Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Sl.glasnik RS br. 62/2007, 102/2015

 

Sadržina pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način vođenja evidencija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje je dužan da vodi i čuva poslodavac (u daljem tekstu: evidencije), i to evidencije o:

1) radnim mestima sa povećanim rizikom;

2) zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta;

3) povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom;

4) zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad;

5) opasnim materijama koje koristi u toku rada;

6) izvršenim ispitivanjima uslova radne okoline;

7) izvršenim pregledima i proverama opreme za rad;

8) prijavama smrtnih, kolektivnih i teških povreda na radu, povreda na radu zbog kojih zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana, profesionalnih oboljenja i opasnih pojava koje bi mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih;

9) izdatim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu;

10) izvršenim lekarskim pregledima zaposlenih u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.

Obrasci

Član 2

Evidencije iz člana 1. ovog pravilnika vode se u pisanom ili elektronskom obliku, osim evidencije iz podtačke 4) koja se vodi samo u pisanom obliku.

Obrasce popunjava i potpisuje lice za bezbednost i zdravlje na radu, a overava poslodavac.

Kada se evidencija vodi u elektronskom obliku obrasci moraju imati kvalifikovani elektronski potpis u skladu sa posebnim propisom.

Poslodavac je dužan da evidencije vodi na propisanim obrascima (obrasci 1-14), koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Evidencija o radnim mestima sa povećanim rizikom

Član 3

Evidencija o radnim mestima sa povećanim rizikom vodi se na Obrascu 1 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) naziv radnog mesta sa povećanim rizikom koje je utvrđeno aktom o proceni rizika;

3) broj zaposlenih na tom radnom mestu;

4) šifra opasnosti, odnosno štetnosti na osnovu kojih je utvrđeno radno mesto sa povećanim rizikom;

5) napomena o specifičnim karakteristikama utvrđenih opasnosti, odnosno štetnosti i radnim postupcima u kojima se pojavljuju.

Šifre opasnosti i štetnosti jesu:

01 – nedovoljna bezbednost zbog rotirajućih ili pokretnih delova;

02 – slobodno kretanje delova ili materijala koji mogu naneti povredu zaposlenom;

03 – unutrašnji transport i kretanje radnih mašina ili vozila, kao i pomeranja određene opreme za rad;

04 – korišćenje opasnih sredstava za rad, koja mogu proizvesti eksplozije ili požar;

05 – nemogućnost ili ograničenost pravovremenog uklanjanja sa mesta rada, izloženost zatvaranju, mehaničkom udaru, poklapanju, i sl.;

06 – drugi faktori koji mogu da se pojave kao mehanički izvori opasnosti;

07 – opasne površine (podovi i sve vrste gazišta, površine sa kojima zaposleni dolazi u dodir, a koje imaju oštre ivice – rubove, šiljke, grube površine, izbočene delove, i sl.);

08 – rad na visini ili u dubini, u smislu propisa o bezbednosti i zdravlju na radu;

09 – rad u skučenom, ograničenom ili opasnom prostoru (između dva ili više fiksiranih delova, između pokretnih delova ili vozila, rad u zatvorenom prostoru koji je nedovoljno osvetljen ili provetravan, i sl.);

10 – mogućnost klizanja ili spoticanja (mokre ili klizave površine);

11 – fizička nestabilnost radnog mesta;

12 – moguće posledice ili smetnje usled obavezne upotrebe sredstava ili opreme za ličnu zaštitu na radu;

13 – uticaji usled obavljanja procesa rada korišćenjem neodgovarajućih ili neprilagođenih metoda rada;

14 – druge opasnosti koje se mogu pojaviti u vezi sa karakteristikama radnog mesta i načinom rada (korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu koja opterećuju zaposlenog, i sl.);

15 – opasnost od direktnog dodira sa delovima električne instalacije i opreme pod naponom;

16 – opasnost od indirektnog dodira;

17 – opasnost od toplotnog dejstva koje razvijaju električna oprema i instalacije (pregrevanje, požar, eksplozija, električni luk ili varničenje, i dr.);

18 – opasnosti usled udara groma i posledica atmosferskog pražnjenja;

19 – opasnost od štetnog uticaja elektrostatičkog naelektrisanja;

20 – druge opasnosti koje se mogu pojaviti u vezi sa korišćenjem električne energije;

