Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi (imovina preko 35.000.000 dinara)

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi

Sl. glasnik RS br. 117/2012, 118/2012 – ispr., 16/2013, 28/2013 i 52/2013

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se informativna poreska prijava kao izveštaj koji sadrži podatke od značaja za utvrđivanje poreske obaveze podnosioca te prijave, lica koja su dužna da podnesu informativnu poresku prijavu, kao i način i rok za njeno podnošenje.

Član 2

Podacima od značaja za utvrđivanje poreske obaveze podnosioca informativne poreske prijave, u smislu člana 42. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12 i 47/13), smatraju se podaci o imovini fizičkih lica, čija je ukupna vrednost u zemlji i inostranstvu, na dan 1. januara 2013. godine, veća od 35.000.000 dinara (u daljem tekstu: obveznik podnošenja prijave) i podaci o imovini fizičkih lica koja su povezana sa obveznikom podnošenja prijave.

Fizičkim licima – obveznicima podnošenja prijave iz stava 1. ovog člana smatraju se:

1) obveznici poreza na dohodak građana u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, osim obveznika koji imaju isključivo državljanstvo druge države, a koji su upućeni na rad u Republiku Srbiju, odnosno koji su kao upućena lica zaposleni u Republici Srbiji;

2) obveznici poreza na imovinu u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu.

Lica povezana sa obveznikom podnošenja prijave jesu članovi njegovog porodičnog domaćinstva, i to: supružnik, roditelji, deca, usvojenici i usvojioci.

Član 3

Imovinom iz člana 2. ovog pravilnika smatraju se:

1) nepokretnosti;

2) akcije i udeli u pravnom licu;

3) oprema za obavljanje delatnosti u svojini obveznika podnošenja prijave nezavisno od toga da li je obveznik podnošenja prijave koristi za obavljanje delatnosti;

4) motorna vozila, plovila i vazduhoplovi;

5) štedni ulozi i gotov novac;

6) druga imovinska prava, i to:

(1) stvarno pravo na nepokretnosti (pravo plodouživanja, pravo upotrebe, pravo vremenskog korišćenja – tajm šering, pravo dugoročnog zakupa, pravo korišćenja građevinskog zemljišta);

(2) autorsko pravo na pisanom delu, dramskom, dramsko-muzičkom, muzičkom, odnosno filmskom delu, delu likovne umetnosti, računarskom programu i prava srodna autorskom pravu (prava interpretatora, proizvođača fonograma, proizvođača videograma, proizvođača emisije i proizvođača baze podataka);

(3) pravo na patent, žig, model, uzorak, oznaku geografskog porekla i tehničko unapređenje;

(4) licence;

(5) pravo svojine na drugim pokretnim dobrima pojedinačne vrednosti veće od 550.000 dinara.

Nepokretnostima iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatraju se sve vrste zemljišta, višegodišnji zasadi (voćnjaci i vinogradi), zgrade, posebni delovi zgrada, garaže i garažna mesta van zgrada, sportski objekti (stadioni, hale, bazeni i dr) i tereni.

Član 4

Obveznik podnošenja prijave dužan je da podnese informativnu poresku prijavu u periodu od 15. januara do 30. juna 2013. godine.

Informativna poreska prijava podnosi se na Obrascu IPP – Informativna poreska prijava, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Informativna poreska prijava sastoji se iz dva dela, i to:

1) IPP-I – Podaci o ukupnoj imovini obveznika podnošenja prijave sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine, u kojem obveznik podnošenja prijave iskazuje podatke o svojoj ukupnoj imovini sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine;

2) IPP-II – Podaci o ukupnoj imovini povezanog lica sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine, u kojem obveznik podnošenja prijave iskazuje podatke o imovini povezanog lica sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine.

U slučaju kada obveznik podnošenja prijave nema povezana lica podnosi samo deo IPP-I, a u slučaju kada ih ima, za svako povezano lice podnosi deo IPP-II, s tim što svi delovi čine celinu informativne poreske prijave.

Kada obveznik podnošenja prijave ima povezano lice koje je takođe obveznik podnošenja prijave, u delu IPP-II iskazuje samo podatke o imenu i prezimenu, srodstvu, prebivalištu i adresi tog povezanog lica.

Obveznik podnošenja prijave može da dostavi dokumentaciju, odnosno dodatne informacije u vezi sa prijavljenom imovinom.

Član 5

Informativna poreska prijava podnosi se Poreskoj upravi – Centrali neposredno ili putem pošte, odnosno elektronskim putem na portalu Poreske uprave.

Dokumentacija, odnosno dodatne informacije iz člana 4. stav 6. ovog pravilnika, podnose se Poreskoj upravi – Centrali putem pošte.

Član 6

Ukupna imovina i njena vrednost prijavljuju se sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine.

Za potrebe podnošenja informativne poreske prijave, obveznik podnošenja prijave vrednost imovine opredeljuje na osnovu cene koja bi se u slučaju prodaje imovine mogla postići na tržištu, na dan 1. januara 2013. godine.

Obveznik podnošenja prijave iskazuje u informativnoj poreskoj prijavi pojedinačnu vrednost imovine.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi

(„Sl. glasnik RS“, br. 16/2013)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi

(„Sl. glasnik RS“, br. 28/2013)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi

(„Sl. glasnik RS“, br. 52/2013)

Član 5

Obveznik podnošenja prijave, koji je do dana stupanja na snagu ovog pravilnika podneo informativnu poresku prijavu u skladu sa Pravilnikom o informativnoj poreskoj prijavi („Službeni glasnik RS“, br. 117/12, 118/12 – ispravka, 16/13 i 28/13), nije u obavezi da ponovo podnese informativnu poresku prijavu.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Podaci o ukupnoj imovini obveznika podnošenja prijave sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine – IPP-I

REPUBLIKA SRBIJA

INFORMATIVNA PORESKA PRIJAVA – Obrazac IPP

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA

Podaci o ukupnoj imovini obveznika podnošenja prijave sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine – IPP-I

Podnosilac prijave _________________________, JMBG ___________________, sa prebivalištem u ____________________, ulica i broj _______________, stan broj __________, sprat ________.

I PODACI O UKUPNOJ IMOVINI

I/I PODACI O NEPOKRETNOSTI

R. br. Vrsta nepokretnosti sa opisom Država Mesto Adresa (ulica i broj, katastarska opština) Površina u m2 1) Način sticanja 2) Godina sticanja Broj i datum akta Učešće u vlasništvu 3) Tržišna vrednost 4)

______________
1)Iskazuje se podatak o celokupnoj površini nepokretnosti izraženoj u m2. Ukoliko se nepokretnost sastoji iz više delova, iskazuje se zbirni podatak za sve delove;
2)Iskazuje se podatak o načinu sticanja – kupovina, gradnja, poklon, nasleđe i dr;
3)Iskazuje se podatak o vlasničkom udelu izraženom u procentu;
4)Iskazuje se podatak o tržišnoj vrednosti nepokretnosti, odnosno vlasničkog udela na nepokretnosti.

I/II PODACI O AKCIJAMA

R. br. Naziv pravnog lica PIB pravnog lica Država Mesto Adresa (ulica i broj) Broj akcija Vrednost akcija 1) Način sticanja 3) Godina sticanja

Ia/II PODACI O UDELIMA

R. br. Naziv pravnog lica PIB pravnog lica Država Mesto Adresa (ulica i broj) Procenat udela u imovini pravnog lica Vrednost udela 2) Način sticanja 3) Godina sticanja

______________
1)Iskazuje se podatak o tržišnoj vrednosti akcija na berzi ili nominalnoj vrednosti ako se akcije ne kotiraju na berzi;
2)Iskazuje se podatak o tržišnoj vrednosti udela;
3)Iskazuje se podatak o načinu sticanja – kupovina, poklon, nasleđe i dr.

I/III PODACI O OPREMI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

R. br. Vrsta opreme Adresa na kojoj se oprema nalazi (mesto, ulica i broj) Godina sticanja Broj i datum akta o sticanju Tržišna vrednost Način sticanja 1)

______________
1)Iskazuje se podatak o načinu sticanja – kupovina, poklon, nasleđe i dr.

I/IV PODACI O MOTORNIM VOZILIMA, PLOVILIMA I VAZDUHOPLOVIMA

R. br. Marka, tip i model Godina proizvodnje Snaga motora Broj registracione dozvole Godina sticanja Broj i datum dokumenta o sticanju Tržišna vrednost
I. Podaci o motornim vozilima
II. Podaci o plovilu
III. Podaci o vazduhoplovu

I/V PODACI O ŠTEDNIM ULOZIMA

R. br. Naziv poslovne banke kod koje je deponovan štedni ulog Država u kojoj se nalazi banka kod koje je deponovan štedni ulog Broj računa na kome je deponovan štedni ulog Visina štednog uloga
Iznos u valuti 1) Iznos u dinarima 2)

Ia/V PODACI O GOTOVOM NOVCU

R. br. Iznos gotovog novca
Iznos u valuti 1) Iznos u dinarima 2)

______________
1)Iskazuje se podatak o iznosu i vrsti valute;
2)Iskazuje se iznos u dinarima, odnosno dinarska, odnosno dinarska protivvrednost iznosa iskazanog u valuti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

I/VI PODACI O DRUGIM IMOVINSKIM PRAVIMA

R. br. Vrsta imovinskog prava Napomena poreskog obveznika u vezi sa imovinskim pravom Godina sticanja imovinskog prava Broj i datum dokumenta o sticanju imovinskog prava Tržišna vrednost imovinskog prava
U ________________________ Potpis: _________________________________
Dana, __________ 2013. godine

OBVEZNIK PODNOŠENJA PRIJAVE

____________________________________
(ime, ime jednog od roditelja i prezime)

____________________________________
(potpis)

Telefon broj: __________ e-mail: _______________________________________________

________________________________________________
(adresa)

Potvrđujem da sam primio informativnu poresku prijavu (ako se podnosi neposredno).

(prijava zavedena pod brojem)

___________________________

(datum prijema) (potpis službenog lica PU)
M.P.

Podaci o ukupnoj imovini povezanog lica sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine – IPP-II

REPUBLIKA SRBIJA

INFORMATIVNA PORESKA PRIJAVA – Obrazac IPP

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA

Podaci o ukupnoj imovini povezanog lica sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine – IPP-II

Srodstvo ___________________
Povezano lice _________________________, JMBG ___________________, sa prebivalištem u ____________________, ulica i broj _______________, stan broj __________, sprat ________.

I PODACI O UKUPNOJ IMOVINI

I/I PODACI O NEPOKRETNOSTI

R. br. Vrsta nepokretnosti sa opisom Država Mesto Adresa (ulica i broj, katastarska opština) Površina u m2 1) Način sticanja 2) Godina sticanja Broj i datum akta Učešće u vlasništvu 3) Tržišna vrednost 4)

______________
1)Iskazuje se podatak o celokupnoj površini nepokretnosti izraženoj u m2. Ukoliko se nepokretnost sastoji iz više delova, iskazuje se zbirni podatak za sve delove;
2)Iskazuje se podatak o načinu sticanja – kupovina, gradnja, poklon, nasleđe i dr;
3)Iskazuje se podatak o vlasničkom udelu izraženom u procentu;
4)Iskazuje se podatak o tržišnoj vrednosti nepokretnosti, odnosno vlasničkog udela na nepokretnosti.

I/II PODACI O AKCIJAMA

R. br. Naziv pravnog lica PIB pravnog lica Država Mesto Adresa (ulica i broj) Broj akcija Vrednost akcija 1) Način sticanja 3) Godina sticanja

Ia/II PODACI O UDELIMA

R. br. Naziv pravnog lica PIB pravnog lica Država Mesto Adresa (ulica i broj) Procenat udela u imovini pravnog lica Vrednost udela 2) Način sticanja 3) Godina sticanja

______________
1)Iskazuje se podatak o tržišnoj vrednosti akcija na berzi ili nominalnoj vrednosti ako se akcije ne kotiraju na berzi;
2)Iskazuje se podatak o tržišnoj vrednosti udela;
3)Iskazuje se podatak o načinu sticanja – kupovina, poklon, nasleđe i dr.

I/III PODACI O OPREMI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

R. br. Vrsta opreme Adresa na kojoj se oprema nalazi (mesto, ulica i broj) Godina sticanja Broj i datum akta o sticanju Tržišna vrednost Način sticanja 1)

______________
1)Iskazuje se podatak o načinu sticanja – kupovina, poklon, nasleđe i dr.

I/IV PODACI O MOTORNIM VOZILIMA, PLOVILIMA I VAZDUHOPLOVIMA

R. br. Marka, tip i model Godina proizvodnje Snaga motora Broj registracione dozvole Godina sticanja Broj i datum dokumenta o sticanju Tržišna vrednost
I. Podaci o motornim vozilima
II. Podaci o plovilu
III. Podaci o vazduhoplovu

I/V PODACI O ŠTEDNIM ULOZIMA

R. br. Naziv poslovne banke kod koje je deponovan štedni ulog Država u kojoj se nalazi banka kod koje je deponovan štedni ulog Broj računa na kome je deponovan štedni ulog Visina štednog uloga
Iznos u valuti 1) Iznos u dinarima 2)

Ia/V PODACI O GOTOVOM NOVCU

R. br. Iznos gotovog novca
Iznos u valuti 1) Iznos u dinarima 2)

______________
1)Iskazuje se podatak o iznosu i vrsti valute;
2)Iskazuje se iznos u dinarima, odnosno dinarska, odnosno dinarska protivvrednost iznosa iskazanog u valuti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

I/VI PODACI O DRUGIM IMOVINSKIM PRAVIMA

R. br. Vrsta imovinskog prava Napomena poreskog obveznika u vezi sa imovinskim pravom Godina sticanja imovinskog prava Broj i datum dokumenta o sticanju imovinskog prava Tržišna vrednost imovinskog prava
U ________________________ Potpis: _________________________________
Dana, __________ 2013. godine

OBVEZNIK PODNOŠENJA PRIJAVE

____________________________________
(ime, ime jednog od roditelja i prezime)

____________________________________
(potpis)

Telefon broj: __________ e-mail: _______________________________________________

________________________________________________
(adresa)

Potvrđujem da sam primio informativnu poresku prijavu (ako se podnosi neposredno).

(prijava zavedena pod brojem)

___________________________

(datum prijema) (potpis službenog lica PU)
M.P.

 

Servis računara online zakazivanje