MODEL – Model punomoćja za Poresku upravu

Servis računara online zakazivanje

__“ D.o.o.                                                                          Poreska uprava

__, ul. __ br. __                                                                            OJ __

PIB : __                                                                                        ____

Broj __                                                                               ul. __ br. __

U __, dana __.20__. god.

 

 

GENERALNO PUNOMOĆJE

 

Ovlašćuje se __ iz __, ul. __ br. __ JMBG __ lk. __ MUP __ da kod Poreske uprave OJ __:

–         zastupa ovog poreskog obveznika u svim postupcima koji se vode kod Poreske uprave,

–         predaje poreske prijave, zahteve i druge podneske i dokumentaciju za ovog poreskog obveznika,

–         da prima sva rešenja i druge podneske za ovog poreskog obveznika,

–         da preuzima listinge o svim poreskim obavezama ovog poreskog obveznika,

–         da vrši i sve druge radnje i poslove koje nisu navedene u ovom punomoćju a u vezi su sa poreskim obavezama poreskog obveznika.

 

Ovo punomoćje izdaje se sa neograničenim vremenom trajanja i važi do opoziva.

 

 

Direktor

__________________________

__

 

 

Servis računara online zakazivanje