21 – hemijske štetnosti, prašina i dimovi (udisanje, gušenje, unošenje u organizam, prodor u telo kroz kožu, opekotine, trovanje, i sl.);

22 – fizičke štetnosti (buka i vibracije);

23 – biološke štetnosti (infekcije, izlaganje mikroorganizmima i alergentima);

24 – štetni uticaji mikroklime (visoka ili niska temperatura, vlažnost i brzina strujanja vazduha);

25 – neodgovarajuća – nedovoljna osvetljenost;

26 – štetni uticaji zračenja (toplotnog, jonizujućeg ili nejonizujućeg, laserskog, ultrazvučnog);

27 – štetni klimatski uticaji (rad na otvorenom);

28 – štetnosti koje nastaju korišćenjem opasnih materija u proizvodnji, transportu, pakovanju, skladištenju ili uništavanju;

29 – druge štetnosti koje se pojavljuju u radnom procesu, a koje mogu da budu uzrok povrede na radu zaposlenog, profesionalnog oboljenja ili oboljenja u vezi sa radom;

30 – napori ili telesna naprezanja (ručno prenošenje tereta, guranje ili vučenje tereta, razne dugotrajne povećane telesne aktivnosti i sl.);

31 – nefiziološki položaj tela (dugotrajno stajanje, sedenje, čučanje, klečanje i sl.);

32 – napori pri obavljanju određenih poslova koji prouzrokuju psihološka opterećenja (stres, monotonija i sl.);

33 – odgovornost u primanju i prenošenju informacija, korišćenje odgovarajućeg znanja i sposobnosti, odgovornost u pravilima ponašanja, odgovornost za brze izmene radnih procedura, intenzitet u radu, prostorna uslovljenost radnog mesta, konfliktne situacije, rad sa strankama i novcem, nedovoljna motivacija za rad, odgovornost u rukovođenju, i sl.;

34 – štetnosti vezane za organizaciju rada, kao što su: rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni rad), rad u smenama, skraćeno radno vreme, rad noću, pripravnost za slučaj intervencija, i sl.;

35 – štetnosti koje prouzrokuju druga lica (nasilje prema licima koja rade na šalterima, lica na obezbeđenju, i sl.);

36 – rad sa životinjama;

37 – rad u atmosferi sa visokim ili niskim pritiskom;

38 – rad u blizini vode ili ispod površine vode;

39 – ostale opasnosti, odnosno štetnosti.

Evidencija o zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta

Član 4

Evidencija o zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta vodi se na Obrascu 2 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) ime i prezime zaposlenog koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom;

3) naziv radnog mesta sa povećanim rizikom;

4) interval vršenja periodičnih lekarskih pregleda izražen u mesecima;

5) datumi izvršenih prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda zaposlenog;

6) datum kada treba da se izvrši sledeći lekarski pregled zaposlenog;

7) broj lekarskog izveštaja;

8) ocena zdravstvene sposobnosti;

9) preduzete mere (raspoređen na drugo radno mesto – poslove).

Evidencija o povredama na radu

Član 5

Evidencija o povredama na radu vodi se na Obrascu 3 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) ime i prezime povređenog;

3) vreme nastanka povrede na radu (datum, dan u sedmici, čas);

4) radno mesto na kome se povreda dogodila;

5) vrsta povrede (pojedinačna ili kolektivna);

6) ocena težine povrede (laka, teška, smrtna povreda na radu, odnosno povreda na radu zbog koje zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana);

7) izvor povrede na radu – materijalni uzročnik (međunarodna šifra);

8) uzrok povrede na radu – način povređivanja (međunarodna šifra).

Evidencija o profesionalnim oboljenjima

Član 6

Evidencija o profesionalnim oboljenjima vodi se na Obrascu 4 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) ime i prezime obolelog od profesionalnog oboljenja;

3) naziv radnog mesta na kome je oboleli od profesionalnog oboljenja radio kada je utvrđeno profesionalno oboljenje;

4) dijagnoza i međunarodna šifra profesionalnog oboljenja;

5) naziv zdravstvene ustanove koja je izvršila pregled obolelog od profesionalnog oboljenja;

6) stepen telesnog oštećenja;

7) preostala radna sposobnost obolelog od profesionalnog oboljenja za dalji rad.

