagač može podneti pritužbu Razvojnoj agenciji Srbije, koja preduzima mere u skladu sa ovim zakonom.

Informacije od javnog značaja

Član 24

Pristup informacijama od javnog značaja u oblasti ulaganja ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

V SAVET ZA EKONOMSKI RAZVOJ

Član 25

Obrazuje se Savet za ekonomski razvoj (u daljem tekstu: Savet).

Predsednika i članove Saveta, imenuje Vlada, u skladu sa ovim zakonom.

Savet čine ministar, ministar nadležan za poslove finansija, ministar nadležan za poslove rada i zapošljavanja, predsednik Privredne komore Srbije i direktor Razvojne agencije Srbije.

Predsednik Saveta je ministar.

Savet može, na predlog predsednika Saveta, na svoje sednice pozvati i druge ministre, ako se po proceni Saveta, za tim ukaže potreba vezano za konkretno pitanje i u zavisnosti od oblasti koja je predmet razmatranja Saveta, s tim da ti ministri nemaju pravo glasa u Savetu.

Administrativne i stručno-tehničke poslove Saveta obavlja Razvojna agencija Srbije.

Nadležnosti Saveta

Član 26

Savet ima sledeće nadležnosti:

1) prati stanje u oblasti ulaganja i privrednog razvoja, javno promoviše ciljeve privrednog razvoja Republike Srbije i podstiče njihovu realizaciju;

2) donosi odluku o dodeli podsticaja za ulaganja, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje kontrola i dodela državne pomoći;

3) donosi Poslovnik o svom radu;

4) podnosi Vladi jednom godišnje izveštaj o svom radu, koji se objavljuje na internet stranici Vlade;

5) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

VI RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Osnivanje Razvojne agencije Srbije

Član 27

Za obavljanje razvojnih, stručnih i operativnih poslova podsticanja i realizacije direktnih ulaganja, promocije i povećanja izvoza, razvoja i unapređenja konkurentnosti privrednih subjekata, ugleda i razvoja Republike Srbije u oblasti privrede i regionalnog razvoja, osniva se Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija).

Nadzor nad radom Agencije vrši ministarstvo.

Status Agencije

Član 28

Agencija ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom i statutom.

Agencija posluje u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencije.

Agencija ima račun.

Sedište Agencije

Član 29

Sedište Agencije je u Beogradu.

Agencija može imati organizacione jedinice i van svog sedišta.

Organizacione jedinice Agencije nemaju svojstvo pravnog lica.

Statut Agencije

Član 30

Statutom Agencije, bliže se uređuju:

1) organizacija i način obavljanja poslova Agencije;

2) delokrug organa Agencije;

3) zastupanje i predstavljanje Agencije;

4) podaci i isprave koji se određuju kao tajni i način postupanja s tim podacima i ispravama;

5) druga pitanja značajna za rad Agencije.

Statut Agencije objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Organi Agencije

Član 31

Organi Agencije jesu upravni odbor i direktor.

Upravni odbor ima pet članova.

Članove upravnog odbora, na predlog ministra imenuje i razrešava Vlada, od kojih tri člana iz reda državnih službenika ili iz reda državnih službenika na položaju u ministarstvu, a dva člana iz reda poslovne zajednice.

Upravni odbor

Član 32

Upravni odbor:

1) usvaja statut Agencije;

2) usvaja godišnji program rada, finansijski plan, finansijski izveštaj i izveštaj o radu Agencije;

3) donosi opšte akte Agencije osim pravilnika kojim se uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta u Agenciji;

4) usmerava rad direktora Agencije i izdaje mu uputstva za rad;

5) nadzire poslovanje Agencije;

6) na predlog direktora Agencije, odlučuje o zahtevima koji su, u skladu sa propisima, Agenciji podneti radi davanja saglasnosti;

7) donosi poslovnik o radu Agencije;

8) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

Na godišnji program rada, finansijski plan, finansijski izveštaj i izveštaj o radu Agencije iz stava 1. tačka 2) ovog člana, saglasnost daje Vlada.

Direktor Agencije

Član 33

Agencija ima direktora (u daljem tekstu: Direktor) koji zastupa i predstavlja Agenciju i rukovodi njenim radom.

Direktora bira Vlada, na predlog ministra, posle sprovedenog javnog konkursa u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencije.

Javni konkurs sprovodi ministarstvo.

