Pravilnik o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke

Sl.glasnik RS br. 11/2011, 60/2014, 66/2014

1. Uvodne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i izgled i sadržina obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke.

Član 2

Odredbe ovog pravilnika odnose se na sledeće vrste kućnih ljubimaca, i to na:

1) pse i mačke;

2) krznašice;

3) ostale životinje, i to:

(1) beskičmenjake, izuzev pčela i rakova,

(2) ukrasne tropske ribice,

(3) vodozemce,

(4) sve vrste ptica, izuzev živine,

(5) gmizavce,

(6) sisare (glodari i domaći kunići).

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca jeste svako premeštanje kućnih ljubimaca koji nisu namenjeni za prodaju ili drugi vid prenosa trećim licima, a koje podrazumeva premeštanje kućnih ljubimaca, odnosno njihovo unošenje ili ponovno iznošenje, tranzit, iznošenje ili ponovno unošenje na područje Republike Srbije, u pratnji vlasnika ili drugog odgovornog lica koje je ovlašćeno od strane vlasnika;

1a) kućni ljubimci jesu životinjske vrste iz člana 2. ovog pravilnika koje za vreme nekomercijalnog kretanja prati njihov vlasnik ili druga odgovorna osoba, ovlašćena od vlasnika;

2) pasoš jeste identifikacioni dokument kućnog ljubimca koji sadrži podatke o vlasniku ili držaocu životinje, ime životinje, njen datum rođenja, rasu, pol, mikročip, vakcinacije, dijagnostička ispitivanja i ostale podatke o životinji u skladu sa propisom kojim se uređuje način obeležavanja i registracije određenih kućnih ljubimaca i kojim se omogućuje kontrola porekla i zdravstvenog stanja kućnog ljubimca;

3) uverenje (sertifikat) jeste međunarodna veterinarska potvrda, koja se može izdavati u pisanoj ili elektronskoj formi, a kojom se potvrđuje zdravstveni status zemlje, zdravstveno stanje kućnih ljubimaca i ostali veterinarsko-sanitarni uslovi koji moraju biti ispunjeni radi omogućavanja kretanja kućnih ljubimaca u međunarodnom prometu.

2. Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit

Član 4

Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit može se vršiti u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i ako su ispunjeni uslovi u pogledu zdravstvenog statusa zemlje, odnosno kada se radi o kućnim ljubimcima iz člana 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika uslovi u pogledu povoljne epizootiološke situacije u vezi sa besnilom, kao i uslovi u pogledu zdravstvenog stanja kućnih ljubimaca i ostali veterinarsko-sanitarni uslovi propisani ovim pravilnikom.

Lista zemlja sa povoljnom epizootiološkom situacijom u vezi sa besnilom data je u Prilogu 1 – Lista zemalja sa povoljnom epizootiološkom situacijom u vezi sa besnilom, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 1).

a) Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca koji se unose iz zemalja članica Evropske unije

Član 5

Za unošenje, tranzit i ponovno iznošenje pet ili manje od pet istih kućnih ljubimaca iz člana 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika sa područja zemalja navedenih u delu A i B Priloga 1 u Republiku Srbiju, treba da budu ispunjeni sledeći uslovi:

1) da su kućni ljubimci trajno obeleženi na propisan način;

2) da kućne ljubimce prati pasoš izdat od strane ovlašćenog veterinara određene zemlje, kojim se potvrđuje:

(1) da je kućni ljubimac vakcinisan ili revakcinisan protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom koja sadrži najmanje jednu antigensku jedinicu po dozi (WHO standard) i koja je urađena u skladu sa uputstvom proizvođača vakcine, u slučaju da se radi o kućnom ljubimcu starijem od tri meseca;

(2) da je protekao 21 dan od dana vakcinacije, u slučaju prve vakcinacije protiv besnila;

(3) da je kućni ljubimac od rođenja boravio na istom mestu i nije bio u kontaktu sa divljim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji ili se kreće u pratnji majke od koje je još uvek zavisan, u slučaju da se radi o kućnim ljubimcima koji su mlađi od tri meseca i nisu vakcinisani.

Za unošenje, tranzit i ponovno iznošenje više od pet istih kućnih ljubimaca iz člana 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika sa područja zemalja navedenih u delu A i B Priloga 1 u Republiku Srbiju, pored uslova iz stava 1. ovog člana, te kućne ljubimce treba da prati uverenje (sertifikat) iz člana 9. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika.

Član 6

Prilikom iznošenja, tranzita i ponovnog unošenja istih kućnih ljubimaca iz člana 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika iz Republike Srbije na područje zemalja navedenih u delu A i B Priloga 1, treba da budu ispunjeni sledeći uslovi:

1) da su kućni ljubimci trajno obeleženi u skladu sa propisom kojim se uređuje obeležavanje životinja;

2) da kućne ljubimce, u zavisnosti od njihovog broja, prati uverenje (sertifikat) iz člana 9. stav 1. tač. 1) ili 2) ovog pravilnika izdato od strane ovlašćenog organa i pasoš izdat od strane ovlašćenog veterinara, kojim se potvrđuje:

(1) da je kućni ljubimac vakcinisan ili revakcinisan protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom koja sadrži najmanje jednu antigensku jedinicu po dozi (WHO standard) i koja je urađena u skladu sa uputstvom proizvođača vakcine, u slučaju da se radi o životinji starijoj od tri meseca,

(2) da je kućni ljubimac bio podvrgnut testiranju seruma krvi na visinu titra specifičnih neutralizirajućih antitela protiv virusa besnila, i to sa graničnim titrom od najmanje 0,5 IU/ml u laboratoriji koja je ovlašćena od strane Evropske unije, najmanje 30 dana posle vakcinacije i tri meseca pre iznošenja, s tim što se testiranje seruma krvi ne mora ponavljati za životinje koje su posle prethodne titracije bile redovno revakcinisane u intervalima određenim u uputstvu proizvođača vakcine.

Kućni ljubimci iz člana 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika koji su mlađi od tri meseca ne mogu se iznositi i tranzitirati iz Republike Srbije na područja zemalja navedenih u delu A i B Priloga 1 dok ne dostignu starost od tri meseca propisanu za vakcinisanje i ako posle vakcinisanja nisu bili podvrgnuti testiranju seruma krvi na visinu titra specifičnih neutralizirajućih antitela na virus besnila, osim ako nadležni organ tih zemalja ne odredi drugačije.

b) Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca koji se unose sa područja zemalja navedenih u delu C Priloga 1, kao i iz zemalja koje nisu navedene u Prilogu 1

Član 7

Za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca iz člana 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika sa područja zemalja navedenih u delu C Priloga 1, kao i iz zemalja koje nisu navedene u Prilogu 1 u Republiku Srbiju ili iz Republike Srbije na područja istih zemalja, treba da budu ispunjeni sledeći uslovi:

1) da su kućni ljubimci trajno obeleženi na propisan način;

2) da kućne ljubimce, u zavisnosti od njihovog broja, prati uverenje (sertifikat) iz člana 9. stav 1. tač. 1) ili 2) ovog pravilnika izdato od strane ovlašćenog organa određene zemlje, kojim se, u slučaju da se radi o kućnom ljubimcu starijem od tri meseca, potvrđuje da je vakcinisan ili revakcinisan protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom koja sadrži najmanje jednu antigensku jedinicu po dozi (WHO standard) i koja je urađena u skladu sa uputstvom proizvođača vakcine.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca sa područja zemalja koje nisu navedene u Prilogu 1 u Republiku Srbiju ili iz Republike Srbije na područja istih zemalja može se vršiti pod uslovom da je kućni ljubimac bio podvrgnut testiranju seruma krvi na visinu titra specifičnih neutralizirajućih antitela protiv virusa besnila, i to sa graničnim titrom od najmanje 0,5 IU/ml u laboratoriji koja je ovlašćena od strane Evropske unije, najmanje 30 dana posle vakcinacije i tri meseca pre iznošenja, s tim što se testiranje seruma krvi ne mora ponavljati za kućne ljubimce koje su posle prethodne titracije bili redovno revakcinisani u intervalima određenim u uputstvu proizvođača vakcine.