Evidencija o bolestima u vezi sa radom

Član 7

Evidencija o bolestima u vezi sa radom vodi se na Obrascu 5 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) ime i prezime obolelog;

3) naziv radnog mesta na kome je oboleli radio kada je utvrđeno oboljenje u vezi sa radom;

4) dijagnoza i međunarodna šifra oboljenja u vezi sa radom;

5) naziv zdravstvene ustanove koja je izvršila pregled obolelog;

6) stepen telesnog oštećenja;

7) preostala radna sposobnost obolelog za dalji rad.

Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad

Član 8

Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad vodi se na Obrascu 6 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) ime i prezime zaposlenog koji je osposobljen za bezbedan i zdrav rad;

3) naziv radnog mesta;

4) opis poslova na tom radnom mestu;

5) slučaj, odnosno razlog izvršenog osposobljavanja zaposlenog za bezbedan i zdrav rad;

6) datum teorijskog i praktičnog osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad;

7) datum teorijske i praktične provere osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad;

8) rizici sa kojima je zaposleni upoznat prilikom osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad;

9) konkretne mere za bezbedan i zdrav rad na tom radnom mestu;

10) obaveštenja, uputstva ili instrukcije sa kojima je zaposleni upoznat radi obavljanja procesa rada na bezbedan način.

Slučaj, odnosno razlog izvršenog osposobljavanja zaposlenog za bezbedan i zdrav rad unosi se upisivanjem šifre, i to:

01 – prilikom zasnivanja radnog odnosa, odnosno drugog radnog angažovanja;

02 – usled premeštaja na druge poslove;

03 – prilikom uvođenja nove tehnologije;

04 – prilikom uvođenja novih sredstava za rad;

05 – prilikom promene procesa rada;

06 – ako poslodavac odredi zaposlenom da istovremeno obavlja poslove na dva ili više radnih mesta;

07 – ako kod poslodavca (na osnovu ugovora, sporazuma ili po bilo kom drugom osnovu) rad obavljaju zaposleni kod drugog poslodavca;

08 – usled periodične provere osposobljenosti zaposlenih.

Popunjen, potpisan i overen Obrazac 6. potpisuje i zaposleni koji je osposobljen za bezbedan i zdrav rad.

Evidencija o opasnim materijama koje se koriste u toku rada

Član 9

Evidencija o opasnim materijama koje se koriste u toku rada vodi se na Obrascu 7 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) naziv radnog mesta na kojem se koriste opasne materije;

3) naziv opasne materije koja se koristi u toku rada na tom radnom mestu;

4) hemijski naziv opasne materije;

5) identifikacioni broj opasne materije (CAS, EC ili indeks broj ukoliko su dodeljeni);

6) klasa opasnosti opasne materije;

7) način upotrebe, odnosno korišćenja u toku rada;

8) dnevna količina opasne materije koja se koristi na tom radnom mestu;

9) napomena.

Evidencija o izvršenim ispitivanjima uslova radne okoline

Član 10

Evidencija o izvršenim ispitivanjima uslova radne okoline vodi se na Obrascu 8 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) ispitivani parametri uslova radne okoline (hemijske, biološke i fizičke štetnosti – osim jonizujućih zračenja, mikroklima i osvetljenost);

3) broj stručnog nalaza ili izveštaja;

4) datum ispitivanja;

5) datum sledećeg ispitivanja;

6) napomena.

Evidencija o izvršenim pregledima i proverama opreme za rad

Član 11

Evidencija o izvršenim pregledima i proverama opreme za rad vodi se na Obrascu 9 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) podaci o opremi za rad čiji je pregled, odnosno provera izvršena (vrsta, fabrički broj, godina proizvodnje, lokacija i namena);

3) broj stručnog nalaza;

4) datum pregleda, odnosno provere;

5) datum sledećeg pregleda, odnosno provere;

6) napomena.

Evidencija o izdatim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu

Član 12

Evidencija o izdatim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu vodi se na Obrascu 10 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) podaci o sredstvu i opremi za ličnu zaštitu na radu koji se izdaju (vrsta, fabrički broj, godina proizvodnje i dr.);

3) datum izdavanja;

4) rok trajanja;

5) ime i prezime lica koje je sredstvo i opremu za ličnu zaštitu na radu izdalo;

6) napomena.