Ministar može odrediti kriterijume i merila u pogledu stručne osposobljenosti i radnog iskustva koje moraju ispunjavati kandidati za direktora Agencije.

Direktor se imenuje na period od pet godina i može ponovo biti imenovan.

Nadležnosti direktora

Član 34

Direktor Agencije:

1) zastupa i predstavlja Agenciju;

2) organizuje i rukovodi radom i poslovanjem Agencije;

3) odgovara za zakonitost rada, kao i za stručni rad i korišćenje sredstava Agencije;

4) zaključuje ugovore iz delokruga rada Agencije;

5) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji;

6) odgovoran je za obavljanje administrativnih i stručno-tehničkih poslova za potrebe Saveta;

7) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih;

8) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Prava i obaveze direktora i zaposlenih

Član 35

Na prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih u Agenciji i Direktora primenjuju se opšti propisi o radu, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Poslovi Agencije

Član 36

Agencija:

1) sarađuje sa državnim organima i organizacijama i nosiocima javnih ovlašćenja, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, radi obezbeđivanja uslova za primenu ovog zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja od značaja za unapređenje privrednog razvoja i ulaganja;

2) prati primenu ovog zakona i predlaže odgovarajuće mere;

3) učestvuje u pripremi programa i projekata privrednog i regionalnog razvoja;

4) vrši analize i obezbeđuje podatke i informacije za potrebe unapređenja politike privrednog i regionalnog razvoja;

5) vrši akreditaciju i koordinaciju regionalnih razvojnih agencija;

6) obavlja stručne i administrativno-operativne poslove u vezi sa projektima privlačenja direktnih investicija i ulaganja i prati njihovu realizaciju u skladu sa zakonom i propisima;

7) sprovodi programe i projekte sa ciljem unapređenja izvoznih aktivnosti privrednih subjekata;

8) sprovodi programe i projekte sa ciljem unapređenja položaja, aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih privrednih subjekata i preduzetnika;

9) vodi Centralizovani informacioni sistem koji objedinjuje relevantne podatke organa vlasti, od značaja za izradu analiza i studija u oblasti privrednog i regionalnog razvoja;

10) vodi evidenciju ulagača od posebnog značaja i ulagača od lokalnog značaja;

11) predlaže, koordinira i sprovodi aktivnosti strateškog marketinga privrednih potencijala i ugleda Republike Srbije;

12) pruža stručnu i savetodavnu podršku privrednim društvima i preduzetnicima;

13) priprema i realizuje programe edukacije instruktora i konsultanata za potrebe razvoja privrednih društava i preduzetništva;

14) izvršava i koordinira sprovođenje programa i projekata privrednog i regionalnog razvoja za podsticanje direktnih investicija;

15) obezbeđuje uslove za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći;

16) prati i analizira uslove ulaganja i privredne uslove na pojedinačnim tržištima i u pojedinačnim sektorima i daje predloge za njihovo unapređenje;

17) ostvaruje saradnju u oblasti ulaganja i prikuplja informacije o stanju ulaganja u drugim državama;

18) vodi posebne evidencije u skladu sa ovim zakonom;

19) vodi postupak protiv funkcionera u kome se odlučuje da li postoji povreda ovog zakona o čemu donosi odluku;

20) predlaže davanje državne pomoći, u skladu sa ovim zakonom i propisima o kontroli državne pomoći;

21) organizuje i vrši izdavačku delatnost u skladu sa svojim delokrugom;

22) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

Ministarstvo na predlog Agencije bliže uređuje sadržaj i način vođenja Centralizovanog informacionog sistema iz stava 1. tačka 9) ovog člana.

Poslove iz tač. 5), 9), 10) i 18) Agencija obavlja kao poverene poslove.

Sredstva za osnivanje i rad Agencije

Član 37

Sredstva za osnivanje Agencije obezbeđuju se iz:

1) budžeta Republike Srbije;

2) drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom.

Sredstva za rad Agencije obezbeđuju se iz:

1) prihoda koje ostvari obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti;

2) budžeta Republike Srbije;

3) drugih izvora finansiranja, u skladu sa zakonom.

Sukob interesa i zabrana konkurencije

Član 38

Direktor Agencije ima status funkcionera u smislu zakona kojim se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija.