Pored uslova iz st. 1. i 2. ovog člana za ponovno unošenje ili ponovno iznošenje kućnih ljubimaca iz člana 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika sa područja zemalja navedenih u delu C Priloga 1, kao i iz zemalja koje nisu navedene u Prilogu 1 u Republiku Srbiju ili iz Republike Srbije na područja istih zemalja, potreban je pasoš i da period boravka kućnih ljubimaca ne bude duži od 30 dana.

Ako je u zemljama navedenim u delu C Priloga 1 povoljna epizootiološka situacija u vezi sa besnilom, iz tih zemalja se može vršiti unošenje kućnih ljubimaca koji su mlađi od tri meseca u pratnji majke od koje su još uvek zavisni.

v) Uslovi koji se odnose na kretanje ostalih životinja

Član 8

Za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca iz člana 2. tačka 3) ovog pravilnika treba da budu ispunjeni uslovi iz člana 4. stav 1. ovog pravilnika, odnosno uslovi navedeni u uverenju (sertifikatu) iz člana 9. stav 2. tač. 1) ili 2) ovog pravilnika koji prati kućne ljubimce u zavisnosti od njihove vrste.

3. Izgled i sadržina obrasca uverenja (sertifikata) za kućne ljubimce

Član 9

Izgled i sadržina obrasca uverenja (sertifikata) za kućne ljubimce iz člana 2. tač. 1) i 2) ovog pravilnika propisani su u zavisnosti od uslova za nekomercijalno kretanje tih kućnih ljubimaca propisanih ovim pravilnikom, to jest od zemlje porekla, odnosno da li se zemlja nalazi i u kom delu Priloga 1, vrste i broja kućnih ljubimaca i vrste nekomercijalnog kretanja kućnih ljubimaca i dati su u:

1) Prilogu 2 – Veterinarski sertifikat za nekomercijalno kretanje pet ili manje od pet pasa, mačaka ili krznašica, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) Prilogu 3 – Veterinarski sertifikat za uvoz pasa, mačaka ili krznašica i nekomercijalno kretanje više od pet pasa, mačaka ili krznašica, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izgled i sadržina obrasca uverenja (sertifikata) za kućne ljubimce iz člana 2. tačka 3) ovog pravilnika propisani su u zavisnosti od uslova za nekomercijalno kretanje tih kućnih ljubimaca propisanih ovim pravilnikom, od vrste i broja kućnih ljubimaca i dati su u:

1) Prilogu 4 – Veterinarski sertifikat za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca – ptica sa Izjavom vlasnika ili držaoca, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) Prilogu 5 – Veterinarski sertifikat za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca: beskičmenjaka (izuzev pčela i rakova), ukrasnih tropskih ribica, vodozemaca, gmizavaca i sisara (glodara i domaćih kunića), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

4. Završna odredba

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke

(„Sl. glasnik RS“, br. 60/2014)

Član 8

Prilog 1 – Lista zemalja sa povoljnom epizootiološkom situacijom u vezi sa besnilom, Prilog 2 – Veterinarsko uverenje za nekomercijalno kretanje pasa, mačaka i krznašica prilikom ulaska u Republiku Srbiju, Prilog 3 – Veterinarsko uverenje za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca – ptica, prilikom ulaska u Republiku Srbiju i Prilog 4 – Veterinarsko uverenje za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca: beskičmenjaci (izuzev pčela i rakova), ukrasne tropske ribice, vodozemci, gmizavci i sisari (glodari i domaći kunići) prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koji su odštampani uz Pravilnik o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke („Službeni glasnik RS“, broj 11/11) i čine njegov sastavni deo, zamenjuju se novim Prilogom 1 – Lista zemalja sa povoljnom epizootiološkom situacijom u vezi sa besnilom, Prilogom 2 – Veterinarski sertifikat za nekomercijalno kretanje pet ili manje od pet pasa, mačaka ili krznašica, Prilogom 3 – Veterinarski sertifikat za uvoz pasa, mačaka ili krznašica i nekomercijalno kretanje više od pet pasa, mačaka ili krznašica, Prilogom 4 – Veterinarski sertifikat za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca – ptica sa Izjavom vlasnika ili držaoca i Prilogom 5 – Veterinarski sertifikat za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca: beskičmenjaka (izuzev pčela i rakova), ukrasnih tropskih ribica, vodozemaca, gmizavaca i sisara (glodara i domaćih kunića), koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Prilog 1