Evidencija o prijavama smrtnih, kolektivnih i teških povreda na radu, kao i povreda na radu zbog kojih zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana

Član 13

Evidencija o prijavama smrtnih, kolektivnih i teških povreda na radu, kao i povreda na radu zbog kojih zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana vodi se na Obrascu 11 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) povreda na radu koja je prijavljena nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove (redni broj iz Obrasca 3);

3) datum podnošenja prijave;

4) način podnošenja prijave (usmeno – pismeno);

5) sedište mesno nadležnog organa kome je prijava podneta;

6) ime i prezime lica u nadležnom organu koje je prijavu primilo;

7) napomena.

Evidencija o prijavama profesionalnih oboljenja

Član 14

Evidencija o prijavama profesionalnih oboljenja vodi se na Obrascu 12 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) profesionalno oboljenje koje je prijavljeno nadležnoj inspekciji rada (redni broj iz Obrasca 4);

3) datum podnošenja prijave;

4) način podnošenja prijave (usmeno – pismeno);

5) sedište mesno nadležnog organa kome je prijava podneta;

6) ime i prezime lica u nadležnom organu koje je prijavu primilo;

7) napomena.

Evidencija o izvršenim lekarskim pregledima zaposlenih u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu

Član 15

Evidencija o izvršenim lekarskim pregledima zaposlenih u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu vodi se na Obrascu 13 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) ime i prezime zaposlenog koji je izvršio lekarski pregled;

3) naziv radnog mesta;

4) lekarski pregled zaposlenog u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu;

5) datum izvršenog lekarskog pregleda zaposlenog;

6) datum kada treba da se izvrši sledeći lekarski pregled zaposlenog;

7) preduzete mere (raspoređen na drugo radno mesto – poslove).

Evidencija o prijavama opasnih pojava koje bi mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih

Član 16

Evidencija o prijavama opasnih pojava koje bi mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih vodi se na Obrascu 14 u koji se unose podaci, i to:

1) poslovno ime poslodavca, adresa sedišta poslodavca i PIB poslodavca;

2) opis opasne pojave koja je prijavljena nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove;

3) datum podnošenja prijave;

4) način podnošenja prijave (usmeno – pismeno);

5) sedište mesno nadležnog organa kome je prijava podneta;

6) ime i prezime lica u nadležnom organu koje je prijavu primilo;

7) napomena.

Čuvanje evidencija

Član 17

Poslodavac je dužan da čuva evidencije, odnosno obrasce, i to:

1) obrasce br. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 i 14 – 40 godina;

2) obrasce br. 8, 9 i 10 – šest godina od dana prestanka važenja stručnog nalaza, odnosno izveštaja;

3) obrazac broj 7 – tri godine od dana prestanka korišćenja opasne materije.

Član 18

Pod međunarodnom šifrom (izvora povrede na radu, uzroka povrede na radu, profesionalnog oboljenja i oboljenja u vezi sa radom), koja se unosi u obrasce br. 3, 4. i 5. ovog pravilnika, podrazumeva se šifra utvrđena važećom Evidencijom i notifikacijom o povredama na radu i profesionalnim bolestima – Međunarodna organizacija rada i međunarodnom klasifikacijom bolesti (MKB) – koju je utvrdila Svetska zdravstvena organizacija.

Prestanak važenja ranijeg pravilnika

Član 19

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vođenju evidencija iz zaštite na radu („Službeni glasnik RS“, br. 2/92 i 7/99).

Stupanje na snagu pravilnika

Član 20

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac 1

EVIDENCIJA O RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM

Poslovno ime poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca
Redni broj Naziv radnog mesta sa povećanim rizikom koje je utvrđeno aktom o proceni rizika Broj zaposlenih na tom radnom mestu Šifra opasnosti, odnosno štetnosti na osnovu kojih je utvrđeno radno mesto sa povećanim rizikom Napomena o specifičnim karakteristikama utvrđenih opasnosti, odnosno štetnosti i radnim postupcima u kojima se pojavljuju
1.
2.
____________________________________________ ____________________________________
Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

Obrazac 2

EVIDENCIJA O ZAPOSLENIMA RASPOREĐENIM NA RADNA MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM I LEKARSKIM PREGLEDIMA ZAPOSLENIH RASPOREĐENIH NA TA RADNA MESTA

