MODEL – Model dopisa o prijavi osnivanja Poreskoj upravi za poresku evidenciju

Servis računara online zakazivanje

“___”___ d.o.o./preduzetnik                                                        Poreska uprava

___, ul. __ br. __                                                                                    OJ __

PIB : ___

Matični broj : ___                                                                         ___     _____

Tek.račun: __

U __, __.201_. god.

 

 

 

Predmet: prijava poreskog obveznika

 

U skladu sa članom 25. stav 1. tačka 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.glasnik 80/2002,…, 93/2013, 47/2013) obaveštavamPoresku upravu o osnivanju privrednog društva/preduzetnika kao poreskog obveznika i dostavljamo sledeću dokumentaciju :

  • Poresku prijavu PDP – u 2 primerka (za preduzetnika poreska prijava PPDG-1)
  • Rešenje Agencije za privredne registre – fotokopija,
  • Potvrda o evidentiranju poreskog obveznika (PIB) – fotokopija,
  • Ugovor o otvaranju tekućeg računa kod banke – fotokopija,
  • Karton deponovanih potpisa kod banke – fotokopija,
  • OP obrazac ovlašćenog lica – fotokopija,
  • Dokaz o korišćenju poslovnog prostora– fotokopija,
  • Podaci o ovlašćenom  računovođi :

„___“ iz __ ul. __ br. __ tel. ___

  • Dokaz o radnom odnosu za direktora – statusu preduzetnika (obrazac M-1 o zaposlenju, penzijsko rešenje Fonda PIO i dr.),
  • Lična karta – fotokopija.

 

 

 

Direktor / Preduzetnik

________________________

__

 

 

Servis računara online zakazivanje