Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost

Sl.glasnik RS br. 86/2015

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način izmene poreske osnovice u smislu člana 21. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 83/15 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Obveznik poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV) može da izmeni osnovicu za izvršeni promet dobara ili usluga u skladu sa Zakonom.

Izmena osnovice vrši se u poreskom periodu u kojem je nastupila izmena.

Član 3

Ako se osnovica za oporezivi promet dobara ili usluga naknadno poveća, obveznik PDV koji je izvršio promet dobara ili usluga, odnosno drugi poreski dužnik u skladu sa Zakonom, dužan je da obračuna PDV na iznos za koji je povećana osnovica.

Član 4

Ako se osnovica za oporezivi promet dobara ili usluga naknadno smanji, obveznik PDV koji je izvršio promet dobara ili usluga, a koji je poreski dužnik za taj promet u skladu sa Zakonom, može da smanji iznos obračunatog PDV ako obveznik PDV kome je izvršen promet dobara ili usluga ispravi odbitak prethodnog poreza i o tome pismeno obavesti isporučioca dobara ili usluga.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je promet dobara ili usluga izvršen obvezniku PDV, odnosno drugom licu koje nema pravo na odbitak prethodnog poreza, obveznik PDV može da smanji osnovicu i iznos obračunatog PDV ako poseduje dokument o smanjenju osnovice izdat u skladu sa pravilnikom kojim se određuju slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, odnosno drugi dokument kojim se dokazuje da je smanjena naknada za promet dobara ili usluga izdat od strane obveznika PDV koji je izvršio promet dobara ili usluga, a potvrđen od strane primaoca dobara ili usluga.

Ako se osnovica za oporezivi promet dobara ili usluga naknadno smanji, primalac dobara ili usluga koji je poreski dužnik za taj promet, može da smanji iznos obračunatog PDV ako je ispravio odbitak prethodnog poreza i ako mu je obveznik PDV koji je izvršio promet dobara ili usluga dostavio dokument o smanjenju osnovice u skladu sa pravilnikom kojim se određuju slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, primalac dobara ili usluga koji je poreski dužnik za promet dobara ili usluga, a koji nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu tog prometa, može da smanji iznos obračunatog PDV ako poseduje dokument o smanjenju osnovice u skladu sa pravilnikom kojim se određuju slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, odnosno drugi dokument kojim se potvrđuje da je smanjena naknada za promet dobara ili usluga izdat od strane obveznika PDV koji je izvršio promet dobara ili usluga, a potvrđen od strane primaoca dobara ili usluga.

U slučaju vraćanja dobara smatra se da nije došlo do smanjenja osnovice.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, smatra se da je došlo do smanjenja osnovice u slučaju vraćanja dobara:

1) kojima je period uobičajene upotrebe protekao (remitenda), odnosno kojima je istekao ili ističe rok trajanja određen od strane proizvođača, ako je vraćanje dobara predviđeno propisom ili ugovorom između obveznika PDV koji je izvršio promet dobara i lica kojem je taj promet izvršen;

2) koje se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača;

3) zbog raskida ugovora u skladu sa zakonom, pod uslovom da obveznik PDV koji je izvršio promet dobara poseduje o tome nesporne dokaze.

Ako obveznik PDV koji je izvršio oporezivi promet dobara ili usluga naknadno smanji iznos naknade za taj promet na ime protivčinidbe izvršene od strane primaoca dobara ili usluga, odnosno trećeg lica, u tom slučaju smatra se da nije došlo do smanjenja osnovice.

Član 5

Izmena osnovice za uvoz dobara, koji se oporezuje PDV, vrši se u skladu sa carinskim propisima na osnovu rešenja carinskog organa.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu 15. oktobra 2015. godine.

 

Servis računara online zakazivanje