Poslovno ime poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca
Redni broj Ime i prezime zaposlenog koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom Naziv radnog mesta sa povećanim rizikom Interval vršenja periodičnih lekarskih pregleda izražen u mesecima Datumi izvršenih prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda zaposlenog Datum kada treba da se izvrši sledeći lekarski pregled zaposlenog Broj lekarskog izveštaja Ocena zdravstvene sposobnosti Preduzete mere (raspoređen na drugo radno mesto – poslove)
1. Prethodni
Periodični
2. Prethodni
Periodični
____________________________________________ ____________________________________
Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

Obrazac 3

EVIDENCIJA O POVREDAMA NA RADU

Poslovno ime poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca
Redni broj Ime i prezime povređenog Vreme nastanka povrede na radu (datum, dan u sedmici, čas) Radno mesto na kome se povreda dogodila Vrsta povrede (pojedinačna ili kolektivna) Ocena težine povrede (laka, teška, smrtna povreda na radu, odnosno povreda na radu zbog koje zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana) Izvor povrede na radu – materijalni uzročnik (međunarodna šifra) Uzrok povrede na radu – način povređivanja (međunarodna šifra)
1.
2.
____________________________________________ ____________________________________
Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

Obrazac 4

EVIDENCIJA O PROFESIONALNIM OBOLJENJIMA

Poslovno ime poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca
Redni broj Ime i prezime obolelog od profesionalnog oboljenja Naziv radnog mesta na kome je oboleli od profesionalnog oboljenja radio kada je utvrđeno profesionalno oboljenje Dijagnoza i međunarodna šifra profesionalnog oboljenja Naziv zdravstvene ustanove koja je izvršila pregled obolelog od profesionalnog oboljenja Stepen telesnog oštećenja Preostala radna sposobnost obolelog od profesionalnog oboljenja za dalji rad
1.
2.
____________________________________________ ____________________________________
Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

Obrazac 5

EVIDENCIJA O BOLESTIMA U VEZI SA RADOM

Poslovno ime poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca
Redni broj Ime i prezime obolelog Naziv radnog mesta na kome je oboleli radio kada je utvrđeno oboljenje u vezi sa radom Dijagnoza i međunarodna šifra oboljenja u vezi sa radom Naziv zdravstvene ustanove koja je izvršila pregled obolelog Stepen telesnog oštećenja Preostala radna sposobnost obolelog za dalji rad
1.
2.
____________________________________________ ____________________________________
Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

Obrazac 6

EVIDENCIJA O ZAPOSLENIMA OSPOSOBLJENIM ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD

Poslovno ime poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca
Ime i prezime zaposlenog koji je osposobljen za bezbedan i zdrav rad
Naziv radnog mesta
Opis poslova na tom radnom mestu
Slučaj, odnosno razlog izvršenog osposobljavanja zaposlenog za bezbedan i zdrav rad
Datum osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad Datum provere osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad
teorijskog praktičnog teorijske praktične
Rizici sa kojima je zaposleni upoznat prilikom osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad
Konkretne mere za bezbedan i zdrav rad na tom radnom mestu
Obaveštenja, uputstva ili instrukcije sa kojima je zaposleni upoznat radi obavljanja procesa rada na bezbedan način
____________________________________________ ____________________________________
Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac
____________________________________________  
Zaposleni  

Obrazac 7

EVIDENCIJA O OPASNIM MATERIJAMA KOJE SE KORISTE U TOKU RADA

Poslovno ime poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca
_____________________________________________________________________
Naziv radnog mesta na kojem se koriste opasne materije
Redni broj Naziv opasne materije koja se koristi u toku rada na tom radnom mestu Hemijski naziv opasne materije Identifikacioni broj opasne materije
(CAS, EC ili indeks broj ukoliko su dodeljeni)
Klasa opasnosti opasne materije Način upotrebe, odnosno korišćenja u toku rada Dnevna količina opasne materije koja se koristi na tom radnom mestu Napomena
CAS broj EC broj Indeks broj
1.
2.
____________________________________________ ____________________________________
Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

Obrazac 8

EVIDENCIJA O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA USLOVA RADNE OKOLINE

Poslovno ime poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca
Redni broj Ispitivani parametri uslova radne okoline (hemijske, biološke i fizičke štetnosti – osim jonizujućih zračenja, mikroklima i osvetljenost) Broj stručnog nalaza ili izveštaja Datum ispitivanja Datum sledećeg ispitivanja Napomena
1.
2.
____________________________________________ ____________________________________
Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

Obrazac 9

EVIDENCIJA O IZVRŠENIM PREGLEDIMA I PROVERAMA OPREME ZA RAD

Poslovno ime poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca
Redni broj Podaci o opremi za rad čiji je pregled, odnosno provera izvršena (vrsta, fabrički broj, godina proizvodnje, lokacija i namena) Broj stručnog nalaza Datum pregleda, odnosno provere Datum sledećeg pregleda, odnosno provere Napomena
1.
2.
____________________________________________ ____________________________________
Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

Obrazac 10

EVIDENCIJA O IZDATIM SREDSTVIMA I OPREMI ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU

Poslovno ime poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca
Redni broj Podaci o sredstvu i opremi za ličnu zaštitu na radu koji se izdaje (vrsta, fabrički broj, godina proizvodnje i dr.) Datum izdavanja Rok trajanja Ime i prezime lica koje je sredstvo i opremu za ličnu zaštitu na radu izdalo Napomena
1.
2.
____________________________________________ ____________________________________
Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

Obrazac 11

EVIDENCIJA O PRIJAVAMA SMRTNIH, KOLEKTIVNIH I TEŠKIH POVREDA NA RADU, KAO I POVREDA NA RADU ZBOG KOJIH ZAPOSLENI NIJE SPOSOBAN ZA RAD VIŠE OD TRI UZASTOPNA RADNA DANA

Poslovno ime poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca
Redni broj Povreda na radu koja je prijavljena nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove (redni broj iz Obrasca 3) Datum podnošenja prijave Način podnošenja prijave Nadležni organ kome je prijava podneta Napomena
Inspekcija rada OUP
Sedište mesno nadležnog organa kome je prijava podneta Ime i prezime lica koje je prijavu primilo Sedište mesno nadležnog organa kome je prijava podneta Ime i prezime lica koje je prijavu primilo
1. usmeno
pismeno
2. usmeno
pismeno
____________________________________________ ____________________________________
Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

Obrazac 12

EVIDENCIJA O PRIJAVAMA PROFESIONALNIH OBOLJENJA

Poslovno ime poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca
Redni broj Profesionalno oboljenje koje je prijavljeno nadležnoj inspekciji rada (redni broj iz Obrasca 4) Datum podnošenja prijave Način podnošenja prijave Nadležni organ kome je prijava podneta Napomena
Inspekcija rada
Sedište mesno nadležnog organa kome je prijava podneta Ime i prezime lica koje je prijavu primilo
1. usmeno
pismeno
2. usmeno
pismeno
____________________________________________ ____________________________________
Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

Obrazac 13

EVIDENCIJA O IZVRŠENIM LEKARSKIM PREGLEDIMA ZAPOSLENIH U SKLADU SA PROPISIMA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Poslovno ime poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca
Redni broj Ime i prezime zaposlenog koji je izvršio lekarski pregled Naziv radnog mesta Lekarski pregled zaposlenog u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu Datum izvršenog lekarskog pregleda zaposlenog Datum kada treba da se izvrši sledeći lekarski pregled zaposlenog Preduzete mere (raspoređen na drugo radno mesto – poslove)
1.
2.
3.
4.
____________________________________________ ____________________________________
Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac

Obrazac 14

EVIDENCIJA O PRIJAVAMA OPASNIH POJAVA KOJE BI MOGLE DA UGROZE BEZBEDNOST I ZDRAVLJE ZAPOSLENIH

Poslovno ime poslodavca Adresa sedišta poslodavca PIB poslodavca
Redni broj Opis opasne pojave koja je prijavljena nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove Datum podnošenja prijave Način podnošenja prijave Nadležni organ kome je prijava podneta Napomena
Inspekcija rada OUP
Sedište mesno nadležnog organa kome je prijava podneta Ime i prezime lica koje je prijavu primilo Sedište mesno nadležnog organa kome je prijava podneta Ime i prezime lica koje je prijavu primilo
1. usmeno
pismeno
2. usmeno
pismeno
____________________________________________ ____________________________________
Lice za bezbednost i zdravlje na radu M.P. Poslodavac
 

 

Servis računara online zakazivanje