Direktor Agencije i zaposleni u Agenciji ne mogu da zasnuju radni odnos, odnosno poslovnu saradnju sa pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom organizacijom koja obavlja delatnosti u vezi sa funkcijom koju je direktor, odnosno zaposleni vršio u Agenciji, u roku od dve godine po prestanku radnog odnosa Direktora i zaposlenih u Agenciji, osim po dobijenoj saglasnosti Agencije za zaposlene, odnosno saglasnosti Agencije za borbu protiv korupcije za Direktora.

Zabrana zloupotrebe informacija

Član 39

Lica u Agenciji koja raspolažu informacijama koje predstavljaju poslovnu tajnu u smislu propisa o čuvanju poslovne tajne ili poverljive informacije u smislu propisa o tržištu kapitala, ne smeju iste da upotrebe radi sticanja imovinske koristi ili drugih pogodnosti za sebe i treća lica, ili da na takav način nanesu štetu institucijama ili privrednim društvima na koje se odnose i imaju obavezu njihovog čuvanja.

Licima iz stava 1. ovog člana smatraju se lica koja su u obavljanju svojih radnih dužnosti ili funkcija saznala za informacije koje predstavljaju poslovnu tajnu.

Evidencije koje vodi Agencija

Član 40

Agencija, u skladu sa ovim zakonom, vodi:

1) evidenciju projektnih timova za podršku ulaganjima;

2) evidenciju investicionih programa;

3) evidenciju o sprovedenim kontrolama izvršenja realizacije ulaganja.

Sistem vođenja evidencija iz stava 1. ovog člana Agencija uspostavlja u roku od 60 dana od dana početka rada Agencije.

Ministar bliže uređuje sadržinu i način vođenja evidencija.

Preuzimanje poverenog posla

Član 41

Agencija može predložiti nadležnom ministarstvu da u postupku nadzora nad radom organa vlasti u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava sprovođenje mere preuzimanja poverenih poslova ako bi neizvršenje posla od strane organa vlasti moglo da izazove štetne posledice po privredu.

Agencija objavljuje predlog mera iz stava 1. ovog člana na svojoj internet strani.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se na Komisiju za zaštitu konkurencije.

VII NADZOR

Nadzor nad sprovođenjem zakona

Član 42

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo.

Izvršenje obaveza Republike Srbije za kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza i isplatu sredstava po ugovorima kojima su dodeljena podsticajna sredstva za ili u vezi sa direktnim ulaganjem vrši ministarstvo u skladu sa propisima.

VIII KAZNENE ODREDBE

Član 43

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, kazniće se za prekršaj odgovorno lice u nadležnom organu vlasti, ako:

1) u upravnim stvarima ne rešava zahteve ulagača u skladu sa pravom prvenstva (član 16. stav 3);

2) ne izda javnu ispravu u zakonom predviđenom roku, ako je ulagač blagovremeno podneo urednu i potpunu dokumentaciju (član 16. stav 3).

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Primena zakona

Član 44

Investicioni projekti kod kojih su, u skladu sa međunarodnim ugovorima i propisima kojima se uređuje državna pomoć i privlačenje direktnih investicija, dodeljena podsticajna sredstva za direktna ulaganja koji su u toku, nastavljaju da se realizuju u skladu sa propisima po kojima su dodeljena.

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 45

Podzakonski akti na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona doneće se u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja postojećih propisa

Član 46

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o stranim ulaganjima („Službeni list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS“, broj 107/14).

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi glava VIII „Promocija izvoza i stranih ulaganja“ u Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 36/11 – dr. zakon i 88/11).

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi glava V, odeljak 6, čl. 27. do 30. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 30/10).

Prestanak rada javnih agencija

Član 47

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza osnovana u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 36/11 – dr. zakon i 88/11) i Nacionalna agencija za regionalni razvoj osnovana u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 30/10), prestaju sa radom, najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno na dan početka rada Razvojne agencije Srbije.

Razvojna agencija Srbije preuzima pravne poslove, osim ugovora o radu, predmete, opremu, sredstva za rad, arhivsku građu i registratorski materijal Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj, najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Sredstva koja su u 2015. godini obezbeđena na razdelu ministarstva za finansiranje rada Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj preusmeravaju se za finansiranje rada Razvojne agencije Srbije.

Danom prestanka sa radom Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj prestaje i radni odnos zaposlenih u Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj i počinje sa radom Razvojna agencija Srbije.

Stupanje na snagu

Član 48

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Servis računara online zakazivanje