Kako se utvrđuje osnovica poreza na imovinu poreskom obvezniku koji vodi poslovne knjige

Servis računara online zakazivanje

Kako se utvrđuje osnovica poreza na imovinu poreskom obvezniku koji vodi poslovne knjige

 

Vrednost nepokretnosti koja čini osnovicu poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige ne umanjuje se za amortizaciju prema odluci jedinice lokalne samouprave donetoj na osnovu ovlašćenja iz člana 5. stav 3. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US i 47/2013 – dalje: Zakon).

* * *

Prema odredbi člana 5. stav 1. Zakona, osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige je vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa ovim zakonom.

Vrednost nepokretnosti iz stava 1. ovog člana, osim zemljišta, može se umanjiti za amortizaciju po stopi do 1% godišnje primenom proporcionalne metode, a najviše do 40%, počev od isteka svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena izgradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta, a na osnovu odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o visini stope amortizacije koja važi na dan 15. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu i koja je objavljena u skladu sa ovim zakonom (član 5. stav 3. Zakona).

Prema odredbi člana 7. stav 1. Zakona, osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama je fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.

Odredbom člana 7. stav 2. Zakona propisano je da osnovicu poreza na imovinu poreskog obveznika koji nepokretnosti u svojim poslovnim knjigama ne iskazuje u skladu sa stavom 1. ovog člana čini:

  1. za neizgrađeno zemljište – vrednost zemljišta;
  2. za ostale nepokretnosti – vrednost objekata uvećana za vrednost pripadajućeg zemljišta.

Vrednost nepokretnosti iz stava 2. ovog člana poreski obveznik utvrđuje procenom prema elementima iz člana 6. stav 1. ovog zakona (član 7. stav 3. Zakona).

Prema odredbi člana 6. stav 1. Zakona, vrednost nepokretnosti iz člana 5. ovog zakona utvrđuje se primenom sledećih elemenata:

  1. korisna površina;
  2. prosečna cena kvadratnog metra (dalje: prosečna cena) odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00123/2014-04 od 27.03.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje