Način utvrđivanja PDV osnovice kada se promet dobara vrši po nižoj ceni od nabavne cene

Način utvrđivanja PDV osnovice kada se promet dobara vrši po nižoj ceni od nabavne cene

„Osnovicu za obračunavanje PDV za promet dobara i usluga čini iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga prima ili treba da primi za isporučena dobra, odnosno pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, u koju nije uračunat PDV. U osnovicu za obračunavanje PDV kod prometa dobara uz naknadu ne uračunavaju se popusti i druga umanjenja cene koje obveznik PDV odobrava primaocu dobara u momentu prometa, kao ni iznosi koje obveznik PDV naplaćuje u ime i za račun drugog lica, ako te iznose prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu. Napominjemo, propisima kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV nije predviđen drukčiji način određivanja osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prometa dobara za koji obveznik PDV prima ili treba da primi naknadu u iznosu nižem od iznosa nabavne vrednosti predmetnih dobara.

* * *

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je, da poreska osnovica (dalje:osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

U skladu sa odredbama stava 2. istog člana Zakona, u osnovicu se uračunavaju i:

  • akcize, carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali javni prihodi, osim PDV;
  • svi sporedni troškovi koje obveznik zaračunava primaocu dobara i usluga.

Osnovica, u skladu sa odredbama stava 3. člana 17. Zakona, ne sadrži:

  • popuste i druga umanjenja cene, koji se primaocu dobara ili usluga odobravaju u momentu vršenja prometa dobara ili usluga;
  • iznose koje obveznik naplaćuje u ime i za račun drugog, ako taj iznos prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu.“

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-599/2014-04 od 12.01.2015. godine