LISTA ZEMALJA SA POVOLJNOM EPIZOOTIOLOŠKOM SITUACIJOM U VEZI SA BESNILOM

(u skladu sa Uredbom EC/998/2003 Evropske zajednice sa poslednjim izmenama i dopunama)

Deo A

IE Irska

MT Malta

SE Švedska

UK Ujedinjeno Kraljevstvo

Deo B

Odeljak 1.

1) DK Danska, uključujući GL – Grenland i FO – Farska ostrva

2) ES Španija, uključujući Balearska ostrva, Kanarska ostrva, Ceuta i Melila

3) FR Francuska, uključujući GF – Francusku Gvajanu, GP – Gvadalupu, MQ – Martinik i RE – Reunion

4) GI Gibraltar

5) PT Portugal, uključujući Azorska ostrva i Madeira ostrva

6) Države članice EU koje nisu navedene u ovom prilogu Deo A i Deo B Odeljak 1. tač. 1), 2), 3) i 5)

Odeljak 2.

AD Andora

CH Švajcarska

HR Hrvatska

IS Island

LI Lihtenštajn

MC Monako

NO Norveška

SM San Marino

VA Vatikan

Deo C

Spisak zemalja naveden u ovom delu sadrži zemlje koje su dokazale svoj status u odnosu na besnilo, u skladu sa posebnim postupkom Evropske komisije:

AC Uskršnja ostrva

AE Ujedinjeni Arapski Emirati

AG Antigva i Barbuda

AN Holandski Antili

AR Argentina

AU Australija

AW Aruba

BA Bosna i Hercegovina

BB Barbados

BH Bahrein

BM Bermuda

BY Belorusija

CA Kanada

CL Čile

FJ Fidži

FK Folklandska ostrva

HK Hong Kong

JM Jamajka

JP Japan

KN Sveti Kristofer i Nevis

KY Kajmanska ostrva

LC Sveta Lucija

MS Montsterat

MU Mauricijus

MX Meksiko

MY Malezija

NC Nova Kaledonija

NZ Novi Zeland

PF Francuska Polinezija

VC Sent Pjer i Mikeleon

RU Ruska Federacija

SG Singapur

SH Sent Helena

TT Trinidad i Tobago

TW Tajvan

US SAD, uključujući AS – Američku Samou, GU – Guam, MP – Severno Marijanska ostrva, PR – Porto Riko i VI – US Devičanska ostrva

VC Sent Vinsent i Grenadini

VG Britanska Devičanska Ostrva

VU Vanuatu

WF Valis i Futuna

YT Majote

 

Prilog 2

VETERINARSKI SERTIFIKAT ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE PET ILI MANJE OD PET PASA, MAČAKA ILI KRZNAŠICA

 

Prilog 3

VETERINARSKI SERTIFIKAT ZA UVOZ PASA, MAČAKA ILI KRZNAŠICA I NEKOMERCIJALNO KRETANJE VIŠE OD PET PASA, MAČAKA ILI KRZNAŠICA

 

Prilog 4

VETERINARSKI SERTIFIKAT ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA – PTICA SA IZJAVOM VLASNIKA ILI DRŽAOCA

 

Prilog 5

VETERINARSKI SERTIFIKAT ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA: BESKIČMENJAKA (IZUZEV PČELA I RAKOVA), UKRASNIH TROPSKIH RIBICA, VODOZEMACA, GMIZAVACA I SISARA (GLODARA I DOMAĆIH KUNIĆA)

 

 

Servis računara online zakazivanje