Ko je poreski dužnik kada se na osnovu istog pravnog akta vrši i rekonstrukcija i dogradnja, uključujući i nadziđivanje, građevinskog objekta

Servis računara online zakazivanje

Ko je poreski dužnik kada se na osnovu istog pravnog akta vrši i rekonstrukcija i dogradnja, uključujući i nadziđivanje, građevinskog objekta

„Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji u okviru građenja i dogradnje građevinskog objekta vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara ili usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon), ako je primalac dobara ili usluga investitor i ako je isporučilac dobara ili usluga izvođač radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja. Međutim, kada obveznik PDV – izvođač radova vrši promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u okviru rekonstrukcije postojećeg građevinskog objekta, poreski dužnik za taj promet je obveznik PDV – izvođač radova, s obzirom da se obveznik PDV kojem se vrši promet u okviru rekonstrukcije objekta ne smatra investitorom u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja. Naime, investitorom, prema zakonu kojim se uređuje planiranje i izgradnja, smatra se lice za čije potrebe se gradi objekat i na čije ime glasi građevinska dozvola. S tim u vezi, kada se na osnovu istog pravnog akta vrši i rekonstrukcija i dogradnja (uključujući i nadziđivanje) građevinskog objekta, obveznik PDV – isporučilac dobara i usluga koji u svojstvu izvođača radova vrši promet investitoru nema obavezu da za promet koji vrši u okviru dogradnje (uključujući i nadziđivanje) građevinskog objekta obračuna PDV (s obzirom da za taj promet nije poreski dužnik), dok je za promet koji vrši u okviru rekonstrukcije predmetnog objekta dužan da, kao poreski dužnik, obračuna i plati PDV u skladu sa Zakonom.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).

Prema odredbi člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je obveznik iz člana 8. i člana 9. stav 2. ovog zakona.

Odredbom člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona propisano je da je, izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, poreski dužnik primalac dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV, ako je primalac dobara ili usluga investitor i ako je isporučilac dobara ili usluga izvođač radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Prema odredbi člana 2. tačka 21) Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014), investitor jeste lice za čije potrebe se gradi objekat i na čije ime glasi građevinska dozvola.

Građenje, u skladu sa članom 2. tačka 31) Zakona o planiranju i izgradnji, jeste izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, ugradnja instalacija, postrojenja i opreme.

Rekonstrukcija jeste izvođenje građevinskih radova na postojećem objektu u gabaritu i volumenu objekta, kojima se: utiče na stabilnost i sigurnost objekta i zaštitu od požara; menjaju konstruktivni elementi ili tehnološki proces; menja spoljni izgled objekta ili povećava broj funkcionalnih jedinica, vrši zamena uređaja postrojenja, opreme i instalacija sa povećanjem kapaciteta (član 2. tačka 32) Zakona o planiranju i izgradnji).

Dogradnja jeste izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se izgrađuje novi prostor van postojećeg gabarita objekta, kao i nadziđivanje objekta, i sa njim čini građevinsku, funkcionalnu ili tehničku celinu (član 2. tačka 33) Zakona o planiranju i izgradnji).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-252/2014-04 od 09.01.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje